Gönderen Konu: buda 2015/2016 mak taslak metni  (Okunma sayısı 626 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı M.Ali AKDAĞCIK

  • Dost Avcı
  • *****
  • İleti: 508
  • Karma: 0
buda 2015/2016 mak taslak metni
« : 24 Mayıs 2015, 02:41:35 »
ne saklanıyorsa mak tarafından sanki sır anlamak na mümkün,

bilgi amaçlı paylaşım umarım merak edenlere faydası olur,

2015 / 2016 MAK Taslak Metni
MERKEZ AV KOMÝSYONU KARARI
TASLAÐI


(Genel Müdürlüğümüzce yapılan çalışma neticesinde illerden gelen av komisyon kararları değerlendirilerek taslak metin hazırlanmış olup, toplantı tarihine kadar görülebilecek eksiklik veya hatalar toplantı günü gündeme getirilecektir.)
BÝRÝNCÝ BÖLÜM
Tanımlar ve Kısaltmalar

Tanımlar ve Kısaltmalar
MADDE 1-(1) Bu kararda geçen;
a) Bakanlık: Orman ve Su Ýşleri Bakanlığını,
b) Bakan: Orman ve Su Ýşleri Bakanını,
c) Genel Müdürlük: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünü,
ç) Bölge Müdürlüğü: Orman ve Su Ýşleri Bakanlığı Bölge Müdürlüğünü
d) Þube Müdürlüğü: Orman ve Su Ýşleri Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine bağlı Ýllerdeki Þube Müdürlüğünü
e) Ýşletme Müdürlüğü: Orman Ýşletme Müdürlüğünü,
f) Kanun: 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununu,
g) Yaban hayvanı: Sadece suda yaşayan memeliler dışında kalan ve Bakanlıkça belirlenen bütün memelileri, kuşları ve sürüngenleri,
ğ) Av hayvanı: Kanun kapsamında avlanan, korunan ve Bakanlıkça belirlenen listede yer alan hayvanları,
h) Korunan hayvan: Bakanlık ve Merkez Av Komisyonunca avı yasaklanan av ve yaban hayvanlarını,
ı) Avlak: Av ve yaban hayvanlarının doğal olarak yaşadıkları veya sonradan salındıkları sahaları,
i) Özel avlak: Bir bütün teşkil eden özel mülkiyetteki tapulu arazilerden, Bakanlığın avlaklar için tespit ettiği ve tanımladığı şartlara uygun olan avlakları,
j) Devlet Avlağı: Devlet ormanları, toprak muhafaza ve ağaçlandırma sahaları ve benzeri yerlerle devlet tarım işletmeleri, baraj gölleri ve emniyet sahalarında, ilgili kuruluşun muvafakati alınarak Bakanlıkça avlak olarak ayrılan yerleri,
k) Genel avlak: Özel ve devlet avlakları dışında kalan bütün av sahaları ile göl, lagün, bataklık ve sazlık gibi sahaları,
l) Örnek avlak: Devlet avlakları ve genel avlaklar içinde Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre ayrılan ve işletilen veya işlettirilen avlakları,
m) Yaban hayatı koruma sahası: Yaban hayatı değerlerine sahip, korunması gerekli yaşam ortamlarının bitki ve hayvan türleri ile birlikte mutlak olarak korunduğu ve devamlılığının sağlandığı sahaları,
n) Yaban hayatı geliştirme sahası: Av ve yaban hayvanlarının ve yaban hayatının korunduğu, geliştirildiği, av hayvanlarının yerleştirildiği, yaşama ortamını iyileştirici tedbirlerin alındığı ve gerektiğinde özel avlanma planı çerçevesinde avlanmanın yapılabildiği sahaları,
o) Sulak alan: Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suları durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketlerinin çekilme devresinde altı metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan bütün suları, bataklık, sazlık ve turbalıkları,
ö) Gölet: Devlet Su Ýşleri Genel Müdürlüğü (DSÝ) tarafından yapılan barajlar dışında kalan, il özel idareleri, büyük şehir belediyeleri ve DSÝ tarafından inşa edilen su toplama tesislerini,
p) Av dönemi: Merkez Av Komisyonu Kararı’nın Resmi Gazete' de yayınladığı tarihte başlayıp, yeni Kararın Resmi Gazete'de yayınladığı zamana kadar geçen süreyi,
r) Av yılı: 1 Nisan'dan başlayarak takip eden yılın 31 Mart sonuna kadar olan süreyi,
s) Av sezonu: Merkez Av Komisyonunca tespit edilen ve avlanmasına izin verilen ilk grup av hayvanlarının avının açıldığı tarih ile son grup av hayvanlarının avının kapandığı tarih arasındaki süreyi,
ş) Güme: Doğal malzemelerle ve basitçe örülerek yapılmış gizlenme yerini,
t) Trofe: Yaban hayvanının boynuz, diş, post ve benzeri hatıra değeri taşıyan parçalarını,
u) Tahnit: Yaban hayvanlarının çeşitli usullerle post ve derilerinin içinin doldurulmuş halini,
ü) Canlı mühre: Sesi veya görüntüsünden faydalanarak av ve yaban hayvanlarını çağırmada ve yakına getirmede kullanılan canlı herhangi bir yabani veya evcil hayvanı,
v) Pompalı tüfek: El kundağına bağlı mekanizma ile mekanik olarak namluya fişek sürülen tüfekleri,
y) Yarı otomatik tüfek: Halk arasında otomatik tabir edilen, namludaki fişek veya merminin patlamasını takiben otomatik şarjlı, tek-tek mükerrer atışlı yivli veya yivsiz tüfekleri,
z) Takoz: Yarı otomatik ve pompalı av tüfeklerinin fişek kapasitelerini istenilen miktara düşüren plastik, ağaç veya bu görevi yerine getirebilen, boyu silahtan silaha değişebilen sadece hazneye yerleştirilebilen cismi,
aa) Avlanma: Merkez Av Komisyonunca avına izin verilen yaban hayvanı türlerini, izin verilen yerlerde, tespit edilen zaman ve miktarlar ile belirlenen esas ve usullerle canlı veya ölü ele geçirmeye çalışmayı veya ele geçirmeyi,
bb) Avlanma planı: Envanteri yapılan, sınırları belli bir avlak alanında avlanmasına izin verilen yaban hayvanlarının tür, cinsiyet ve yaş itibariyle kaç adet ve hangi usul ve kurallara uyularak ne kadar süre içerisinde avlanacağını düzenleyen, yaşama ortamının geliştirilerek sürdürülmesi için gerekli önlemleri öngören ve Genel Müdürlükçe onaylanmış plânı,
cc) Avlanma hakkı: Avcılık belgesine sahip olan kişilerin yıllık avlanma izin ücreti ödeme koşulları ile elde ettiği hakkı,
çç) Avlanma izin belgesi: Her av dönemi için Bakanlık tarafından belirlenen avlanma izin ücretinin ödenerek avlanma hakkının elde edilebilmesi amacıyla verilen belgeyi,
dd) Avcılık belgesi: On sekiz yaşını doldurmuş, silâh taşıma ehliyetine sahip, 4915 sayılı Kanuna göre avcılık belgesi almaya engel hali bulunmayan, avcılık ve av yaban hayatı ile ilgili eğitim almış ve sınavda başarılı olmuş kişilere başvuruları halinde verilen belgeyi,
ee) Avlanma izin ücreti: Her av yılı için, av hayvanı gruplarına ve avcılık belgesi çeşitlerine göre Bakanlıkça tespit edilen ücretleri,
ff) Avlama ücreti: Örnek avlaklar ile Genel Müdürlükçe belirlenen devlet avlakları ve genel avlaklarda, yıllık avlanma izin ücreti dışında, hayvan türlerine, ağırlıklarına ve trofe değerlerine göre ayrıca alınan ücretleri,
gg) Avlanma zamanı: Gün doğumundan bir saat öncesi ile gün batımından bir saat sonrası arasında kalan zamanı,
ğğ) Avlanma süresi: Av hayvanlarının avının, av hayvanı gruplarına göre serbest olduğu tarihler arasındaki avlanma günlerini kapsayan süreyi,
hh) Yasa dışı avlanma (usulsüz avlanma): Kanun ve Merkez Av Komisyonunca korunan veya avına izin verilen yaban hayvanı türlerini; izin verilen yerler, belirlenen zamanlar, miktarlar dışında ve/veya zehirleyerek, tuzak ve kapan kurarak veya men edilen diğer usullerle canlı veya ölü ele geçirmeye çalışmayı veya ele geçirmeyi,
ıı) Avcı: Avcılık belgesine sahip olan kişiyi,
ii) Sürek avı: Av hayvanlarının belirlenen bir sahada av köpeği ve sürenciler tarafından belirli bir yöne doğru sürülerek, belirli noktalarda konuşlanan ikiden fazla avcı tarafından yapılan avlanma usulünü,
jj) Bek avı: Yolak adı verilen yaban hayvanlarının geçiş yollarında bekleyerek yapılan avlanma şeklini,
kk) Yürüyüş avı: Avlaklarda yürüyerek yapılan avlanma şeklini,
(ll) Av koruma memurları: Kanun kapsamındaki suçların takibi, av ve yaban hayatı yaşama ortamlarının ve avcıların kontrolü, av ve yaban hayvanlarının bakımı, korunması, geliştirilmesi, gözlenmesi ve sayımı ile bu konularda gerekli tespitleri yapmak üzere eğitilen ve görevlendirilen, Orman ve Su işleri Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğünde her sınıf, derece ve vazifede çalışan memurları,
mm) Saha bekçisi: Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile avlaklarda koruma görevi verilen memur ve işçi statüsünde çalışan personeli,
nn) Yanıltıcı, korkutucu ve ürkütücü ses yayan elektronik alet ve cihazlar: Elektromanyetik dalgalarla (avın duyabileceği dalga boyunda) çıkardığı sesle avı korkutan ve ürküten veya avın sinmesine, kaçamamasına neden olan aletleri,
oo) Popülasyon: Bir yaban hayvanı türünün belirli bir alanda birbirleri ile birlikte yaşama, üreme, besin paylaşımı ve diğer ilişkilere sahip fertlerini,
öö) Üretme yeri: Av ve yaban hayvanlarının tabii olarak üretildikleri yerleri,
pp) Üretme Ýstasyonu: Av ve yaban hayvanlarının suni yöntemlerle üretildikleri yerleri,
rr) Kurtarma Merkezi: Taraf olunan uluslararası sözleşmeler gereğince el konulan veya doğal afetler, çevre sorunları, yaralanma ve sahipsiz kalma gibi nedenlerle bakıma veya tedaviye muhtaç olan av ve yaban hayvanlarının, tekrar doğal yaşama ortamlarına bırakılıncaya veya yabancı türlerin orijin ülkesine gönderilinceye kadar bakım, tedavi ve rehabilitasyonlarının yapıldığı yerleri,
ifade eder.

