Gönderen Konu: T A F < Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu >  (Okunma sayısı 4639 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Ali İŞLEMECİ

 • Administrator
 • *****
 • İleti: 3626
 • Karma: 0
  • Avcı Sayfamız
Türkiye Avcılık ve Atıcılık Federasyonu

( Kuruluş 1923 )


FEDERASYON TARÝHÇESÝ

     Atıcılık ve Avcılık Federasyonu 1923 yılında bütün spor federasyonlarının içinde yer aldığı Türkiye Ýdman Cemiyetleri adı altında faaliyetlerine başlamış olup, 1936 yılında çıkartılan Türk Spor Kanununda ve 1938 yılında çıkartılan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 3530 sayılı yasası ile 1989 tarihine kadar devam etmiştir.

     02 Mart 1989 tarihinde yayımlanan 356 sayılı kanun hükmündeki kararname ile Başbakanlığa bağlanan ve adı değiştirilerek Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü olan teşkilatın bünyesinde "Atıcılık ve Avcılık Federasyonu" olarak halen faaliyetlerini sürdürmektedir.                                           
 
Ali İŞLEMECİ
A Rh + 1961  İSTANBUL

Çevrimdışı Ali İŞLEMECİ

 • Administrator
 • *****
 • İleti: 3626
 • Karma: 0
  • Avcı Sayfamız
Ynt: T A F < Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu >
« Yanıtla #1 : 20 Temmuz 2008, 17:18:42 »
Türkiye Avcılık ve Atıcılık Federasyonu

Ana Statüsü

( Kuruluş 1923 )


15 Mayıs 2007 SALI
 Resmî Gazete
 Sayı : 26523


Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKÝYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU

ANA STATÜSÜ


BÝRÝNCÝ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

            Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun teşkilatı, genel kurulunun oluşumu, toplanması, yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının çalışmaları ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Ana Statü, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu genel kurulu, yönetim kurulu, denetleme kurulu, disiplin kurulu ile diğer kurulları, Federasyon başkanını, ilgili kulüp, sporcu, antrenör, teknik direktör, hakem, idareci, menajer, gözlemci, temsilci ve benzeri spor elemanlarını, Federasyonun çalışma usul ve esasları ile Genel Müdürlük ve Tahkim Kuruluyla olan ilişkileri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Ana Statü, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek-9 uncu maddesi ile 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Ana Statüde geçen;

             a) Bakan: Genel Müdürlüğün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanı, 

             b) ES: Federasyonun üyesi olduğu Avrupa Atıcılık Konfederasyonunu,

             c) Federasyon Başkanı: Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanını,

             ç) Federasyon: Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunu, 

             d) FACE: Federasyonun üyesi olduğu Avrupa  Birliği Avcılık ve Yaban Hayatı Koruma Birlikleri Federasyonunu,

             e) Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü, 

             f) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü, 

             g) ISSF: Federasyonun üyesi olduğu Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonunu,

             ğ) Kanun: 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün  Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu,

             h) Spor Dalı: Atıcılık, Avcılık  ve Paintball sporunu,

             ı) Tahkim Kurulu: Federasyon ile kulüpler, federasyon ile sporcu, hakem, teknik direktör, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları,  kulüpler ile sporcu, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında Federasyon yönetim kurulunca verilecek kararlar ile disiplin kurulu kararlarını ilgililerin itirazı üzerine inceleme yaparak kesin karar veren Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş bulunan Kurulu, 

             ifade eder.

 

ÝKÝNCÝ BÖLÜM

Federasyonun Teşkilat ve Görevleri

             Federasyonun teşkilatı


             MADDE 5 – (1) Federasyonun merkezi Ankara’dadır. Federasyon merkez ve yurt içi teşkilatından oluşur. Ýdari birimlerin görev yerleri yönetim kurulunca belirlenir.

             (2) Federasyonun merkez teşkilatı aşağıdaki kurul ve birimlerden oluşur;

             a) Genel kurul,

             b) Yönetim kurulu,

             c) Denetleme kurulu,

             ç) Disiplin kurulu,

             d) Onur kurulu,

             e) Merkez hakem kurulu, organizasyon, sponsorluk, hukuk, mali, eğitim, sağlık ve doping, teknik, dış ilişkiler, ARGE ve diğer kurullar,

             f) Genel sekreterlik,

             g) Ýdari ve teknik birimler.

             (3) Ýkinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç)  bentlerinde belirtilen kurulların dışındaki kurul ve birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanacak talimatlarla belirlenir.

             Federasyonun görevleri

             MADDE 6 – (1) Federasyonun görevleri şunlardır;

             a) Spor dalının ülke düzeyinde dengeli bir şekilde yayılıp gelişmesini sağlamak, bu konularda her türlü düzenlemeyi yapmak, projeler üretmek, kararlar almak ve uygulamak,

             b) ISSF, ESC, FACE ve diğer üye olunacak uluslararası federasyonlar  tarafından konulan ve uygulanan uluslararası kuralların ve her türlü talimatın uygulanmasını sağlamak ve Türkiye’yi Federasyonun görev alanına giren konularda yurt dışında temsil etmek,

             c) Yurt dışında ve yurt içinde Federasyonun görev alanına giren faaliyetlerle  ilgili gelişmeleri izlemek, bu sporlarla ilgili kişi ve kuruluşlar arasında ilişkiler düzenlemek, müsabaka, kamp, çalışma ve diğer faaliyetleri programlayıp bunların uygulamalarını kontrol etmek,

