Gönderen Konu: 2015 / 2016 MAK KARARLARI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI...!  (Okunma sayısı 4505 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Ali İŞLEMECİ

 • Administrator
 • *****
 • İleti: 3626
 • Karma: 0
  • Avcı Sayfamız
.

2015 / 2016 AV DÖNEMÝ
MERKEZ AV KOMÝSYONU KARARI
Orman ve Su Ýşleri Bakanlığından

2015-2016 AV DÖNEMÝ MERKEZ AV KOMÝSYONU KARARI

Karar Tarihi  : 26.05.2015 5 Haziran 2015 CUMA
 
Resmî Gazete
 
Sayı : 29377  Karar No        : 14


4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3. maddesi doğrultusunda, Orman ve Su Ýşleri Bakanlığı Müsteşarı Sayın Prof. Dr. Lütfi AKCA başkanlığında imzaları bulunan üyelerle Merkez Av Komisyonu (MAK) teşkil edilmiştir.

MAK, illerden gelen il av komisyonlarının kararları ile komisyona sunulan diğer belgeleri incelemiş, 4915 sayılı Kanunun 3/4, 4/1, 5/1, 6/2 ve 6/3. maddelerinin komisyona verdiği yetkiler ve komisyon üyelerinin önerileri doğrultusunda, 2015-2016 av dönemi için bütün yurdu kapsayan aşağıdaki hususları karara bağlamıştır.

BÝRÝNCÝ BÖLÜM

Tanımlar ve Kısaltmalar

Tanımlar ve Kısaltmalar

MADDE 1 – (1) Bu kararda geçen;

a) Bakanlık: Orman ve Su Ýşleri Bakanlığını,

b) Bakan: Orman ve Su Ýşleri Bakanını,

c) Genel Müdürlük: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünü,

ç) Bölge Müdürlüğü: Orman ve Su Ýşleri Bakanlığı Bölge Müdürlüğünü

d) Þube Müdürlüğü: Orman ve Su Ýşleri Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine bağlı Ýllerdeki Þube Müdürlüğünü

e) Ýşletme Müdürlüğü: Orman Ýşletme Müdürlüğünü,

f) Kanun: 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununu,

g) Yaban hayvanı: Sadece suda yaşayan memeliler dışında kalan ve Bakanlıkça belirlenen bütün memelileri, kuşları ve sürüngenleri,

ğ) Av hayvanı: Kanun kapsamında avlanan, korunan ve Bakanlıkça belirlenen listede yer alan hayvanları,

h) Korunan hayvan: Bakanlık ve Merkez Av Komisyonunca avı yasaklanan av ve yaban hayvanlarını,

ı) Avlak: Av ve yaban hayvanlarının doğal olarak yaşadıkları veya sonradan salındıkları sahaları,

i) Özel avlak: Bir bütün teşkil eden özel mülkiyetteki tapulu arazilerden, Bakanlığın avlaklar için tespit ettiği ve tanımladığı şartlara uygun olan avlakları,

j) Devlet Avlağı: Devlet ormanları, toprak muhafaza ve ağaçlandırma sahaları ve benzeri yerlerle devlet tarım işletmeleri, baraj gölleri ve emniyet sahalarında, ilgili kuruluşun muvafakati alınarak Bakanlıkça avlak olarak ayrılan yerleri,

k) Genel avlak: Özel ve devlet avlakları dışında kalan bütün av sahaları ile göl, lagün, bataklık ve sazlık gibi sahaları,

l) Örnek avlak: Devlet avlakları ve genel avlaklar içinde Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre ayrılan ve işletilen veya işlettirilen avlakları,

m) Yaban hayatı koruma sahası: Yaban hayatı değerlerine sahip, korunması gerekli yaşam ortamlarının bitki ve hayvan türleri ile birlikte mutlak olarak korunduğu ve devamlılığının sağlandığı sahaları,

n) Yaban hayatı geliştirme sahası: Av ve yaban hayvanlarının ve yaban hayatının korunduğu, geliştirildiği, av hayvanlarının yerleştirildiği, yaşama ortamını iyileştirici tedbirlerin alındığı ve gerektiğinde özel avlanma planı çerçevesinde avlanmanın yapılabildiği sahaları,

o) Sulak alan: Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suları durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketlerinin çekilme devresinde altı metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan bütün suları, bataklık, sazlık ve turbalıkları,