ÝKÝNCÝ BÖLÜM
Avlanma Süreleri, Limitleri, Yasaklanan Sahalar, Türler ve Avlanma Günleri

MADDE 2-(1) Yaban hayvanlarının biyolojik gelişimlerindeki iklimsel olarak oluşan bölgesel farklılıklar dikkate alınarak, EK LÝSTE-II’de belirtilen ve avlanmasına MAK’ca izin verilen kuşlar ve memelilerin avlanma süreleri, avlanma bölgelerine göre Tablo-1’de; avlanma bölgeleri içerisinde kalan iller ise Tablo-2’de gösterilmiştir.
Tablo-1 Avlanma bölgelerine ve av hayvanı gruplarına göre avlanma süreleri, avlanmanın başlangıç ve bitiş tarihleri.

KUÞLAR ÝÇÝN AVLANMA SÜRELERÝ
AVLANMA BÖLGESÝ   I. Grup Kuşlar
Bıldırcın ve üveyik avı   II. Grup Kuşlar
      Kum kekliği, kınalı keklik ve çil keklik avı
      Çil keklik avı sadece bu av sezonunda Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis,  Elazığ, Iğdır, Kars, Ankara, Çankırı, Malatya, Erzurum, Van, Mardin, Çorum ve Tokat illerinde avlanacaktır.
   Başlangıcı   Bitişi   Başlangıcı   Bitişi
Ege   15.08.2015   22.11.2016   17.10.2015   03.01.2016
D. Akdeniz   15.08.2015   22.11.2016   17.10.2015   03.01.2016
B. Akdeniz   22.08.2015   22.11.2015   17.10.2015   03.01.2016
Marmara   15.08.2015   22.11.2015   17.10.2015   03.01.2016
Ýç Anadolu   22.08.2015   22.11.2015   17.10.2015   03.01.2016
Doğu Anadolu   22.08.2015   22.11.2015   17.10.2015   03.01.2016
G. D. Anadolu   22.08.2015   22.11.2015   17.10.2015   03.01.2016
D. Karadeniz   22.08.2015   22.11.2015   17.10.2015   03.01.2016
B. Karadeniz   15.08.2015   22.11.2015   17.10.2015   03.01.2016

AVLANMA
BÖLGESÝ   III. grup Kuşlar (a)
      Sakarmeke, sakarca, yeşilbaş, boz ördek, fiyu, çamurcun, macar ördeği, tepeli patka, kılkuyruk, elmabaş patka, çıkrıkçın ve suçulluğu avı.    III. grup Kuşlar (b)

      Kaya güvercini, tahtalı, karatavuk, öter ardıç ve çulluk avı
   Başlangıcı   Bitişi   Başlangıcı   Bitişi
Ege   31.10.2015   21.02.2016   31.10.2015   21.02.2016
D. Akdeniz   31.10.2015   21.02.2016   31.10.2015   21.02.2016
B. Akdeniz   31.10.2015   21.02.2016   31.11.2015   21.02.2016
Marmara   31.10.2015   21.02.2016   31.10.2015   21.02.2016
Ýç Anadolu   31.10.2015   21.02.2016   31.10.2015   21.02.2016
D. Anadolu   31.10.2015   21.02.2016   31.10.2015   21.02.2016
G.D. Anadolu   31.10.2015   21.02.2016   31.10.2015   21.02.2016
D.Karadeniz   31.10.2015   21.02.2016   31.10.2015   21.02.2016
B.Karadeniz   31.10.2015   21.02.2016   31.10.2015   21.02.2016

AVLANMA
BÖLGESÝ         IV. grup Kuşlar
Alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, saksağan avı      I. grup Memeliler
Yabani tavşan, adatavşanı, tilki, kaya sansarı avı

   Başlangıcı   Bitişi   Başlangıcı   Bitişi
Ege   15.08.2015   21.02.2016      17.10.2015   03.01.2016
D. Akdeniz   15.08.2015   21.02.2016   17.10.2015   03.01.2016
B. Akdeniz   22.08.2015   21.02.2016   17.10.2015   03.01.2016
Marmara   15.08.2015   14.02.2016      17.10.2015   03.01.2016
Ýç Anadolu   22.08.2015   21.02.2016   17.10.2015   03.01.2016
D. Anadolu   22.08.2015   21.02.2016   17.10.2015   03.01.2016
G. D. Anadolu   22.08.2015   21.02.2016   17.10.2015   03.01.2016
D. Karadeniz   22.08.2015   21.02.2016      17.10.2015   03.01.2016
B. Karadeniz   15.08.2015   21.02.2016   17.10.2015   03.01.2016