             ç) Hakem ve antrenörlerin yetiştirilmesini ve eğitilmesini sağlamak,  başarılı olanların belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak, bunların çalışmalarını sürekli izlemek,

             d) Ülke içinde müsabakalar düzenlemek, düzenlenen müsabakaların devamlılığını sağlamak, hakem, temsilci ve gözlemci atamasını yapmak,

             e) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor dalı ile ilgili yabancı ülkelerdeki  gelişmeleri ve yenilikleri izleyerek, bu bilgilerden ülke içinde daha çok kişinin yararlanmasını sağlamak,

             f) Spor dalında kullanılan malzemelerin standartlarını uluslararası kurallara göre tespit ederek,  bunların yurt içinde veya yurt dışında yaptırılmasına veya temin edilmesine çalışmak,

             g) Kulüpler, gençlik ve spor il müdürlükleri ve il temsilcileri arasında doğabilecek teknik, idari ve benzeri uyuşmazlıkları çözümlemek,

             ğ) Uluslararası federasyonun izni ile uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum ve spor organizasyonları düzenlemek,

             h) Uluslararası müsabakalara iştirak edecek olan milli takımları ve teknik kadroyu seçmek, seçilen takımların müsabakalara hazırlanmalarını ve katılmalarını sağlamak,

             ı) Başarılı sporcuların takibini yapmak ve bu sporcuların yetişmesi için gerekli tedbirleri almak,

             i) Kişi ve kuruluşlara, düzenleyecekleri özel yarışma, seminer ve kurslara ilişkin izinleri gerekli koşulları yerine getirmesi kaydıyla vermek, yapmalarını sağlamak ve denetlemek,

             j) Federasyonun amacına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek ve kaynak sağlamak amacı ile iktisadi işletme kurmak,

             k) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşlarının yarışmalarının düzenlenmesi için talimatlar hazırlamak, yayınlamak ve uygulamak,

             l) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak,

             m) Spor dalı ile ilgili arşiv ve istatistik çalışmalarını yapmak, eğitici film, slayt ve broşür hazırlayarak,  bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,

             n) Spor dalının faaliyetleri ile ilgili olarak belirli bir sistemin uygulanması için yapılacak işlemleri belirlemek ve uygulamasını sağlamak,

             o) Ýllerdeki Federasyon il temsilcilerinin kendi aralarında ve Federasyonla koordineli bir şekilde çalışmalarını sağlamak,

             ö) Altyapı ve yetenek tespit projeleri hazırlayarak, bunların altyapısını oluşturup, uygulanmasını sağlamak,

             p) Sporcuların ve kulüplerin vize, tescil ve lisans işlemlerini yapmak.

             Genel kurul

             MADDE 7 – (1) Genel kurul, Federasyonun en üst organıdır. Genel kurul çağrı tarihinde aşağıdaki üyelerden oluşur;

             a) Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları ve on gençlik ve spor il müdüründen oluşacak on beş üye,

             b) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez Danışma Kurulu üyeleri,

             c) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

             ç) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

             d) Federasyonun bağlı olduğu  ISSF, ESC, FACE’nin yönetim ve/veya hakem kurullarında üyelik yapanlar,

             e) Görevlerine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla, asaleten Federasyon başkanlığı yapanlar,

             f) Türkiye Spor Yazarları Derneği yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

             g) Faal olmamak kaydıyla; büyükler kategorisinde en az üç yıl veya otuzdan fazla milli takımda  teknik direktör veya antrenörlük yapanlar arasında kura ile belirlenecek en fazla beş üye,

             ğ) Genel kurul tarihinden en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmak kaydıyla ve sırasıyla;

             1) Olimpiyat oyunlarında ilk üç dereceye girmiş olan sporcular,

             2) Büyükler Dünya Þampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olan sporcular,

             3) Büyükler kategorisinde Avrupa Þampiyonu olan sporcular,

             4) Yukarıda belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa, en fazla milli olmuş sporculardan kurayla belirlenecek beş kişi.

             h) Faal olmamak şartıyla en üst seviyede hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş hakem,

             ı)  Kulüp temsilcileri;

             1) Genel kurul çağrı tarihinden önce biten ve tescil olunan son iki yılda üst üste Federasyon müsabakalarına katılan kulüplerden birer üye,

             2) Genel kurul çağrı tarihinden önce biten ve tescil olunan son iki yılda üst üste Federasyon müsabakalarından en az ikisine bayanlarda üç ve üstü sporcu ile katılan kulüplerden ilave ikişer üye,

             3) Genel kurul çağrı tarihinden önce biten ve tescil olunan son iki yılda üst üste Federasyon müsabakalarından en az ikisine yıldız ve gençlerde beş ve üstü sporcu ile katılan kulüplerden ilave ikişer üye,

             4) Genel kurul çağrı tarihinden önce biten ve tescil olunan son iki yılda;  Olimpiyat, Dünya şampiyonası, Avrupa şampiyonası, Dünya kupası, Avrupa kupası, CISM, üniversite oyunlarında sporcusu ilk üçe girmiş kulüplerden ilave birer üye,

             5) Genel kurul çağrı tarihinden önce biten ve tescil olunan son iki yılda üst üste Türkiye şampiyonasında sporcusu birinci olmuş kulüplerden ilave birer üye.

             (2) Ýl müdürlerinin tespitinde;

             a) En fazla nüfusu olan üç il müdürü,

             b) Bu fıkranın (a) bendinde belirtilen iller hariç, coğrafi bölgeleri temsilen yedi il müdürü,

             esas alınır.

             (3) Sporcuların seçiminde sırasıyla Olimpiyat Oyunları, Dünya Þampiyonaları, Avrupa Þampiyonaları ve diğer uluslararası müsabakalar esas alınır.     

             (4) Genel kurulda üyelerin oy kullanma şartları şunlardır;

             a) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip olan üyeler, ancak bir kez oy kullanır.

             b) Genel kurulda vekaleten oy kullanılamaz.

             c) Genel kurul üyesi olabilme hakkını elde edenlerin, on sekiz yaşını bitirmiş olması şarttır.

             ç) Federasyonda ücretli veya sözleşmeli statü ile görev yapanlar genel kurul üyesi olamazlar.