ö) Gölet: Devlet Su Ýşleri Genel Müdürlüğü (DSÝ) tarafından yapılan barajlar dışında kalan, il özel idareleri, büyük şehir belediyeleri ve DSÝ tarafından inşa edilen su toplama tesislerini,

p) Av dönemi: Merkez Av Komisyonu Kararı’nın Resmî Gazete’de yayınladığı tarihte başlayıp, yeni Kararın Resmî Gazete’de yayınladığı zamana kadar geçen süreyi,

r) Av yılı: 1 Nisan’dan başlayarak takip eden yılın 31 Mart sonuna kadar olan süreyi,

s) Av sezonu: Merkez Av Komisyonunca tespit edilen ve avlanmasına izin verilen ilk grup av hayvanlarının avının açıldığı tarih ile son grup av hayvanlarının avının kapandığı tarih arasındaki süreyi,

ş) Güme: Doğal malzemelerle ve basitçe örülerek yapılmış gizlenme yerini,

t) Trofe: Yaban hayvanının boynuz, diş, post ve benzeri hatıra değeri taşıyan parçalarını,

u) Tahnit: Yaban hayvanlarının çeşitli usullerle post ve derilerinin içinin doldurulmuş halini,

ü) Canlı mühre: Sesi veya görüntüsünden faydalanarak av ve yaban hayvanlarını çağırmada ve yakına getirmede kullanılan canlı herhangi bir yabani veya evcil hayvanı,

v) Pompalı tüfek: El kundağına bağlı mekanizma ile mekanik olarak namluya fişek sürülen tüfekleri,

y) Yarı otomatik tüfek: Halk arasında otomatik tabir edilen, namludaki fişek veya merminin patlamasını takiben otomatik şarjlı, tek-tek mükerrer atışlı yivli veya yivsiz tüfekleri,

z) Takoz: Yarı otomatik ve pompalı av tüfeklerinin fişek kapasitelerini istenilen miktara düşüren plastik, ağaç veya bu görevi yerine getirebilen, boyu silahtan silaha değişebilen sadece hazneye yerleştirilebilen cismi,

aa) Avlanma: Merkez Av Komisyonunca avına izin verilen yaban hayvanı türlerini, izin verilen yerlerde, tespit edilen zaman ve miktarlar ile belirlenen esas ve usullerle canlı veya ölü ele geçirmeye çalışmayı veya ele geçirmeyi,

bb) Avlanma planı: Envanteri yapılan, sınırları belli bir avlak alanında avlanmasına izin verilen yaban hayvanlarının tür, cinsiyet ve yaş itibariyle kaç adet ve hangi usul ve kurallara uyularak ne kadar süre içerisinde avlanacağını düzenleyen, yaşama ortamının geliştirilerek sürdürülmesi için gerekli önlemleri öngören ve Genel Müdürlükçe onaylanmış plânı,

cc) Avlanma hakkı: Avcılık belgesine sahip olan kişilerin yıllık avlanma izin ücreti ödeme koşulları ile elde ettiği hakkı,