MEMELÝLER ÝÇÝN AVLANMA SÜRELERÝ
AVLANMA BÖLGESÝ         II. grup Memeliler
Yaban domuzu ve çakal avı
   Başlangıcı   Bitişi
Ege   15.08.2015   21.02.2016
D. Akdeniz   15.08.2015   21.02.2016
B. Akdeniz   22.08.2015   21.02.2016
Marmara   15.08.2015   21.02.2016
Ýç Anadolu   22.08.2015   21.02.2016
D. Anadolu   22.08.2015   21.02.2016
G. D.Anadolu   22.08.2015   21.02.2016
D. Karadeniz   22.08.2015   21.02.2016
B. Karadeniz   15.08.2015   21.02.2016

(2) Tablo-1’de belirtilen avlanma süreleri içinde ve avlanma günlerinde çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil) avlanmak serbesttir. Ayrıca, yaban domuzu avı bu avlanma günlerine ek olarak salı gününde de yapılabilecektir.
(3) 1. maddenin (gg) bendinde tanımlanan avlanma zamanı dışında avlanma süreleri ve günlerinde de olsa avlanılamaz.
(4) Avlanma; örnek ve özel avlaklarda yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, devlet ve genel avlaklarında ise Bakanlıkça avlak bazında belirlenen yıllık avlanma kotalarının kullanımı şeklinde gerçekleştirilir.
(5) Atmaca yakalamak amacıyla, atmacacılık sertifikası sahibi avcılar serçe ve kızıl sırtlı örümcek kuşunu tekrar doğaya canlı olarak bırakmak koşuluyla 01.08.2015 - 18.10.2015 tarihleri arasında avlanma günleri ve zamanında yakalayabilir.
Usta atmacacı sertifikası olan atmacacılar bir sezonda en fazla iki atmacayı 29 Ağustos 2015 - 15 Kasım 2015 tarihleri arasında her gün yakalayabilirler.
Ancak atmacayla avlanılması durumunda ava açık/kapalı sahalar, avlanma günleri, avlanma zamanı, avlanılmasına izin verilen türler ve limitler esas alınacaktır.

Tablo-2 Avlanma bölgelerine göre iller                                                                                     
Avlanma Bölgesi   Avlanma Bölgesi Ýçinde Kalan Ýller
D. Akdeniz Bölgesi   Adana, Osmaniye, Mersin, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Hatay
B. Akdeniz Bölgesi   Antalya, Isparta, Burdur, Denizli
Ege Bölgesi   Ýzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Muğla, Balıkesir, Çanakkale
G. Doğu Anadolu Bölgesi   Þanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Mardin, Elazığ, Malatya, Bitlis, Siirt, Þırnak, Hakkâri
Marmara Bölgesi   Ýstanbul, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Yalova, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ
B. Karadeniz Bölgesi   Bolu, Düzce, Sinop, Sakarya, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Karabük
D. Karadeniz Bölgesi   Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Samsun, Ordu, Giresun, Amasya, Tokat
Ýç Anadolu Bölgesi   Ankara, Çankırı, Kırşehir, Kırıkkale, Konya, Aksaray, Karaman, Sivas, Yozgat, Çorum, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Kayseri, Niğde, Nevşehir
D.Anadolu Bölgesi   Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan, Tunceli, Van, Bingöl, Muş

Ýl Genelinde Avlanması Yasaklanan Türler
MADDE 3- (1) Aşağıdaki tabloda belirtilen av hayvanları, MAK tarafından koruma altına alınmıştır.
(2) Ýlde ve ilçede avlanması yasaklanan türler, o il ve ilçe sınırları içerisinde kalan ilan edilmiş devlet ve genel avlaklarında da avlanamaz.

Tablo-3 Ýller bazında koruma altına alınan av hayvanları

BÖLGESÝ   ÝLÝ   AVI YASAKLANAN TÜRLER
D. AKDENÝZ   Osmaniye    Çakal
   Mersin   Mut, Anamur ve Bozyazı ilçelerinde çakal.
   Kahramanmaraş   Çakal.
   Kilis   Kum kekliği ve çakal.
B.    AKDENÝZ   Antalya   Çakal.
   Isparta   Çakal, küçük karga, ekinkargası, leşkargası ve çıkrıkçın
   Burdur   Kaya sansarı, çakal, tilki, alakarga, saksağan, küçük karga, ekin kargası ve leş kargası. 
EGE   Ýzmir   Çakal
   Aydın   Çakal.
   Muğla      Çakal.
   Balıkesir   Çakal.
   Uşak   Ulubey ilçesinde bıldırcın ve üveyik.
G. D. ANADOLU    Þanlıurfa   Çakal ve kaya Sansarı.
   Adıyaman   Macar ördeği, sakarmeke ve tepeli patka.
   Batman   Çakal.
   Mardin   Çakal
   Siirt    Çakal.
MARMARA   Ýstanbul   Keklik.
   Kocaeli   Keklik.
   Bursa      Keklik, karatavuk, çakal ve tilki. 
   Yalova   Keklik.
   Kırklareli   Keklik.
   Tekirdağ   Keklik.
B.KARADENÝZ   Düzce   Keklik.
   Sinop   Kelik ve tilki.
   Zonguldak   Keklik tilki ve tavşan.
   Bartın   Keklik.
   Karabük   Keklik.
D. KARADENÝZ   Trabzon   Keklik, bozördek, fiyu, macar ördeği, çıkrıkçın ve tavşan.
   Rize   Tavşan.
   Gümüşhane   Keklik ve çakal.
   Bayburt   Keklik.
   Artvin   Tilki.
   Samsun   Keklik.
   Ordu   Keklik, karatavuk, çakal ve tilki.
   Giresun   Tilki.
   Amasya   Keklik, kaya güvercini ve çakal.
   Tokat   Tilki.


ÝÇ ANADOLU   Ankara   Tilki.
   Kırşehir.   Tilki.
   Aksaray   Tilki.
   Sivas   Bıldırcın dışında kara avcılığının yasaklanması.
   Yozgat   Ýl genelinde çakal; Saraykent, Kadışehri, Yenifakılı ilçelerinde keklik; Boğazlıyan, Çandır ilçelerinde tilki; Sarıkaya ilçesinde keklik ve tilki.
   Çorum   Kum kekliği ve tilki.
   Eskişehir   Keklik ve alakarga.
   Afyonkarahisar   Keklik ve çakal.
   Niğde   Çakal.
D. ANADOLU   Erzurum   Çakal.
   Erzincan   Keklik (Ava açık alanlar için önerilmiş.)
   Ağrı   Çakal ve kaya sansar.
   Kars   Çakal ve kaya sansarı.
   Iğdır   Tilki.
   Tunceli   Avcılık faaliyetlerinin yasaklanması. Ýl av komisyon kararı boş olarak alınmış.
   Bingöl   Çakal ve tilki.
   Ardahan   Tilki ve çakal.