             Genel kurulun görevleri   

             MADDE 8 – (1) Genel kurulun görevleri şunlardır;

             a) Ana Statüyü yapmak veya değiştirmek,

             b) Başkan ile yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının üyelerini seçmek,

             c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programını ve bütçeyi onaylamak ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapmak konusunda yönetim kuruluna yetki vermek,

             ç) Yönetim kuruluna taşınmaz mal alımı-satımı ile uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için yetki vermek,

             d) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarını ibra etmek,

             e) Denetleme kurulu raporunu ibra etmek,

             f) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan ödül ve yardım talimatını onaylamak,

             g) Federasyonun bütçe dışı yapacağı harcamalara ve yatırımlara ilişkin usul ve esasları belirlemek,

             ğ) Federasyona bağlı spor dallarının ayrılmasına karar vermek,

             h) Spor dalında  profesyonel şube kurmak,

             ı) Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak.

             (2) Birinci fıkranın (ç) ve (ğ) bentlerindeki konularda genel kurula katılan üyelerin dörtte üçünün kabul oyuyla karar verilir.

             (3) Genel kurulda alınacak karar doğrultusunda Federasyona bağlı spor branşlarının profesyonel şubelerinin kurulması için yönetim kuruluna yetki verir. Yönetim kurulu, genel kuruldan alacağı yetki doğrultusunda profesyonel şube kurulması için Kanunun 18 ve 24 üncü maddeleri uyarınca Genel Müdürlüğe müracaat eder. Profesyonel şube kurulması, Merkez Danışma Kurulunun görüşü alınmak suretiyle karara bağlanır. Bu karar Genel Müdürün teklifi ve Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile yürürlüğe girer.

             (4) Federasyon bünyesinde profesyonel şube kurulması halinde iş ve işlemler amatör ve profesyonel olmak üzere iki ayrı kurul eliyle yürütülür. Bu kurulların çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından çıkarılacak talimatlarla belirlenir.

             Genel kurul toplantıları   

             MADDE 9 – (1) Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulu tarafından yerine getirilir.

              (2) Olağan genel kurul dört yılda bir yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren altı  ay içerisinde yapılır. Mali genel kurul ise; iki yılda bir  Ekim veya Kasım ayları içerisinde yönetim kurulunun belirleyeceği bir tarihte yapılır.

             (3) Mali genel kurulda bir önceki dönemin bütçesi görüşülerek karara bağlanır ve bir sonraki dönemin bütçesi onaylanır. Bunun yanında Ana Statü değişiklikleri ile Federasyonun iş ve işleyişine ilişkin diğer konular da görüşülebilir ve karara bağlanabilir.

             (4) Olağanüstü genel kurul;

             a) Genel Müdürlüğün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanın yaptırdığı denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen Federasyon başkanı veya yönetim kurulu üyeleri hakkında karar alınması,

             b) Yönetim kurulunun kararı,

             c) Toplam delege sayısının en az % 40’ının noter kanalı ile yazılı müracaatı,

             üzerine toplanır.

             (5) Dördüncü fıkranın (a) bendinde belirtilen durumda veya mali genel kurulda mali bütçe ibra edilmez ise, başkan ve yönetim kurulu üyelerinin kalan süresini tamamlamak üzere en geç altmış gün sonra yapılacak seçim için olağanüstü genel kurula gidilir. Başkanlık ve yönetim kurulunun görevlerini ise genel kurula kadar denetleme kurulu yürütür. Denetleme kurulu da ibra edilmez ise bu görevi genel kurul başkanlık divanı yerine getirir.

             (6) Dördüncü fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hallerde ise, genel kurul toplantısının üzerinden en az altı ay geçmeden olağanüstü genel kurul toplantısı yapılamaz. Olağanüstü genel kurul toplantısı, toplantı isteği Federasyona ulaştığı tarihten itibaren en geç altmış gün içerisinde yönetim kurulunca yerine getirilir. Olağanüstü genel kurulda, toplantı konusu haricinde başka konu görüşülmez.

             (7) Genel kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Ýlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, bir gün sonra çoğunluk aranmaksızın toplanır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz.

             (8) Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci, genel kurul çalışmalarının Çerçeve Statü ile Ana Statüye uygun olarak yapılıp yapılmadığına ilişkin raporunu Bakana sunulmak üzere Genel Müdürlüğe verir. Genel kurulun mevzuata aykırı şekilde yapıldığının tespiti halinde, adli yargıda genel kurulun iptali istenir.

            Federasyon başkanı

             MADDE 10 – (1) Federasyon başkanı olabilmek için gereken şartlar şunlardır;

             a) T.C. vatandaşı olmak, 

             b) Genel kurul tarihinde otuz yaşını doldurmuş olmak,

             c) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

             ç) Genel Müdürlük Merkez Ceza ve Genel Müdürlük Ceza veya özerk federasyonların ceza ve disiplin kurullarınca bir defada altı ay veya toplam bir yıl hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,

             d) Kesinleşmiş sigorta veya vergi borcu nedeniyle takibata uğramamış olmak,

             e) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, irtikap, zimmet, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

             f) Federasyon başkanı ile yönetim kurulu üyesi olarak görev yaparken uyarı ve ihtar cezası dışında bir ceza almamış olmak,

             g) Genel Müdürlükte ücretli veya maaşlı görevli olmamak.

             (2) Olimpiyat, paralimpik ve büyükler kategorisinde Dünya Þampiyonalarında ilk üç dereceye girenler ile Büyükler Kategorisinde Avrupa Þampiyonalarında birinci olanlar hakkında birinci fıkranın  (c) bendi uygulanmaz.

             (3) Başkan adaylarından aşağıdaki belgeler istenir;

             a) Nüfus cüzdanı örneği,

             b) Ýkametgah belgesi,

             c) Ýdari tahkikat sonucu görevine son verilmediğine dair yazılı beyan,

             ç) Disiplin kurullarınca altı aydan fazla ceza ile cezalandırılmadığına dair belge,

             d) Cumhuriyet başsavcılığından alınacak adli sicil sabıka kaydı,

             e) Mezuniyet belgesi,

             f) Kesinleşmiş vergi ve sigorta borcu nedeniyle takibata uğramadığına dair  belge.