çç) Avlanma izin belgesi: Her av dönemi için Bakanlık tarafından belirlenen avlanma izin ücretinin ödenerek avlanma hakkının elde edilebilmesi amacıyla verilen belgeyi,

dd) Avcılık belgesi: On sekiz yaşını doldurmuş, silâh taşıma ehliyetine sahip, 4915 sayılı Kanuna göre avcılık belgesi almaya engel hali bulunmayan, avcılık ve av yaban hayatı ile ilgili eğitim almış ve sınavda başarılı olmuş kişilere başvuruları halinde verilen belgeyi,

ee) Avlanma izin ücreti: Her av yılı için, av hayvanı gruplarına ve avcılık belgesi çeşitlerine göre Bakanlıkça tespit edilen ücretleri,

ff) Avlama ücreti: Örnek avlaklar ile Genel Müdürlükçe belirlenen devlet avlakları ve genel avlaklarda, yıllık avlanma izin ücreti dışında, hayvan türlerine, ağırlıklarına ve trofe değerlerine göre ayrıca alınan ücretleri,

gg) Avlanma zamanı: Gün doğumundan bir saat öncesi ile gün batımından bir saat sonrası arasında kalan zamanı,

ğğ) Avlanma süresi: Av hayvanlarının avının, av hayvanı gruplarına göre serbest olduğu tarihler arasındaki avlanma günlerini kapsayan süreyi,

hh) Yasa dışı avlanma (usulsüz avlanma): Kanun ve Merkez Av Komisyonunca korunan veya avına izin verilen yaban hayvanı türlerini; izin verilen yerler, belirlenen zamanlar, miktarlar dışında ve/veya zehirleyerek, tuzak ve kapan kurarak veya men edilen diğer usullerle canlı veya ölü ele geçirmeye çalışmayı veya ele geçirmeyi,

ıı) Avcı: Avcılık belgesine sahip olan kişiyi,

ii) Sürek avı: Av hayvanlarının belirlenen bir sahada av köpeği ve sürenciler tarafından belirli bir yöne doğru sürülerek, belirli noktalarda konuşlanan ikiden fazla avcı tarafından yapılan avlanma usulünü,

jj) Bek avı: Yolak adı verilen yaban hayvanlarının geçiş yollarında bekleyerek yapılan avlanma şeklini,

kk) Yürüyüş avı: Avlaklarda yürüyerek yapılan avlanma şeklini,

(ll) Av koruma memurları: Kanun kapsamındaki suçların takibi, av ve yaban hayatı yaşama ortamlarının ve avcıların kontrolü, av ve yaban hayvanlarının bakımı, korunması, geliştirilmesi, gözlenmesi ve sayımı ile bu konularda gerekli tespitleri yapmak üzere eğitilen ve görevlendirilen, Orman ve Su Ýşleri Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğünde her sınıf, derece ve vazifede çalışan memurları,

mm) Saha bekçisi: Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile avlaklarda koruma görevi verilen memur ve işçi statüsünde çalışan personeli,

nn) Yanıltıcı, korkutucu ve ürkütücü ses yayan elektronik alet ve cihazlar: Elektromanyetik dalgalarla (avın duyabileceği dalga boyunda) çıkardığı sesle avı korkutan ve ürküten veya avın sinmesine, kaçamamasına neden olan aletleri,

oo) Popülasyon: Bir yaban hayvanı türünün belirli bir alanda birbirleri ile birlikte yaşama, üreme, besin paylaşımı ve diğer ilişkilere sahip fertlerini,

öö) Üretme yeri: Av ve yaban hayvanlarının tabii olarak üretildikleri yerleri,

pp) Üretme Ýstasyonu: Av ve yaban hayvanlarının suni yöntemlerle üretildikleri yerleri,

rr) Kurtarma Merkezi: Taraf olunan uluslararası sözleşmeler gereğince el konulan veya doğal afetler, çevre sorunları, yaralanma ve sahipsiz kalma gibi nedenlerle bakıma veya tedaviye muhtaç olan av ve yaban hayvanlarının, tekrar doğal yaşama ortamlarına bırakılıncaya veya yabancı türlerin orijin ülkesine gönderilinceye kadar bakım, tedavi ve rehabilitasyonlarının yapıldığı yerleri,

ifade eder.