Avlanma Limitleri
MADDE 4-(1) Avcı başına bir av günü için, türlere göre avlanma limiti aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo-4 Avlanma limitleri                                                                                                           
KUÞLAR   Avlanma Limiti
Bıldırcın   10
Üveyik   8
Karatavuk, öter ardıç   3’er
Kaya güvercini   6
Çulluk    4
Saksağan   15
Tahtalı, sakarca    3’er
Sakarmeke   4
Alakarga, suçulluğu (bekasin)   1’er
Kınalı keklik, kum kekliği ve çil keklik (Çil keklik avı sadece bu av sezonunda Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis,  Elazığ, Iğdır, Kars, Ankara, Çankırı, Malatya, Erzurum, Van, Mardin, Çorum ve Tokat illerinde yapılacaktır.).   Toplamda 2
Yeşilbaş, boz ördek, fiyu, çamurcun, macar ördeği, tepeli patka, elmabaş patka ve çıkrıkçın (Toplam 6 avlanma limiti içinde sadece 1 tanesi kılkuyruk olabilir)   Toplamda 6
Küçük karga, ekinkargası ve leşkargası   Toplam 15
Serçe ve kızıl sırtlı örümcek kuşu (Atmaca yakalamak amacıyla, atmacacılık sertifikası sahibi kişiler tekrar doğaya canlı olarak bırakmak kaydıyla yakalayabilir.)   Yılda Toplam 6
MEMELÝLER   Avlanma Limiti
Yabani tavşanı   1
Ada tavşanı   2
Yaban domuzu (bek ve yürüyüş avında avcı başına)   2
Kaya Sansarı   2
Yaban domuzu (sürek avında avcı başına)
(sürekçiler av yapamaz)   2
Çakal   1
Tilki   2

(2) Bir av gününde Tablo-4’te belirtilen avlanma limitlerinden fazla av hayvanının avlanması yasaktır.
(3) Birbirini izleyen bir günden fazla süren avlanmalarda, avlanan av hayvanlarının avlaklarda ve av dönüşünde nakil vasıtası ve/veya avcıların üzerinde taşınabilecek en fazla miktarı; her bir avcı için yukarıda belirlenen bir günlük avlanma limitlerini aşamaz.
Ancak bulunduğu ilin dışına avlanmaya gidecek avcılar beyanları doğrultusunda, birbirini takip eden ava açık iki gün, av dönüşlerinde bagajlarında avcı başına iki günlük limiti bulundurabilirler.
(4) Ýlan edilmiş genel ve devlet avlaklarında belirlenen kotalar; Bakanlığın belirleyeceği kurallar doğrultusunda,  2. maddede belirtilen avlanma süreleri içinde çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde yaban domuzunda ise bu avlanma günlerine ek olarak Salı günü olmak üzere 4. maddenin 1. fıkrasında belirtilen günlük avlanma limitleri dahilinde “……. Avlağında Avlanma Ýzin Belgesi” alınarak avlanılabilir.
Genel ve devlet avlağında herhangi bir türe ait kota bitince o türün o avlakta avlanması yasaktır. Avlattırılan tüm türlere ait kotalar bittiğinde ise 2. madde de belirtilen avlanma sürelerine uyulmasına gerek kalmadan o avlak ava kapatılacaktır. Ava kapatılması durumu, bölge müdürlüklerinin web sayfasından duyurulacaktır.
(5) Ýlan edilen genel ve devlet avlakları MAK kararında bu avlaklara ait kotalar ise www.milliparklar.gov.tr adresi ile bölge müdürlükleri web sayfasında duyurulacaktır.

Koruma Altına Alınan Av Hayvanları
MADDE 5-(1) Kanunun 2 ve 4 üncü maddelerine dayanılarak Bakanlığımızca belirlenen yaban hayvanları, av hayvanları ile koruma altına alınan yaban hayvanları listeleri güncellenerek 29.04.2015 tarih ve 29341 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanmıştır.
Bu av döneminde Bakanlıkça koruma altına alınan yaban hayvanları (av turizmi kapsamında avına izin verilenler hariç) ile Bakanlık tarafından av hayvanı olarak belirlenen yaban hayvanlarından MAK’ca koruma altına alınan av hayvanlarının avlanması yasaktır.

Merkez Av Komisyonunca Avlanmasına Ýzin Verilen Av Hayvanları
MADDE 6- (1) Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrası gereğince Bakanlıkça belirlenen av hayvanlarından 2015 - 2016 av döneminde, MAK’ca avına izin verilen av hayvanları EK LÝSTE-II de yer almıştır.
Merkez Av Komisyonunca Avlanmanın Yasaklandığı Sahalar
MADDE 7- (1) Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrası ve 12. maddesinin 2. fıkrası kapsamında;
a) EK LÝSTE-III’deki MAK tarafından sınırları belirtilen sahalarda,
b) Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve/veya diğer kurumlar tarafından ağaçlandırılmış veya erozyon kontrol çalışması yapılan etrafı çitle çevrilmiş ikaz ve işaret tabelalarıyla belirtilmiş sahalar ile çitle çevrilmiş olmasa dahi üzerinde fidan bulunan sahalarda,
c)Tabii gençleştirme çalışması yapılmakta olan sahalar ile toprak koruma sahalarında,
ç) Arberetumlarda
d) Orman içi dinlenme yerleri, piknik ve mesire alanlarında, şehir ormanlarında,
e) Karayolları Genel Müdürlüğü haritasında belirtilen yollarda,
f) Orman içi göletler ile il özel idareleri, büyük şehir belediyeleri ve DSÝ tarafından yapılan göletlerde (Manisa-Gölmarmara ve Denizli-Işıklı Gölleri hariç),
g) Etrafı hendek veya herhangi bir şekilde çevrilen yerlerde, ekili alanlarda, yoncalık, çayırlık, muhafaza işareti konmuş çayırlık, bağ, bahçe ve fidanlıklarda sahibinin rızası olmadan,
avlanmak yasaktır.
(2) Ýl, ilçe, belde, köy vb meskûn yerlerin, bu maddenin 1. fıkrasının (ç), (d), (e) ve (f)’de sayılan sahaların ve özel avlakların sınırlarına 300 m mesafe içinde avlanmak, bu sahalarda kılıfında olmadan açıkta tüfek ve köpekle dolaşmak yasaktır.
Korunan Alanlar
MADDE 8-(1) Özel Kanunlarla korunan alanlar;
a) Yaban Hayatı Koruma Sahaları,
b) Milli Parklar,
c) Tabiat Parkları,
ç) Tabiat Koruma Alanları,
d) MAK kararında belirlenen sahalar hariç olmak üzere EK LÝSTE-VII’de yer alan özel çevre koruma bölgeleri,
(2) 4915 sayılı Kanunla Korunan Alanlar
a) Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları,
b) Yaban Hayvanı Üretme Yerleri ve Ýstasyonları,
c) Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahaları,
ç) Bakanlıkça av dönemi içinde yeni tesis edilecek/ilan edilecek yukarıda belirtilen sahalarda,
avlanmak yasaktır.
Örnek avlaklarda ise avlanma planı çerçevesinde işletmecisinden izin alınarak av yapılabilir.
Ancak 1 inci ve 2 inci fıkrada yer alan sahalarda, mevzuat doğrultusunda izin verilen avcılık ve av turizmi faaliyetlerine ilişkin hükümler saklıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yasaklanan Avlanma Araç ve Gereçleri, Yasak Avlanma Usulleri