             (4) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az yedi gün önce aday olduklarına dair başvurularını yaparlar ve 25.000,00 YTL (yirmi beş bin YTL) adaylık ücretini Federasyon hesabına yatırırlar.

             (5) Federasyon başkanının görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi, genel kurulda yönetim kurulunun on dört üyesinin seçimi ile birlikte yapılır. Başkanın yokluğunda görevlerini, başkanın belirleyeceği başkan vekili yürütür. Yönetim kurulu içinde en az bir, en çok dört başkan vekilliği veya as başkanlık oluşturulur. Başkan vekilleri veya as başkanlar, Federasyon başkanı seçilme yeterliliğine sahip kişiler arasından seçilir. As başkanlar veya başkan vekillerinin görev süresi başkanın görev süresi kadardır. Başkanın ölümü veya istifası halinde, üç ay içinde tekrar seçim yapılması şartıyla, bu görevi başkan vekili yürütür. Ancak, genel kurula altı aydan az bir süre varsa yönetimdeki boşalmalar nedeniyle olağanüstü genel kurula gidilmez.

             Federasyon başkanının görevleri

             MADDE 11 – (1) Başkanın görevleri şunlardır;

             a) Federasyonu temsil etmek,

             b) Federasyonun faaliyetlerini, kanunlara, Ana Statü ve diğer mevzuat ile genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına göre yürütmek,

             c) Yönetim kuruluna başkanlık etmek,

             ç) Yönetim kurulu kararlarını uygulamak,

             d) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını, yönetim kuruluna teklif etmek,

             e) Gerekli gördüğünde diğer kurullara başkanlık etmek,

             f) Yönetim kurulunun onayı ile harcamalara ilişkin işlemleri yürütmek, gerektiğinde bu yetkisini başkan vekiline devretmek,

             g) Başkan vekilini ve as başkanları teklif etmek,

             ğ) Tahsis edilen kadroların seçimini yapmak ve atamalar için yönetim kuruluna teklif götürmek,

             h) Ýlgili kanun, tüzük ve yönetmelikler ile bu Ana Statüde belirtilen diğer görevleri yapmak.

             Yönetim kurulu

             MADDE 12 – (1) Yönetim kurulu, Federasyon başkanı ile genel kurulun seçeceği on dört  asıl ve on beş yedek üye olmak üzere toplam otuz üyeden oluşur.

             (2) Yönetim kurulu üyesi olabilmek için 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (e) bendindeki şartlar aranır.

             (3) Yönetim kurulu üyelerinden aşağıdaki belgeler istenir;

             a) Nüfus cüzdanı örneği,

             b) Ýkametgah belgesi.

             (4) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır. Ölüm veya istifa gibi nedenlerle, yönetim kurulu asıl ve yedek üye sayısının toplam dokuza inmesi halinde genel kurul olağanüstü toplantıya çağırılır.

             Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 13 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır;

             a) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili kulüpleri kayıt ve tescil etmek, faaliyetlerini düzenlemek,

             b) Müsabaka sonuçlarını tescil etmek, olaylı ve anlaşmalı müsabakalar hakkında karar vermek,

             c) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili idareci, menajer, teknik direktör, antrenör, masör, teknik eleman, hakem ve benzeri elemanları eğitmek, bu elemanların yetiştirilmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik hakları hususunda ilgili kulüp ve/veya birimlerle koordine sağlanmak, bunların kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit etmek,

             ç) Antrenör, hakem, sporcu  ve benzeri lisanslardan alınacak katılım, aidat, vize, disiplin, yerli ve yabancı sporcu tescil, vize, aktarma bonservis ücretlerini ve oranlarını tespit etmek, 

             d) Kulüplerin atıcılık, avcılık ve Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan diğer bağlı branşlarda faaliyet göstermek için yapacakları başvurularını karara bağlamak, kulüplerin spor dallarının tescillerini yapmak, faaliyet ve taahhütlerini denetlemek,

             e) Başarılı kulüpleri, sporcuları, antrenör, menajer ve teknik elemanları ödüllendirmek,

             f) Müsabakalarda emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirleri almak ve aldırmak,

             g) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek ve faaliyetlerinin her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak, 

             ğ) Federasyonun taşra teşkilatını kurmak, 

             h) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve her türlü faaliyetleri yürütmek, 

             ı) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili televizyon, radyo, internet, basılı eser yayınları, kulüplerin forma ve spor malzemelerinde kullanacakları reklamlar ile her türlü reklam konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek ve denetlemek,

             i) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak,

             j) Sporda şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak,

             k) Kulüpler,  sporcular, teknik yönetici ve antrenörler, hakemler, müsabaka görevlileri ile spor dalında  görevli diğer ilgililerin başvurularını, gerekli olan durumlarda bağlı oldukları kuruluşların görüşlerini de alarak karara bağlamak,

             l) Genel kurul toplantılarını hazırlamak,

             m) Bütçeyi hazırlamak, 

             n) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak,

             o) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda, Federasyon başkanına olağanüstü durumlar için belli bir oranda borçlanma ve harcama yetkisi vermek,

             ö) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde yer alacak birimlerinde görevlendirilecek idari ve teknik personelinin sayısını, bu personelle birlikte profesyonel olarak istihdam edilecek  görevlilerin sözleşme ücretlerini ve sosyal haklarını, gerekli görülen kurul üyelerinin fazla mesailerini, yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek,

             p) Görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlamak, bu talimatlardan ödül ve yardımla ilgili olanlarını genel kurulun onayına sunmak ve uygulamak,

             r) Kulüplerin ve sporcuların vize, tescil ve lisans işlemlerini yapmak.

             s) Ýlgili kanun, tüzük ve yönetmelikler ile bu Ana Statüde belirtilen diğer görevleri yapmak.