ÝKÝNCÝ BÖLÜM

Avlanma Süreleri, Limitleri, Yasaklanan Sahalar,

Türler ve Avlanma Günleri

MADDE 2 – (1) Yaban hayvanlarının biyolojik gelişimlerindeki iklimsel olarak oluşan bölgesel farklılıklar dikkate alınarak, EK LÝSTE-II’de belirtilen ve avlanmasına MAK’ca izin verilen kuşlar ve memelilerin avlanma süreleri, avlanma bölgelerine göre Tablo-1’de; avlanma bölgeleri içerisinde kalan iller ise Tablo-2’de gösterilmiştir.
 

 
Not : Ekler için Tıklayınız...!  
.
www.avcisayfamiz.com
Avcılığa Gönül Verenlerin Buluşma Noktası,
Ali İŞLEMECİ
A Rh + 1961  İSTANBUL

Çevrimdışı M.Ali AKDAĞCIK

 • Dost Avcı
 • *****
 • İleti: 499
 • Karma: 0
Ynt: 2015 / 2016 MAK KARARLARI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI...!
« Yanıtla #1 : 07 Haziran 2015, 01:58:15 »
 emeğinize sağlık ali bey,

şaşılacak şey yok gibi sanki ustacığım,

tazı ile avlanmak hala yasak avlanacağımdan değil ama bu ne zihniyet dedirtiyor türk avcısına,

acaba yasağı koyanlar büyük türk ulusunun padişahların sultanların av yaptığı tazıyı bilmezmikide yasak eder,.. :-\

mersin den en derin sevgi saygı ve selamlarımla.
Murat Ali AKDAĞCIK
1970 MERSİN

Çevrimdışı Ali İŞLEMECİ

 • Administrator
 • *****
 • İleti: 3626
 • Karma: 0
  • Avcı Sayfamız
Ynt: 2015 / 2016 MAK KARARLARI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI...!
« Yanıtla #2 : 08 Haziran 2015, 05:39:59 »

          Artık mantık aramıyorum , Sayısal üstünlüğü olan bir Merkez Av Komisyonundan çıkacak kararlarda beni şaşırtmıyor emek veren uğraşan Av camiasına hizmet eden Federasyon üyelerini ve Merkez Av  komisyonu avcı temsilcilerin takdir ediyorum ve emeklerinden dolayı şahsım adına kendilerine teşekkür ederim. Kim olursa olsun 23 / 24 kişilik bir komisyonda Avcı temsilci sayısı 9 daha ne bekliyoruz.?


.
Ali İŞLEMECİ
A Rh + 1961  İSTANBUL

Çevrimdışı M.Ali AKDAĞCIK

 • Dost Avcı
 • *****
 • İleti: 499
 • Karma: 0
Ynt: 2015 / 2016 MAK KARARLARI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI...!
« Yanıtla #3 : 08 Haziran 2015, 15:18:14 »

          Artık mantık aramıyorum , Sayısal üstünlüğü olan bir Merkez Av Komisyonundan çıkacak kararlarda beni şaşırtmıyor emek veren uğraşan Av camiasına hizmet eden Federasyon üyelerini ve Merkez Av  komisyonu avcı temsilcilerin takdir ediyorum ve emeklerinden dolayı şahsım adına kendilerine teşekkür ederim. Kim olursa olsun 23 / 24 kişilik bir komisyonda Avcı temsilci sayısı 9 daha ne bekliyoruz.?
 

.
 

9 a 8 kalana kadar furalum sikalum ayaklaruna gitsun ;D


 sayın ali ustam siz daha iyi bilirsiniz yıllardır bu böyle ''ben yaptım oldu'' larla idare ediliyoruz ,

hep ilimden fenden bilimsel gerçeklerden uzağız herkonuda olduğu gibi bu cehalet av dünyasında had safhada eğitim eğitim eğitim diyoruz toplumca ama eğitmiyor ve genellemede eyitilmiyoruz, çarkın dişlileri farklı çünkü bizim bilmediğimiz yönde çalışıyor.