Avlanmada Kullanılması ve Bulundurulması Yasaklanan Araçlar, Gereçler ve Özellikleri ile Avlanma Esasları
Madde 9- (1) Yasaklanan araç, gereç ve avlanma esasları;
a) Namlu hariç haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış otomatik, yarı otomatik pompalı vb yivsiz av tüfekler ile havalı tüfek ve tabancalar, canlı mühre ve çığırtkanlar, mekanik, elektronik hareket kabiliyetine sahip mühreler ile uçurtma şeklindeki mühreler, elektronik görüntü büyültücü veya görüntü değiştiriciden oluşan gece avı cihazları (gece nişan alma ve görüş dürbünleri) avlanma araç ve gereci olarak kullanılamaz. Ses ve rüzgârla suda hareket eden basit yapıdaki mühreler ile hayvan sesi çıkaran nefesli düdükler avlanmada kullanılabilir.
Avlanma amacı dışında da olsa canlı mühre ve çığırtkanlar, avlaklarda vasıta içinde ve açıkta her ne koşulda olursa olsun bulundurulamaz.
b) Zehirli veya uyuşturucu yem, ilaç vb. malzemeler avlanmada kullanılamaz.
c) Av köpeklerinin yerini bulmaya yarayan cihazlar hariç her türlü manyetik dalga yayan araç ve gereçler; çiftleşme dürtüsü yaratan yapay kokular, av hayvanını yanıltıcı, korkutucu ve ürkütücü elektronik alet ve cihazlar avlanmada kullanılamaz.
ç) Bakanlıkça izin verilen geleneksel avcılık hariç, her türlü kapan, olta, ilmek, ağ, ökse, alaca, kafes ve tuzaklar avlanmada kullanılamaz.
d) Kişilerin kendi ihtiyaçlarını karşılayacak mahiyetteki kullandıkları aydınlatma araçları hariç, ışık yayan araç ve gereçler, şarzlı el projektörleri ve sabit projektörler, aküyle çalışan el projektörleri; petrol türevleriyle çalışan her türlü ışık kaynağı avda kullanılamaz, avlaklarda vasıta içinde bulundurulamaz.
e) Deniz, nehir, sazlık, bataklık, baraj, doğal göller ve lagünlerde tekne ve benzeri motorlu araçlar ulaşım aracı olarak kullanılırken, avcıların tüfekleri boş ve kılıfında olması zorunludur. Ulaşım sırasında yasadışı bir av yapılması durumunda; kabahatliyle birlikte ava rehberlik yapan kişiler ve tekne sahipleri hakkında yasal işlem yapılır.
Motorlu tekne ve benzeri araçlarla avlanılamaz. Ancak bu araçlar ulaşım amacı ile kullanılabilir. Bu araçlarla su kuşları ürkütülüp havalandırılamaz, bir yöne sürülemez.
f)Tekne ve benzeri motorsuz araçlar avda kullanılabilir. Ancak bu araçlar, üzerleri kapatılarak güme haline getirilemez.
g) Yivli av tüfekleri kuş avında kullanılamaz.
ğ) Sulak sahalarda; saz, kamış, diken, ot, çuval vb. şeylerle yapılmış veya toprakta çukur açılarak hazırlanmış üstü açık gümeler hariç, özel mülkiyetteki araziler de dâhil, her türlü üstü kapalı, korunaklı gümeler yapılamaz veya kurulamaz ve buralarda avlanılamaz.
Avcılar sulak alanlarda soğuktan korunmak için aşağıda belirtilen kurallara uymak koşuluyla üstü kapalı barınakları kullanabilirler.
-   Sadece sahipli arazilerdeki barınak kullanılabilir. Her bir sahipli arazide ancak bir adet barınak bulunabilir.
-   Kullanılacak barınaklar avcı dernekleri ve il şube müdürlüklerince numaralandırılır ve kayıt altına alınır.
-   Herbir barınaktan en fazla üç avcı faydalanabilir.
-   Seyyar nitelikli barınaklar ve toprak altına gömülü şekilde yapılan barınaklar avcılıkta kullanılamaz.
-   Barınaklarda sadece sabit pencere olabilir, içerisinden ateş edilmesini sağlayan mazgallar bulunamaz.
-   Barınaklar avlanma amacıyla kullanılamaz. Barınak içerisinde tüfekler kılıfında ve boş olmak zorundadır.
h) Yaban domuzu avlarında tek kurşunlu fişekler dışında, başka fişek bulundurulması ve kullanılması yasaktır.
ı) Av ve yaban hayvanları yaralı veya herhangi bir şekilde bulunması durumunda tedavilerinin ve kontrollerinin veteriner hekim tarafından yapılabilmesi için en yakın Bakanlık birimlerine, jandarmaya veya polise haber verilmeli ve teslim edilmelidir. Acil durumlarda en yakın veteriner hekime teslim edilerek Bakanlık birimine bilgi verilmelidir.
i) Ortopedik engelli olup tekerlekli sandalye kullanmak zorunda olan avcılık belgesi sahibi avcılar; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce verilen “Engelli Kimlik Belgesi” ni ibraz ederek, avlaklarda araç içinde avlanabilirler.

Yasaklanan avlanma usulleri
MADDE 10-(1) Kanunun 6. maddesinin 2. ve 3. fıkraları kapsamında aşağıda belirtilen avlanma usulleriyle avlanmak komisyonumuzca yasaklanmıştır.
a) Su kuşları hariç olmak üzere diğer av ve yaban hayvanlarını güme kullanarak avlamak,
b) Kara ve hava araçlarıyla hareket halindeyken avlanılamaz. Bu araçlar içerisinde avlaklarda tüfekler kılıfında taşınmak zorundadır.
c) Tüfeksiz dahi olsa her türlü motorlu tekneyle su kuşlarını ürkütüp havalandırarak bir yöne sürmek, suya girerek çevirme avı yapmak,
ç) Avda kullanılması yasaklanan araç ve gereçleri avlanma sırasında kullanarak avlanmak; jep, pikap, otomobil, traktör, biçerdöver, karada ve suda gidebilen taşıt (hovercraft), motorlu tekne ve bot, motosiklet, kar motosikleti, helikopter gibi araçları, bizatihi kendilerinden veya farlarından yararlanılarak av sırasında kullanmak,
d) Memeli av ve yaban hayvanlarının geçiş yollarına boğaz alma usulü denilen ilmek tuzakları kurarak avlamak; kar üzerine kül, saman gibi malzeme dökerek av ve yaban hayvanlarını aldatarak avlamak,
e) Tarımsal faaliyetler sırasında biçerdöver ve traktörlerde tüfek bulundurmak,
f) Yaban hayvanlarının yavrularını yakalayarak alıkoymak; boş dahi olsa yaban hayvanlarının yumurtalarını toplamak ve bulundurmak,
g) Av ve yaban hayvanlarını yeme alıştırarak avlamak,
ğ) Av sezonu dışında av ve yaban hayvanlarının kuluçka ve üreme alanlarına zarar vermek.
h) Doğal göller ve sulak sahaların çevresindeki köylerin muhtarları, motorsuz teknelerle göle avcı sokmak isteyen kişilerin isim ve adreslerini yazılı olarak il şube müdürlüklerine bildirerek gerekli izni almak zorundadırlar.
ı) Av ve yaban hayvanlarını, tuzak, kapan, ilmek gibi araç ve gereçlerle canlı ya da yaralı olarak avlamak yasaktır, herhangi bir şekilde canlı yakalanan av hayvanları öldürülemez, alıkonamaz.
Ýzin almaksızın av ve yaban hayvanlarını beslemek, büyütmek, üretmek ve bulundurmak yasaktır.
i) Sürek avı dışında av baskısı ve can güvenliği nedeniyle 15 avcıdan fazla avcının aynı anda bir alanda avlanması yasaktır.

Yaban Domuzu Sürek Avı Esas ve Usulleri
MADDE 11 -  (1) Tescil edilmiş genel ve devlet avlaklarında yaban domuzu avı Tablo-1’de belirtilen sürelerde avlağın belirlenen kotaları dahilinde yapılabilir.
(2) Sürek avı talep eden avcılar, avcılık belgeleri ve avlanma izin kartlarının fotokopileriyle birlikte avın yapılacağı tarihten bir hafta önce şube müdürlüğüne başvurmak zorundadır. Ýldeki şube müdürlüğünce avın yapılacağı tarih ve sahanın uygun bulunması durumunda gerekli izni yazılı olarak verilir. Bu izin üzerine sürek avını düzenleyenlerin temsilcisi avın yapılacağı köy muhtarlığına giderek sürek avının yapılacağı mevkii ve tarihini en az 2 gün önceden can ve mal güvenliği açısından köy halkına duyurmak ve gerekli tedbirleri almak zorundadır.
(3) Ýzin verilen yer ve tarihlerde, 15 avcı ve 20 sürekçiden fazla avcıyla sürek avı yapılamaz. Sürekçiler avlanamaz, avlanma araç ve gerecini av sırasında üzerinde bulunduramaz.