             Yönetim kurulu toplantıları

             MADDE 14 – (1) Yönetim kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere başkanın belirleyeceği zamanlarda salt çoğunlukla toplanır. Üyelerin önereceği konular gündeme eklenir.

             (2) Kararlar, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

              (3) Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği sona erer ve yerine en çok oy alan yedek üye çağrılır. Mazeretler yazılı olarak, sebepleri ile birlikte toplantı saatinden önce başkana bildirilir. Mazeretin geçerliliğine yönetim kurulu karar verir.

             (4) Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır, başkan tarafından uygulanır.

            Denetleme kurulu

             MADDE 15 – (1) Denetleme kurulunun görev süresi dört yıldır. Denetleme kurulu üç üyeden az beş üyeden fazla olamaz. Denetleme kurulunun iki üyesi Genel Müdürlük tarafından atanacak tabii üye olup, diğer üyeler seçimle göreve gelirler. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelen alınır.

             (2) Denetleme kurulu üyesi olabilmek için 10 uncu maddenin birinci fıkrasını (a) ve (e) bentlerindeki şartların yanı sıra;

             a) Fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

             b) En az bir üyenin mali konularda ihtisas sahibi olması,

             şartları aranır.

             (3) Mazeretsiz olarak, üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği düşer.   

             (4) Denetleme kurulu görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yenisi görevlendirilemez. Üyeler kendi aralarından bir başkan seçerler.

             (5) Denetleme kurulu kararlarını çoğunlukla alır; karara katılmayan üye, karşıt oyunun gerekçelerini belirten bir raporu genel kurula sunar.

             Denetleme kurulunun görevleri

             MADDE 16 – (1) Denetleme kurulu, Federasyonun mali işlemlerini genel kurul adına denetler. Bunların mevzuata, belge ve kararlara uygun olup olmadığını tespit eder. Her yıl hazırlayacağı yıllık denetleme raporunu genel kurulun onayına sunar.   

             (2) Kurul gerek görmesi durumunda uzman bilirkişilerden yararlanabilir. Bilirkişilere verilecek ücret Federasyon tarafından karşılanır.

             (3) Denetleme kurulu görevlerini yerine getirirken, Federasyon görevlileri kendilerine istenen bilgi ve belgeleri vermek zorundadırlar. Kurul, denetleme raporunu genel kurul üyelerine toplantıdan on beş gün önce gönderir.

             Disiplin kurulu

             MADDE 17 – (1) Disiplin kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen bir başkan ve dört asıl, beş yedek üyeden teşekkül eder. Üyeler kendi aralarından bir başkan vekili ve bir raportör seçerler. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelen alınır.

             (2) Disiplin kurulu üyesi olabilmek için 10 uncu maddenin birinci fıkrası (a), (ç) ve (e) bendindeki şartların yanı sıra üyelerden en az ikisinin hukukçu olması zorunludur.

             (3) Kurul adaylarından aşağıdaki belgeler istenir;

             a) Nüfus cüzdanı örneği,

             b) Ýkametgah belgesi,

             c) Fakülte veya yüksekokul mezuniyet belgesi.

             (4) Kurul kararlarını çoğunlukla alır, kurul üyeleri görevlerinde ve verdikleri kararlarda bağımsızdırlar. Mazeretsiz olarak, üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği düşer.

             (5) Disiplin kurulu; kulüpler, spor dalında faaliyete bulunan kuruluşlar, sporcular, hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerle ilgili olay ve fiillere ilişkin disiplin işlerine bakar.

             (6) Disiplin kurulu, disiplin ile ilgili bir gündem oluştuğunda veya gerekli görüldüğü halde  toplanır. Toplantı, başkanın çağrısı üzerine en az üç üyenin katılımı ile yapılır. Toplantı için asıl üyelerin bulunmadığı zaman yedek üyeler toplantıya katılabilir. Gündem başkan tarafından düzenlenir. Kararlar salt çoğunlukla alınır.

             (7) Disiplin suçunu teşkil eden fiil ve cezalara ilişkin hususlar yönetim kurulunun çıkaracağı  talimatla düzenlenir.

             Tahkim Kurulu

             MADDE 18 – (1) Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş olan Tahkim Kurulu; Federasyon ile kulüpler, Federasyon ile sporcu, hakem, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile sporcu, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında Federasyon yönetim kurulunca verilecek kararlar ile disiplin kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek kesin karara bağlar.

             (2) Tahkim Kurulu, 3289 sayılı Kanun, Genel Müdürlüğün ilgili mevzuatı, Federasyonun ve uluslararası federasyonların kurallarını dikkate alarak hüküm tesis eder.

              (3) Federasyon başkanı ile yönetim, disiplin ve denetleme kurulları üyelerinin; spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarının tespiti halinde, Bakan tarafından Genel Müdürlük Merkez Ceza Kuruluna sevk edilirler. Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulu kararlarına karşı, ilgililerin itirazı üzerine inceleme yaparak kesin karar verir. Ancak; bu kararlara karşı ulusal federasyonun üyesi olduğu uluslararası federasyonun mevzuatında yer alması halinde, tarafların Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS)’a başvurma hakkı saklıdır.

             Onur kurulu ve onursal başkanlık

             MADDE 19 – (1) Türk atıcılık ve avcılık sporuna  en üst düzeyde hizmet etmiş ve emeği geçmiş kişiler arasından seçilecek üyelerin yer alacağı "onur kurulu" oluşturulur. En az iki dönem (sekiz yıl) Federasyon başkanlığı yapanlara, görevleri sona erdikten sonra onursal başkan unvanının verilmesiyle ilgili esaslar yönetim kurulu tarafından hazırlanacak talimat ile belirlenir.

             Diğer kurullar

             MADDE 20 – (1) Organizasyon, hukuk, mali, eğitim, sağlık, teknik, dış ilişkiler, dopingle mücadele ve gerekli görülen diğer yan kurullar yönetim kurulunun onayı ile kurulur.