bizde birlik olup tek çatı altında alınan kararları uygulamazsak bu daha yüzyıllarcada olsa 23/24 e karşı 9 lar devam edecektir ve avcı çalıştığıyla emeğiyle araştırmasıyla boynu bükük komisyon kararlarına imza atıp kafa patlatması yanına kar ankaradan bölgesine doğru çevrilip mak çılarca verilen kararlar eline tutuşturulup istikamet bölgen hadi marşmarş komutuyla elmahkum dönecek,

benimki rüya ama birleşmedikten sonra tek vucut olmazsa olmaz diyenlerden oldum malesef,

bür sürü şık var ama hangisini uygulasak bilinmez,

yollara legalize yoldan dökülmekmi

belge iptalimi

bölge temsilcisiz kurul eylemimi

yine çıkar sn cemal akcan bey dernekleri tehdit eder, pul sattırmam yassahhhhlarım ha deyiverir,..
ne oldu bura nere,
ve oldu bitti ''ben yaptım oldu'' lar yine dayanır kapıya ,..

ve olan yine korumacı doğasını vatanını seven 20/30 bin avcıya olanlar olur diğer cahil ve tuzukuru tayfası yarını düşünmeksizin tabaklarına konulanları iştahla yeme derdine düşerler.

bohçacımı vallahi bilmem belki bende dahili olurum o saatte amma velakin söyleyen dil, söyleten şeytani fikir tabiki allah korusun.

hayırlısı bakalım bu sezon uygulamalarla yaşayıp uyumlulukmu  menmi göreceğiz.

mersinden en derin selam ve sevgilerimi yollar saygılarımı sunarım.


Murat Ali AKDAĞCIK
1970 MERSİN

Çevrimdışı Ali İŞLEMECİ

 • Administrator
 • *****
 • İleti: 3626
 • Karma: 0
  • Avcı Sayfamız
Ynt: 2015 / 2016 MAK KARARLARI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI...!
« Yanıtla #4 : 08 Haziran 2015, 20:06:52 »

              Sevgili M.Ali bildiğim kadarı ile iki senedir komisyona katılan Avcı üyeler ve bağlı bulundukları Konfederasyon  taslak olarak sunulan kararların hatalarını belirten projeler ürettiler yanlışlarını getireceği sorunları göz önüne çıkardılar ve bunların aslında nasıl uygulanması gerektiğini belirten çalışmalar yaptılar ama sayısal üstünlüğü  aşamadılar.

               Yine eksiklik bizde sanıyorum sorunları kişilere yüklüyoruz , Beğenmediğimizde  yeni bir dernek yeni bir Federasyon kuruyoruz birleşeceğimize amip gibi çoğalıyoruz , Bence çok dernek çok Federasyon olması çözüm değil koordine çalışan kurumlar olması önemli.

Selamlar..
Ali İŞLEMECİ
A Rh + 1961  İSTANBUL

Çevrimdışı Erol ÖZTܓRK

 • Dost Avcı
 • *****
 • İleti: 86
 • Karma: 0
Ynt: 2015 / 2016 MAK KARARLARI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI...!
« Yanıtla #5 : 08 Haziran 2015, 22:47:00 »
Eğitilmiş hayvanlar ok ve yay ile avlanma:Madde 16-2:Tavşan hariç tazı ile avlanmak yasaktır.Bu ibare tazı ile tavşan avının serbest olduğu anlamına gelmiyor mu?
Erol ÖZTܓRK
1969 İSTANBUL