Mücadele Maksatlı Yaban Domuzu Sürek Avı Esas ve Usulleri
MADDE 12-(1) Yaban domuzunun tarıma zarar verdiğinin veya zarar verecek düzeyde popülasyonunun arttığının tespit edildiği sahalarda, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında mücadele çalışması şube müdürlüğünce verilecek izinle avcılık belgesi sahibi avcılarca, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hazırlanan 2015 Yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı doğrultusunda yapılır.
(2) Mücadele maksatlı yaban domuzu sürek avları bölgeler için belirlenmiş en son yaban domuzu avının bitiş tarihinden sonraki gün ile 15 Mayıs tarihleri arası hariç av dönemi boyunca yapılabilir. Sürek avlarına katılacak avcılardan sürenciler haricindekilerin avcılık belgesi sahibi olmaları şarttır.
Mücadele amaçlı sürek avları av turizmi kapsamında da yapılabilir.

Avlanmada Kullanılması Yasaklanan Araç ve Gereçlerin Satılması ve Bulundurulması
MADDE 13-(1) Kanunun 6. maddesinin 2. fıkrası kapsamında; avlanma amacıyla kullanılan yaban hayvanlarının doğal ve yapay seslerinin kaydedildiği cihazların, av hayvanlarını aldatan ve hileli avlanmalarına yarayan ses ve manyetik dalga yayan her türlü elektronik araç ve gereçlerin, av köpeklerinin yerini bulmaya yarayan cihazlar hariç hayvanları yanıltıcı, korkutucu ve ürkütücü elektronik alet ve cihazların, her türlü tuzak, kapan, sapan, ökse ve alacanın, ticarethanelerde ve pazarlarda bulundurulması ve satışı yasaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Avlanan Av Hayvanlarının Taşınması ve Etlerinin Değerlendirilmesi ile Tüfeklerin Taşınması

MADDE 14- (1) Yaban domuzu hariç, avına izin verilen türlerin etinin alımı ve satımı yasaktır. Avlanan yaban domuzunu avlaktan tüketim yerlerine nakletmek isteyen avcı, yaban domuzunu parçalamadan ve et haline dönüştürmeden bir bütün halindeyken;
a) Ýl sınırları içerisinde nakletmek istediklerinde, avın yapıldığı alanda yetkili olan şube müdürlüğü veya orman işletme şefliğine başvurarak nakliye tezkeresi almak zorundadır.
b) Avlanan yaban domuzunun il sınırları dışına çıkarılması durumunda ise nakliye tezkeresi ile birlikte Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı mahalli teşkilatına başvurmak suretiyle veteriner sağlık raporu almak zorundadır.
c) Avlanan yaban domuzlarının etinin ticaretini yapmak isteyenler, Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadırlar.
d) Nakliye tezkeresi olmadan canlı, ölü ya da et olarak taşınan yaban domuzları yasa dışı avlanmış sayılır.
(2) Yasal olarak avlanan kuşların, en az bir kanadının tüyleri temizlenmeden ve bacağı kesilmeden taşınması zorunludur.
(3) Avlanma izni olmayanlar, av sezonu içinde veya dışında da dahi olsa tüfeklerini avlaklarda boş ve kılıfında taşımak zorundadırlar.
(4) Avlaklarda avlanma amacı dışında silah taşıyanlar avlanma amacı dışında silah taşıdıklarını kanıtlamak zorundadırlar.
(5) Ýdareden izin alarak hobi maksatlı av ve yaban hayvanı bulunduranlar, bu hayvanları başka bir yere naklederken şube müdürlüğünden izin almak zorundadır.
(6) Tahnit ve trofelerle ilgili konularda, Kanun ve ilgili yönetmelikler uygulanır.

Bağ ve Bahçeleriyle Ürünlerini, Sürülerini, Kendilerini Korumak Durumunda Olanların Avlanma Amacı Dışında Silahlarını Taşıma ve Köpek Bulundurma Esasları
MADDE 15-(1) Ürünlerini ve hayvanlarını korumak için tarla, bağ ve bahçelerinde, arı kovanlarının bulunduğu yerde ve ormanda çalıştıkları için çadır ve barınaklarında, kendilerini korumak amacıyla ruhsatlı yivli veya yivsiz tüfekleri bulunduracaklar, “Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in 57. maddesi kapsamında, şube müdürlüklerinden koruma amaçlı av tüfeği taşıma belgesi almak zorundadırlar. Ancak bu kişiler yanlarında tek kurşun fişek dışındaki diğer fişekleri bulunduramazlar.
(2) Bu kişiler;
a) Ürünlerini koruyanların, korudukları tarla, bağ ve bahçelerinin mülkiyet belgeleri veya kira sözleşmelerini,
b) Arıcılık yapanların, arıcılar birliğinden alacakları arıcılık yaptıklarına ilişkin arıcılık kimlik belgesini,
c) Çobanların, sürü sahibi çoban veya ücretli çoban olduklarına ilişkin muhtarlıklarından alacakları yazıyı,
ç) Ormanda istihsal ve/veya bakım çalışmaları işlerinde çalışanların, orman işletmelerinden alacakları yazıyı,
Gerektiğinde ibraz etmek zorundadır.
(3) Yukarıda belirtilen kişiler;
a) Tarla, bağ ve bahçelerinin ekili veya dikili olduğu tarihlerde olmak üzere tarla, bağ, bahçeleri içinde; arı kovanı sahipleri arılarının yanı başındayken; ormanda istihsal yapanlar, ormandaki geceleme yerinde (barınak ve çadırlarında) istihsal ve/veya bakım sahasına gidip-gelirken ruhsatlı tüfeklerini yanlarında bulundurabilirler. Ancak yanlarında ve /veya tüfeklerinde tek kurşun fişek dışında fişeklerin bulundurulması yasaktır. Bu kişilerde, avcılık belgesi ve avlanma izni aranmaz.
b) Sadece ürünlerine, arılarına veya kendilerine zarar veren veya vermek üzere tarlaya, kovanların bulunduğu alana giren veya kendilerine saldırma ihtimali olan av ve yaban hayvanlarını; ürünlerinden, bağ ve bahçelerinden, arılarından ve kendilerinden ürküterek uzak tutmak için tüfeklerini kullanabilirler. Bu kişiler tarla, bağ ve bahçelerine, arılarına, kendilerine zarar veren yaban domuzu veya diğer av ve yaban hayvanlarını ürkütmek ve uzak tutmak istemelerine rağmen öldürmek mecburiyetinde kalmaları halinde, derhal şube müdürlüğü veya orman işletme müdürlüklerine veya güvenlik güçlerine haber vermek ve olay tespit tutanağı tutturmak zorundadırlar.
Bu kişiler av ve yaban hayvanlarının zararlarından korunmak için bağ, bahçe ve tarlalarına veya civarına hiçbir surette yakalama tuzakları kuramazlar.
c) Tarla, bağ ve bahçelerine, arılarına, kendilerine zarar verme ihtimali olmadığı halde av ve yaban hayvanlarının avlanması durumunda Kanun gereğince haklarında yasal işlem yapılır.
ç) Çobanlar çoban köpeği; diğerleri bekçi köpeği bulundurabilir, av köpeği bulunduramaz. Köpekler başıboş bırakılmaz.
Çobanlar yanlarında tek kurşun fişekler dışında başka fişekler bulunduramazlar.
d) Bu kişiler, av ve yaban hayvanlarının zararı söz konusu olmadıkça boşa veya nişana ateş etmek suretiyle tüfek ve silahlarını kullanamazlar, yaban hayatını rahatsız edemezler.
(4) Avlaklarda başıboş yakalanan köpekler tasmalıysa, sahibinin çıkmaması halinde hayvan barınaklarına teslim edilir. Sahibinin çıkması halinde sahipleri hakkında Kanun kapsamında işlem yapılır.
(5) Tasmasız ve yabanileşmiş yaban hayatı için tehlikeli olmuş olan köpeklerin yaban hayatına zarar vermemesi için şube müdürlüğünce gerekli uygulamalar yapılır ve tedbirler alınır.
(6) Yivli ve yivsiz av tüfeklerinin taşınması ve bulundurulmasına ilişkin 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun hükümleri saklıdır.