             (2) Bu kurulların görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usulleri yönetim kurulu tarafından çıkarılacak talimatlarla belirlenir.

             Genel sekreter ve idari birimler

             MADDE 21 – (1) Federasyonun idari birimi; genel sekreter, teknik yönetici ve öğretici ile diğer idari ve teknik personelden oluşur.

             (2) Ýdari birim, yönetim kurulu kararları çerçevesinde Federasyonun hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevlidir. Genel sekreter, idari birimin yetkilisi ve sorumlu amiridir. Genel sekreter, Federasyonun ve üst kuruluşların kararları uyarınca, Federasyon yönetiminin gerektirdiği idari, mali ve teknik bütün hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup, başkana karşı sorumludur. Yönetim kurulu toplantılarına katılır. Kurulun raportörlük ve sekreterya görevlerini yapar, başkan adına yazışma işlerini yürütür.

             Taşra teşkilatı

             MADDE 22 – (1) Yönetim kurulu, Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, tüm illerde ve bölgelerde il temsilcisi, bölge temsilcisi, gerekli görülen illerde yeteri kadar personelden oluşan Federasyon temsilcilikleri kurar ve görevlendirmeler yapar.  Bunlara ek olarak il düzenleme kurulları oluşturulur. Kurulacak yurt içi teşkilatların kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri yönetim kurulunun çıkaracağı talimat ile düzenlenir.

Ali İŞLEMECİ
A Rh + 1961  İSTANBUL

Çevrimdışı Ali İŞLEMECİ

 • Administrator
 • *****
 • İleti: 3626
 • Karma: 0
  • Avcı Sayfamız
Ynt: T A F < Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu >
« Yanıtla #2 : 20 Temmuz 2008, 17:25:19 »


Türkiye Avcılık ve Atıcılık Federasyonu

Ana Statüsü

( Kuruluş 1923 )


15 Mayıs 2007 SALI
 Resmî Gazete
 Sayı : 26523


Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKÝYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU

ANA STATÜSÜ


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Seçim Ýşleri

Genel kurulun toplantıya çağrılması

             MADDE 23 – (1) Genel kurul toplantıları, Federasyonun merkezinin bulunduğu ilde dört yılda bir yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren altı ay içerisinde yapılır.

             (2) Genel kurul gündemi, toplantı tarihi ve yeri, toplantı tarihinden en az otuz gün önce Türkiye genelinde yayın yapan iki gazetede ilanen duyurulur.

             (3) Genel kurul çağrısı, toplantı gündemi, faaliyet raporu, denetleme raporu ile bütçe tasarısı toplantıdan en az on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinden üyelere duyurulur.

             Genel kurul üyelerinin listesi

             MADDE 24 – (1) Genel kurula katılma hakkını kazanmış üyelerin listesi Federasyon tarafından hazırlanır. Üye listesinde; üyelerin adı, soyadı, temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir. Üye listesi, genel kurul tarihinden otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir.

             (2) Genel kurul toplantısına ilişkin işlemler yönetim kurulu tarafından yürütülür.  Listenin ilan edildiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde listeye itiraz edilebilir. Üye listesine itiraz yönetim kurulunca değerlendirilir ve bir gün içerisinde karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim Kurulu, itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren üç gün içerisinde kesin kararı verir. Divan oluştuktan sonra genel kurul çalışmaları ile ilgili her türlü itiraz, divan tarafından çözülür.

             (3) Genel kurul toplantısına ilişkin işlemler üye listesine göre yürütülür. Genel kurula üye seçmek hakkına sahip olan kurum, kuruluş, dernek ya da kulüpler, fesih ya da başka nedenlerle öz varlıklarını ya da niteliklerini kaybettiklerinde, üye seçme hakkını da kaybederler. Üyeliğin istifa, ölüm, ihraç gibi sebeplerle sona ermesi halinde, yerine yenisi belirlenir. Yeni üye, eski üyenin kalan süresini tamamlar. 

             Toplantı ve karar yeter sayısı

             MADDE 25 – (1) Olağan ve olağanüstü toplantının yapılabilmesi için üye tam sayısının yarısından fazlasının katılımı gerekir. Ýlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı ertesi gün katılan üyelerle çoğunluk aranmaksızın yapılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı, seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki katından aşağı olamaz.

             (2) Başkan ile yönetim, denetleme ve disiplin kurulları üyelerinin seçimi birlikte yapılır. Seçim için genel kurula katılan üyelerin geçerli oylarının salt çoğunlunun alınması yeterlidir.

             (3) Yönetim kuruluna taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması için yetki vermek ve Federasyonun borçlanmasıyla Federasyona bağlı spor dallarının ayrılmasına karar vermek için genel kurula katılanların dörtte üçünün kabul oyu gerekmektedir. Diğer konularda ise salt çoğunluk ile karar alınır.

             Toplantıya katılma ve çoğunluğun tespiti

             MADDE 26 – (1) Federasyon, genel kurul üyeliği sıfatını kazanan kişiler adına genel kurul üyeliği belgesi düzenler ve bunları toplantı salonuna girişte imza karşılığı üyelere teslim eder.

             (2) Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listede adlarının karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayanlar toplantı yerine alınmaz.

             (3) Toplantı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı, Federasyon başkanı veya onun görevlendireceği başkan vekili veya yönetim kurulu üyesinin, üye listesini incelemesi ve katılanların sayısını belirlemesi ile tespit edilir.

             Genel kurul başkanlık divanının oluşturulması

             MADDE 27 – (1) Genel kurul toplantısı, Federasyon Başkanının veya onun görevlendireceği başkan vekili veya yönetim kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra genel kurul başkanlık divanı oluşturulur.

             (2) Başkanlık divanı; başkan, başkan yardımcısı, iki yazman üye ve seçim işlerinde görev yapacak iki üyeden oluşur. Divanın oluşumu, seçim ile gerçekleştirilir. Divan başkanlığı seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır. Başkanlık divanı üyeleri genel kurul delegesi olmak zorundadır. 