Çevrimdışı M.Ali AKDAĞCIK

 • Dost Avcı
 • *****
 • İleti: 499
 • Karma: 0
Ynt: 2015 / 2016 MAK KARARLARI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI...!
« Yanıtla #6 : 09 Haziran 2015, 15:18:03 »
 saygıdeğer ali bey,

mak olarak bakanlık yetkileri alınacak kararı metin olarak  taslak aşamasına gelmeden işine hakim birimler herkimlerse o taslağın hakkını yemeden komisyonca toplanıp o zatı muhteremlerin kafa patlatacağı doğrularla yanlışları ayıracağı görev paylaşımıyla profesyonelce çalışmalı , çalışamadıkları veya çalıştırılmadıkları ortada aşikar kılavuzada gerek yok netice işin hakkını vermiş olsalardı benler için saygın bir kurumun çalışkan işinin piri konuya hakim olurlardı , amma velakin nerde ben düş görüyorum gözüm açıkkende , çünkü bizi sahiplenecek kuruma açız açım açlar, .. karar mekanizması olacak birim işinin piri olamadıkları için bugün gelinen son noktadayız.

çalışması gereken bu konuda dernekler federe ve konfedere olan birimler olmamalı dernek veya federe konfedere sivil toplum kuruluşları kadar emek çaba ve karşılıksız mesai harcayanlar bile daha iyisini yapıyorken bal yiyenler hala baldan usanmadılar ,

işte bu sebep tek vucut olazsa olmazlardan benim kastım bu aslında biz avcı camiasını tek çatı altında temsil yetkisi verilecek merkez odaklı kuruluma ve kayıtsız şartsız birlik olmaya ihtiyaç var.

saygılarımla.
« Son Düzenleme: 09 Haziran 2015, 15:59:19 Gönderen: M.Ali AKDAÐCIK »
Murat Ali AKDAĞCIK
1970 MERSİN

Çevrimdışı M.Ali AKDAĞCIK

 • Dost Avcı
 • *****
 • İleti: 499
 • Karma: 0
Ynt: 2015 / 2016 MAK KARARLARI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI...!
« Yanıtla #7 : 09 Haziran 2015, 15:29:33 »
Eğitilmiş hayvanlar ok ve yay ile avlanma:Madde 16-2:Tavşan hariç tazı ile avlanmak yasaktır.Bu ibare tazı ile tavşan avının serbest olduğu anlamına gelmiyor mu?
 

sayın erol bey,

geçen yılki kararda tazı yasaktı akide şekeri bu seneki anlamış olmanızı umuyorum. bu tazı cinsi sadece tavşan yapmıyorki ,
örneğin;
 kurzhar bıldırcın avı dışında av yapamaz diyebilirmisiniz mesela,.. ?.. gibi yani saçmalık bu,.. ''tavşan hariç'' kısmı akide şekeri , bu zihniyeti iyi tanıyorum kafaları nasıl işliyor biliyorum ammavelakin bildiklerim yanıldıklarıma yetmiyor daha çok öğrenecek daha çok maske arkasını anlayacak deneyim gerekiyor işte,..
fakat şunu söyliyeyim beni kandıramayacaklar ben akide şekerle kandırılacak yaşı geçtim, sözüm meclisten dışarıdır sakın yanlış anlaşılmaya ,..

mersin den saygılarımla.
Murat Ali AKDAĞCIK
1970 MERSİN

Çevrimdışı Ekrem YILDIRIM

 • Dost Avcı
 • *****
 • İleti: 657
 • Karma: 0
 • sen dürüst ol yeter
Ynt: 2015 / 2016 MAK KARARLARI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI...!
« Yanıtla #8 : 09 Haziran 2015, 15:41:25 »
Emeğine sağlık ustam  avcılık hep zor hep zor hayırlısı :(
Ekrem YILDIRIM
1969 Aliağa İZMİR

Çevrimdışı Erol ÖZTܓRK

 • Dost Avcı
 • *****
 • İleti: 86
 • Karma: 0
Ynt: 2015 / 2016 MAK KARARLARI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI...!
« Yanıtla #9 : 09 Haziran 2015, 16:51:05 »
Eğitilmiş hayvanlar ok ve yay ile avlanma:Madde 16-2:Tavşan hariç tazı ile avlanmak yasaktır.Bu ibare tazı ile tavşan avının serbest olduğu anlamına gelmiyor mu?
 