Eğitilmiş Hayvanlar ve Ok-Yay ile Avlanma
MADDE 16-(1) Kanunun 6. maddesinin 3. fıkrası kapsamında; avcılık belgesi ve avlanma izni almadan atmacayla ve ok-yay ile avlanmak yasaktır.
(2) Tazıyla avlanmak yasaktır.
(3) Atmacacılık, bu kararın ekinde yer alan (EK- IX) “Geleneksel Atmacacılık Esas ve Usulleri” ile yapılır.
(4) Av köpeği eğitimi, av sezonu içinde avlanmanın serbest olduğu avlaklarda, avlanma günleri ve avlanma zamanında yapılabilir. Ýldeki şube müdürlüğü av sezonu dışında, yaban hayvanlarının üreme dönemini de dikkate alarak uygun görülen alanlarda, avcının av köpeğini gezdirmesine, eğitimine ve gelişimiyle ilgili çalışmalara yazılı izin verebilir.
(5) Avlaklara kedi ve köpekler başıboş bırakılamaz.

BEÞÝNCÝ BÖLÜM
Diğer Kısıtlamalar ve Düzenlemeler

MADDE 17-(1) Kanunun 3. maddesinin 4. fıkrası kapsamında, av ve yaban hayatının korunması ve geliştirilmesine, avcılığın düzenlenmesine ilişkin genel yasaklar, kısıtlamalar ve düzenlemeler şunlardır:
a) Ormana girişlerin kısıtlanması; avlanma izni ormanlara giriş çıkışın Bakanlık veya valilik tarafından yasaklandığı süreler ile yasaklanan yerlerde geçerli değildir.
b) Yetkisiz av yasağı konulamaz, av izni verilemez. Mülki amirler, köy muhtarları, köy ihtiyar heyetleri, yerel avcılık kuruluşları ve diğer kuruluşlar kendi bölgelerindeki avlakları, avcılara yasaklayamazlar, avlanmanın yasaklandığı sahalarda avlanmaya izin veremezler.
c) Yetkili makamlarca mevzuat kapsamında silah taşıma yasağı getirilen günlerde avlanılamaz.
ç) Avlaklara pet veya cam şişe, poşet, gazete vb. çöpleri atmak yasaktır.
d) Avlak kirası veya yardım adı altında para istemek yasaktır. Avcılardan özel avlak ve tescil edilmiş avlaklar dışındaki sahalarda; şahısların, kooperatiflerin, muhtarlıkların veya mülki amirliklerin avlak kirası veya yardım adı altında para istemeleri yasaktır.
e) Hayvan sürülerinin nakledilmesi sırasında, av ve yaban hayvanlarına zarar verilmesinin önlenmesi; Hayvan sürülerinin 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 7 ve 8. maddesi ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin çıkartılan Yurt Ýçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmeliğin 16.maddesi çerçevesinde; iller mera ve yaylalara araçla veya yaya olarak hareket edecek sürülerin takip edecekleri güzergâh ve yolları Ýl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu marifetiyle tespit ederek her yılın en geç ocak ayı başında ilan edecektir.
Sürülerin bu güzergâh ve yolları takip etmeleri ise zorunlu olup Ýl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonunca tespit edilen güzergâh ve yolu takip etmeyenler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
f) Sulak alanlarda izinsiz istihsal yapmak, yasaktır. Söğütlük, sazlık, kamışlık gibi üreme alanlarında il şube müdürlüğünden izin almadan saz ve kamış istihsali yapmak, buraları yakmak veya tahrip etmek yasaktır.
g) Av turizmiyle ilgili usul ve esaslar ile uygulama ilkeleri bakanlıkça belirlenerek uygulanır.

Karara Aykırı Fiillerin Cezalandırılması
MADDE 18-Bu karardaki yasaklara, kısıtlamalara ve düzenlemelere aykırı hareket edenler hakkında, Kanun, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve diğer mevzuata göre yasal işlem yapılır.

Kararın Duyurulması, Basım ve Dağıtımı
MADDE 19-(1) MAK kararının özeti Türkiye sınırları içinde yayın yapan ulusal, bölgesel, yerel radyo ve televizyonlardan duyurulacak, tam metni Resmi Gazete’de yayımlanacaktır.
(2) Ýşbu karar kitapçık halinde Genel Müdürlükçe bastırılarak, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara bedelsiz verilecektir.
(3) Bu kararda yer alan iller itibariyle ava kapalı ve açık sahaların sınırlarını gösteren bilgilendirme amaçlı haritalar, Genel Müdürlükçe bastırılıp ilgili kurumlara dağıtılacaktır. Avlanma izin belgesi alan avcılara, avlanma izin belgesini aldığı ilin haritası bedelsiz verilecektir.
Ava yasak sahaların bu kararda yazılı olan sınırları geçerlidir. Bu sınırlar ile ava açık ve kapalı alanları gösterir haritalar arasında farklılığın olması durumunda kararda yer alan sınırlar geçerlidir.