             (3) Genel kurul, çalışmalarını kolaylaştırmak için belirli görevlerde yardımcı olmak üzere komisyonlar kurabilir.

             Başkanlık divanının görev ve yetkileri

             MADDE 28 – (1) Başkanlık divanı, Ana Statü ve Çerçeve Statü hükümleri çerçevesinde toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

             (2) Toplantı tutanakları, divan başkanı ve divan kurulu üyeleri ile birlikte toplantının sonunda imzalanır. Tutanakların birer kopyası genel kurul sonunda, Genel Müdürlük gözlemcisi ve Federasyona teslim edilir.

             (3) Başkanlık divanı, görüşmelerin güven ve düzenini bozanlara uyarma cezası verebilir. Düzeni sürekli olarak bozanlar hakkında da toplantıdan çıkarma kararı alınması için, genel kurulun oylamasına başvurabilir.

             (4) Genel kurulun oy çokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan üye, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz. 

             Gündemin tespiti ve görüşmeler

             MADDE 29 – (1) Divan başkanı, daha önce çağrı yazısında duyurulmuş olan gündemi genel kurula açıklar.

             (2) Gündeme, Çerçeve Statü ve Ana Statüye aykırı olmayan maddelerin eklenmesine ilişkin öneriler, en az on üyenin imzalanmış yazılı başvuruları ile yapılır. Bu öneriler açık oya sunulur, kabul edilen öneriler gündeme eklenir. Bu nitelikteki gündem maddeleri, daha önce ilan edilen maddelerin görüşülüp karara bağlanmasından sonra görüşülür.

             (3) Gündem maddesi hakkında söz isteyen genel kurul üyeleri, yazılı başvurularını divan başkanlığına iletirler. Divan başkanlığı, talepleri gündem sırasını dikkate alarak düzenler. Üye, sırasını başkasına bırakabilir. Bu durumda sırasını bıraktığı üyenin sırası gelince konuşabilir. 

             (4) Divan başkanı, konuşma taleplerinin sayısını dikkate alarak genel kurul oylamasına sunar ve konuşma süreleri genel kurulca belirlenir.

             (5) Genel kurulda, üyelerin Federasyon işlemlerine ilişkin sorularını yönetim kurulu ya da denetleme kurulu sözcüleri cevaplandırılır.

             (6) Karşı söz hakkının kullanılması sebebi ile görüşmelerin uzaması halinde, sıradaki konuşmalar tamamlanmadan görüşme yeterliliği oylamasına geçilebilir. En az yirmi üyenin yazılı başvurusu halinde divan başkanlığı önergeyi işleme koyar. Önerge, söz hakkı olanların adları okunmak ve bunların söz haklarının saklı olduğu açıklanmak suretiyle önerge lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra genel kurul oyuna sunulur. Kabulü halinde o gündem maddesi ile ilgili konuşmalar bitirilir.

             (7) Divan başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken, tarafsızlık ilkesine aykırı açıklama yapamaz.

            Kurullara aday olma

             MADDE 30 – (1) Federasyon başkanı ile yönetim, denetleme, disiplin ve hakem kurulu üyeliği için adayların genel kurul üyesi olması şartı aranmaz.

             (2) Federasyon başkanlığıyla, yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyeliğine seçilenler ve hakem kuruluna atanan üyelerin, varsa kulüp yöneticiliği veya kulüp yönetim organlarındaki diğer görevleri sona erer. Ancak kulüp üyeliği ve kulüple olan diğer ilişkileri devam edebilir. 

            Seçim listesinin ve oy pusulalarının düzenlenmesi

             MADDE 31 – (1) Başkanlık ile yönetim, denetleme ve disiplin kurulları üyelerinin seçimi, oy pusulalarının aynı zarfa konulması suretiyle birlikte yapılır.

             (2) Başkan adayları, yönetim, denetleme ve  disiplin kurulları için aday göstereceği kendi tercihine göre sıralanmış asıl ve yedek üyelerin isimlerini içeren listeyi divan başkanlığına yazılı olarak teslim eder. Kurullara adaylık için başvuru, başkanlık divanının oluşumundan itibaren iki saat sonrasına kadar yapılabilir. Süre bitiminde, teslim alınan listeler en az iki yerde ilan edilir. Listelere yapılan itirazları, başkanlık divanı inceleyerek karara bağlar.

             (3) Kurulların adaylık başvurularının onaylanmasından sonra, divan başkanlığında görevli seçim işlerinden sorumlu üyeler, oy pusulalarını hazırlarlar. Oy pusulaları aynı yazı karakteri ve büyüklüğünde olmalıdır. Hazırlanan oy pusulaları bütün adayların denetimine açıktır.

             (4) Oy pusulalarında yalnızca akademik unvan kullanılabilir.

             Başkan adaylarına söz verilmesi

             MADDE 32 – (1) Divan başkanı; başkan adaylarına, istekleri halinde ad çekme suretiyle tespit edeceği sırada söz hakkı verir. Konuşma süresi otuz dakikadan uzun olamaz. Aday sayısının dörtten fazla olması durumunda bu süre genel kurul tarafından azaltılabilir. Adaylar kendi sürelerini başka adaylara devredemez.

             (2) Başkan adayları dört yıllık faaliyet programları ve mali bütçelerini genel kurula yazılı olarak sunar.

             (3) Her sandık başında; başkan adaylarının, adını divan başkanına bildirdikleri genel kurul üyesi birer gözlemci bulunabilir.

            Seçimlerin yapılması

             MADDE 33 – (1) Seçimler gizli oy, açık tasnif  usulü ile yapılır.

             (2) Seçimde en yüksek oyu alan başkan ve listesi seçilmiş sayılır. Oyların eşit çıkması halinde aynı gün genel kurulda çoğunluk aranmaksızın ikinci bir oylama yapılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki katından aşağı olamaz. Bu oylamada da eşitlik bozulmaz ise, başkan ve seçimle göreve gelen kurullar kura ile belirlenir.