sayın erol bey,

geçen yılki kararda tazı yasaktı akide şekeri bu seneki anlamış olmanızı umuyorum. bu tazı cinsi sadece tavşan yapmıyorki ,
örneğin;
 kurzhar bıldırcın avı dışında av yapamaz diyebilirmisiniz mesela,.. ?.. gibi yani saçmalık bu,.. ''tavşan hariç'' kısmı akide şekeri , bu zihniyeti iyi tanıyorum kafaları nasıl işliyor biliyorum ammavelakin bildiklerim yanıldıklarıma yetmiyor daha çok öğrenecek daha çok maske arkasını anlayacak deneyim gerekiyor işte,..
fakat şunu söyliyeyim beni kandıramayacaklar ben akide şekerle kandırılacak yaşı geçtim, sözüm meclisten dışarıdır sakın yanlış anlaşılmaya ,..

mersin den saygılarımla.
Murat bey bilmediğim için soruyorum yanlış anlamayın,tazı ile tam olarak hangi avlar yapılabilir ? ben tazı cinsi köpeklerin tavşan avında kullanıldığını biliyorum,başka netür avlarda kullanılır bizleride aydınlatırsanız memnun olurum.Selamlar.
Erol ÖZTܓRK
1969 İSTANBUL

Çevrimdışı Ali ALTINKAYA

 • Dost Avcı
 • *****
 • İleti: 1809
 • Karma: 0
Ynt: 2015 / 2016 MAK KARARLARI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI...!
« Yanıtla #10 : 09 Haziran 2015, 18:32:22 »
şimdi haklısınız da; esasen ilgilenilmesi gereken devlet avlakları ve kotalı avcılığın neler getirip götüreceği tartışılmalı. 
     ben bir köylü çocuğuyum. av açık olduğunda şöyle bir dolaşmak, bir kaç el ateş etmek, doğayla iç içe olup, sıkıntılarımı atmak isterim. bu arada atıcılık melekelerimi de geliştiemrk; aynı zamanda gençlerimizi de buna alıştırmak isterdim. cahilim , bunu nasıl başarabilirim şimdi?
Ali ALTINKAYA
AB Rh - 1952 Yenipazar AYDIN              www.yenipazarav.org

Çevrimdışı M.Ali AKDAĞCIK

 • Dost Avcı
 • *****
 • İleti: 499
 • Karma: 0
Ynt: 2015 / 2016 MAK KARARLARI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI...!
« Yanıtla #11 : 09 Haziran 2015, 23:59:58 »
sayın erol bey,

ben yanlış anlaşılacağımı bildiğimden söz meclisten dışarı diye bir ibareyi kullandım ki bu hep ve sık başıma gelir ben av köpeğinin avdan kızağa alınmasına kararı alıp aldıranlara tepkiliyim ,

konunun sizinle alakası yok olamazda dediğim gibi sözüm meclisten dışarı,

arkadaşlar tazı ile mevsimine göre tavşanın yanısıra bıldırcın ve keklik avıda yapmaktalar ereğlide arkadaşlarda görünce bende garipsemiştim alıştırmaya bağlı diye düşünüyorum, literatüründe kovucu ve iz köpeği özelliği olduğunu 90 lı yıllarda av köpeklerine merak sarıca öğrenmiştim.

mersinden selam ve saygılarımla.
Murat Ali AKDAĞCIK
1970 MERSİN

Çevrimdışı M.Ali AKDAĞCIK

 • Dost Avcı
 • *****
 • İleti: 499
 • Karma: 0
Ynt: 2015 / 2016 MAK KARARLARI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI...!
« Yanıtla #12 : 10 Haziran 2015, 00:03:35 »
şimdi haklısınız da; esasen ilgilenilmesi gereken devlet avlakları ve kotalı avcılığın neler getirip götüreceği tartışılmalı. 
     ben bir köylü çocuğuyum. av açık olduğunda şöyle bir dolaşmak, bir kaç el ateş etmek, doğayla iç içe olup, sıkıntılarımı atmak isterim. bu arada atıcılık melekelerimi de geliştiemrk; aynı zamanda gençlerimizi de buna alıştırmak isterdim. cahilim , bunu nasıl başarabilirim şimdi?
 