Yürürlük
MADDE 20- Bu Karar, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer ve bir sonraki MAK kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasına kadar yürürlükte kalır.ORMAN VE SU ÝÞLERÝ BAKANLIÐINCA BELÝRLENEN AV HAYVANLARINDAN MERKEZ AV KOMÝSYONUNCA KORUMA ALTINA ALINANLAR                   
EK LÝSTE-I
MEMELÝLER
Latince 1   Latince 2    Türkçe   BERN
SANSARGÝLLER   MUSTALIDAE       
1   Mustela   navilis   Gelincik   
2   Mustela   putorius   Kokarca   
3   Meles   meles   Porsuk   
KUYRUKSÜRENLER   HERPESTIDAE       
4   Herpestes   ichneumon   Kuyruksüren   
KUÞLAR
Latince 1   Latince 2    Türkçe   BERN
Karabatakgiller   Phalacrocoracidae       
1   Phalacrocorax   carbo   Karabatak   
Balıkçılgiller   Ardeidae       
2   Ardea   cinerea   Gri Balıkçıl   
Ördekgiller   Anatidae       
3   Anser   fabalis   Tarla Kazı   
4   Anser   brachyrhynchus   Küçük Tarla Kazı   
5   Anser   anser   Boz Kaz   
6   Anas   clypeata   Kaşıkgaga   
7   Mergus   serrator   Tarakdiş   
8   Mergus   merganser   Büyük Tarakdiş   
Sülüngiller   Phasianidae       
9   Phasianus   colchicus   Sülün     
Yelvegiller   Rallidae       
10   Rallus   aquaticus   Sukılavuzu   
11   Gallinula   chloropus   Sutavuğu   
Poyrazkuşugiller   Haematopodidae       
12   Haematopus   ostralegus   Poyrazkuşu   
Cılıbıtgiller   Charadriidae       
13   Pluvialis   apricaria   Altın Yağmurcun   
14   Pluvialis   squatarola   Gümüş Yağmurcun   
15   Vanellus   indicus   Büyük Kızkuşu   
16   Vanellus   leucurus   Ak Kuyruklu Kızkuşu   
17   Vanellus   vanellus   Kızkuşu   
Çullukgiller   Scolopacidae       
18   Calidris   canutus   Büyük Kumkuşu   
19   Philomachus   pugnax   Döğüşkenkuş   
20   Lymnocryptes   minimus   Küçük Suçulluğu   
21   Limosa   limosa   Çamurçulluğu   
22   Numenius   phaeopus   Sürmeli Kervançulluğu   
23   Numenius   arquata   Kervançulluğu   
24   Tringa   erythropus   Kara Kızılbacak   
25   Tringa   totanus   Kızılbacak   
26   Tringa   nebularia   Yeşilbacak   
27   Xenus   cinereus   Terek Düdükçünü   
Korsanmartıgiller   Stercorariidae       
28   Stercorarius   pomarinus   Küt Kuyruklu Korsanmartı   
29   Stercorarius   parasiticus   Korsanmartı   
30   Stercorarius   longicaudus   Uzun Kuyruklu Korsanmartı   
31   Stercorarius   skua   Büyük Korsanmartı   
Martıgiller   Laridae       
32   Ichthyaetus   ichthyaetus   Büyük Karabaş Martı   
33   Chroicocehalus   ridibundus   Karabaş Martı   
34   Larus   canus   Küçük Gümüş Martı   
35   Larus   fuscus   Kara Sırtlı Martı   
36   Larus   armenicus   Van Gölü Martısı   
37   Larus   michahellis   Gümüş Martısı   
38   Larus   cachinnans   Hazar Martısı   
39   Larus   marinus   Büyük Kara Sırtlı Martı   
40   Rissa   tridactyla   Kara Ayaklı Martı   
Bağırtlakgiller   Pteroclidae       
41   Pterocles   orientalis   Bağırtlak   EK-II
42   Pterocles   alchata   Kılkuyruk Bağırtlak   EK-II
Güvercingiller   Columbidae       
43   Columba   oenas   Gökçe Güvercin   
44   Streptopelia   decaocto   Kumru   
45   Streptopelia   senegalensis   Küçük Kumru   
Toygargiller   Alaudidae       
46   Ammomanes   deserti   Çöl Toygarı   
47   Galerida   cristata   Tepeli Toygar   
48   Lullula   arborea   Orman Toygarı   
49   Alauda   arvensis   Tarlakuşu   
Sinekkapangiller   Muscicapidae       
50   Oenanthe   isabellina   Boz Kuyrukkakan   EK-II
51   Oenanthe   oenanthe   Kuyrukkakan   EK-II
52   Oenanthe   deserti   Çöl Kuyrukkakanı   
53   Oenanthe   lugens   Kara Sırtlı Kuyrukkakan   
Ardıçkuşugiller   Turdidae       
54   Turdus   pilaris   Tarla Ardıcı   
55   Turdus   iliacus   Kızıl Ardıç   
56   Turdus   viscivorus   Ökse Ardıcı   
Duvar Tırmaşıkkuşugiller   Tichodromadae       
57   Tichodroma   muraria   Duvar Tırmaşıkkuşu   
Örümcekkuşugiller   Laniidae       
58   Lanius   collurio   Kızıl Sırtlı Örümcekkuşu   EK-II geleneksel atmaca avı hariç
Kargagiller   Corvidae       
59   Corvus   corax   Kuzgun   
Sığırcıkgiller   Sturnidae       
60   Sturnus   vulgaris   Sığırcık   
61   Acridotheres   tristis   Çiğdeci   
Serçegiller   Passeridae       
62   Passer   hispaniolensis   Söğüt Serçesi   
63   Passer   moabiticus   Küçük serçe   
64   Passer   montanus   Ağaç Serçesi   
65   Gymnoris   xanthocollis   Sarıboğazlı Serçe   
Ýspinozgiller   Fringillidae       
66   Fringilla   coelebs   Ýspinoz   
67   Fringilla   montifringilla   Dağ Ýspinozu   
68   Rhodopechys   sanguinea   Alamecek   
69   Rhodospiza   obsoleta   Boz Alamecek   
70   Bucanetes   mongolicus   Doğu Alameceği   
71   Pyrrhula   pyrrhula   Þakrak   
Çintegiller   Emberizidae       
72   Emberiza   hortulana   Kirazkuşu   
73   Emberiza   buchanani   Doğu Kirazkuşu   
74   Emberiza   bruniceps   Kızıl Başlı Çinte   
75   Emberiza   calandra   Tarla Çintesi   

MAK TARAFINDAN AVINA BELLÝ EDÝLEN SÜRELERDE ÝZÝN VERÝLEN AV HAYVANLARI
               EK LÝSTE-II
MEMELÝLER
   Familya, cins ve tür adı (Latince adı)   Türkçe   
   TAVÞANLAR   LAPORIDAE       
1   Lepus   europaeus   Yabani Tavşan   
2   Oryctalagus   cunicullus   Ada Tavşanı   
   KÖPEKGÝLLER   CANÝDAE       
3   Canis   aureus   Çakal   
4   Vulpes    vulpes    Tilki   
   SANSARGÝLLER   MUSTALÝDAE       
5   Martes   foina   Kaya Sansarı   
   DOMUZGÝLLER   SUÝDAE       
6   Sus   scrofa    Yaban Domuzu   
KUÞLAR
   Familya, cins ve tür adı (Latince adı)   Türkçe   
   Ördekgiller   Anatidae       
1   Anser   albifrons   Sakarca   
2   Anas   penelope   Fiyu   
3   Anas   strepera   Boz Ördek   
4   Anas   crecca   Çamurcun   
5   Anas   platyrhynchos   Yeşilbaş   
6   Anas   acuta   Kılkuyruk   
7   Anas   querquedula   Çıkrıkçın   
8   Netta   rufina   Macar Ördeği   
9   Aythya   ferina   Elmabaş Patka   
10   Aythya   fuligula   Tepeli Patka   
   Sülüngiller   Phasianidae       
11   Alectoris   chukar   Kınalı Keklik   
12   Ammoperdix   griseogularis   Kum Kekliği   
13   Perdix   perdix   Çilkeklik   
14   Coturnix   coturnix   Bıldırcın   
   Sutavuğugiller   Rallidae       
15   Fulica   atra   Sakarmeke   
   Yağmurcunlar   Charadriidae       
16   Gallinago   gallinago   Suçulluğu   
17   Scolopax   rusticola   Çulluk   
   Güvercingiller   Columbidae       
18   Columba   livia   Kaya Güvercini   
19   Columba   palumbus   Tahtalı   
20   Streptopelia   turtur   Üveyik   
   Ardıçkuşugiller   Turdidae       
21   Turdus   merula   Karatavuk   
22   Turdus   philomelos   Öter Ardıç   
   Kargagiller   Corvidae       
23   Garrulus   glandarius   Alakarga   
24   Pica   pica   Saksağan   
25   Coloeus   monedula   Küçük Karga   
26   Corvus   frugilegus   Ekin Kargası   
27   Corvus   corone pallescens   Leş Kargası   
   Ötücükuşgiller   Passeridae       
28   Passer   domesticus   Serçe   


 bilgi netten bilgi amaçlı alınmıştır

kaynak avlak.com.

saygılarımla.
Murat Ali AKDAĞCIK
1970 MERSİN