ustam sayın pirim,

 bu konularda büyüksün,..

saygılarımla ellerinden öperim.
Murat Ali AKDAĞCIK
1970 MERSİN

Çevrimdışı Ali ALTINKAYA

 • Dost Avcı
 • *****
 • İleti: 1809
 • Karma: 0
Ynt: 2015 / 2016 MAK KARARLARI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI...!
« Yanıtla #13 : 10 Haziran 2015, 14:17:40 »
şimdi haklısınız da; esasen ilgilenilmesi gereken devlet avlakları ve kotalı avcılığın neler getirip götüreceği tartışılmalı. 
     ben bir köylü çocuğuyum. av açık olduğunda şöyle bir dolaşmak, bir kaç el ateş etmek, doğayla iç içe olup, sıkıntılarımı atmak isterim. bu arada atıcılık melekelerimi de geliştiemrk; aynı zamanda gençlerimizi de buna alıştırmak isterdim. cahilim , bunu nasıl başarabilirim şimdi?
 


ustam sayın pirim,

 bu konularda büyüksün,..

saygılarımla ellerinden öperim.

            sevgili M. Ali ; taaa 1989 dan beri aynı yerdeyim. yani bu yıl paralı avlak sözü edilmeye başlandı. ben bu derdimi anlatmaya çalıştım hep. çare aradım. sanıyorum sesim kısık çıkıyor bakanlıktan duyan olmuyor. veee sıkı durun : kotalı avcılık sayesinde bilgisayar kullanamayan elenip gidecek.
         bu söz dkmp müdürünün. hala anlayamadılar, neyi ? bölüşeni azaltma yerine ; bölüneni artırmayı   ...........     :) :) :)
Ali ALTINKAYA
AB Rh - 1952 Yenipazar AYDIN              www.yenipazarav.org

Çevrimdışı M.Ali AKDAĞCIK

 • Dost Avcı
 • *****
 • İleti: 499
 • Karma: 0
Ynt: 2015 / 2016 MAK KARARLARI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI...!
« Yanıtla #14 : 10 Haziran 2015, 15:18:30 »
ali ustacığım,

avcılık ve ekolojik denge konusunda sizin dağarcığınızdaki bilgiler çok değerli,
fakat  dkmp bünyesini ele alsak bile bize dayatmacalarla sunulan kanun niteliğindeki yürütmedeki kurallar işinin ehli olmayanlarca hazırlanınca konu çarpık bir düzenden ibaret kalıyor ve buna her yıl pilot uygulama bile yapılmaksızın hayata geçiriliyor bir önceki senenin taslağına bakılıp 2/3 madde değişebiliyor gerisi aynı ezberle hayata ilimden fenden bilimden uzak tabiri caiz ise dayatmaca kurallarla yönetiliyoruz ,..
sizler usta olarak, acemi çaylak olarak benler sosyal sitelerde yazıp kafa patlatıyoruz neden ?..

doğruyu aramak bulmak anlatmaksa amaç , bizim camiamızda yaşandığı üzere ''millet çıkar aya , biz daha çok yürürüz yaya'' zihniyet değişmez ise yüzyıl sonrada aynı olacağını idda ediyorum.

kotalı avcılık uygulamasına legal olarak iştirak edenler belli ya gerisi işte onun idraki yok dmkp de adam zaten limitsiz kuralsız acımasız belki kıyma makinesinden beter, bu uygulamarla kurallarla sınıfta kalacağımız kesin ama çıkmamış candan ümit kesilmezmiş biz mücadelemize azimle doğruyu anlatmaya çalışacağız.

mersinden selam ve saygılarımla.
Murat Ali AKDAĞCIK
1970 MERSİN