             (3) Gizli oylamada her üye, divan başkanının görevlendireceği divan üyesinden mühürlü zarfı imza karşılığı alır, oy verme kabinine girer. Adaylara ait oy pusulaları oy kullanılacak kabinde bulundurulur. Delege  hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise kabindeki  "evet" mührünü basması, oy  pusulasının  zarfa  koyması  ve  zarfı  seçim sandığına atması ile oyunu kullanılmış olur.  Zarfını kaybeden veya başka şekilde elinden çıkaran delegeye, yeni zarf verilmez ve delege oy kullanma hakkını kaybeder. Oy pusulasına isim veya herhangi bir işaret konulamaz.

             (4) Üyeler bu şekilde oylarını kullandıktan sonra genel kurul listesini imzalarlar.

              Sandıkların kapatılması, oyların tasnifi ve tutanak düzenlenmesi

             MADDE 34 – (1) Genel kurula katılan tüm üyelerin oylarını kullanmalarından sonra sandıklar kapatılır.

             (2)  Divan başkanının denetim ve gözetiminde, aday ve gözlemcilerinin huzurunda sandıklar açılır. Zarflar sayılır ve oy kullanan üye sayısı ile zarf sayısının eşit olup olmadığı tespit edilir, zarf sayısı fazla ise divan başkanı tarafından fazlalık sayısındaki zarf rasgele seçilir ve fazla zarflar açılmadan imha edilir.

             (3) Oyların tasnifinde oy pusulaları sayılır. Bir zarfın içinden aynı oy pusulasından birden fazla çıktığında, bunların biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Zarftan çıkan diğer oy veya oylar imha edilir. Bir zarfın içinden değişik iki ya da daha fazla oy pusulası çıktığında bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.

             (4) Divan başkanı seçim sonuçlarını genel kurul üyelerine açıklar. Gündemdeki diğer maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra divan başkanı toplantıyı bir konuşma ile kapatır. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

             Federasyon bütçesi

             MADDE 35 – (1) Federasyonun bütçesi, yönetim kurulunca mali yıla göre düzenlenerek, genel kurulun onayından sonra uygulamaya konur.

             (2) Bütçede; Federasyonun gelir ve giderleri, yapılacak faaliyetler, bunlara ayrılacak ödenek, aktarma, yeni harcama kalemleri açılması, personele ve diğer görevlilere verilecek ücretler, kurulların masrafları ile diğer yönetim ve hizmet giderleri, bilanço esasına ve yönetim kurulunca hazırlanacak bütçe talimatına göre belirlenir.

             (3) Yönetim kurulunun onayı ile harcamalara ilişkin işlemleri yürütmeye, tahsilatları sağlamaya Federasyon başkanı yetkilidir. Federasyon başkanı bu yetkisini, sınırlarını belirlemek kaydı ile başkan vekiline devredebilir. Harcama belgelerinin başkan, başkan vekili ve genel sekreterden herhangi ikisinin müşterek imzaları ile imzalanması gerekmektedir.

             (4) Federasyon bütçesinin en az yüzde on beşi eğitim, alt yapı  ve kulüplere yardım olarak ayrılır.

             Federasyonun gelirleri

             MADDE 36 – (1) Federasyonun gelirleri şunlardır;

             a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay,

             b) Genel Müdürlük bütçesinden eğitim ve altyapının iyileştirilmesine ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynak,

             c) Katılım payı, başvuru harçları ve aidatlar,

             ç) Antrenör, hakem ve sporcuların, lisans, tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alınacak pay,

             d) Kulüplerin tescil ücretleri,

             e) Kulüplerin  televizyon ve radyodan yapılacak müsabaka yayınlarından, her türlü basın ve yayın organları ile yapacakları ve kulüplerin forma sözleşmelerinden elde ettikleri gelirlerin %10’u ile milli ve temsili müsabakaların televizyon ve radyo yayınlarından elde edilecek gelirler,

             f) Milli ve temsili müsabaka gelirlerinin kesintilerden sonra kalan net meblağ,

             g) Kurs, seminer ve Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili olarak kurulan ticari şirketlerden elde edilecek gelirler,

             ğ) Sponsorluk gelirleri,

             h) Reklam, basılı yayın ve basılı evrak gelirleri,

             ı) Disiplin ve itiraz gelirleri,

             i) Yardım ve bağışlar,

             j) Kira ve işletme gelirleri,

             k) Federasyon başkan adaylarından alınan başvuru ücretleri,

             l) Diğer gelirler.

             (2) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak toplam tutar ile gerektiğinde alt yapı ve eğitime ilişkin projelerinin desteklenmesi amacıyla tahsis edilecek kaynak, Genel Müdürlüğün yıllık harcama programı dikkate alınarak, Federasyon hesabına aktarılır.

             (3) Federasyonun tüm gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

             Federasyonun giderleri

             MADDE 37 – (1) Federasyon, görevlerini yerine getirebilmek için bütçe esasları çerçevesinde gerekli bütün harcamalarını yapar.

             (2) Federasyon; ihtiyacı olan ve amacına uygun her türlü menkul ve gayrimenkulları bütçe esasları dahilinde almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye,   işletmeye, ortaklık kurmaya, gayrimenkulları üzerinde ipotek ve her türlü hak ve mükellefiyetler tesis etmeye ve bağış kabulüne, nakitlerini yönetim kurulunun kararları doğrultusunda değerlendirmeye yetkilidir.

             (3) Harcamalar ile ilgili usul ve esaslar yönetim kurulunca çıkartılacak talimatla belirlenir.

 

BEÞÝNCÝ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Genel Müdürlük ile ilişkiler

             MADDE 38 – (1) Federasyon ihtiyacı halinde, Genel Müdürlüğün mülkiyetinde bulunan menkul veya gayrimenkulların bedelsiz olarak kırkdokuz  yıl süre ile tahsisi için başvurur. Tahsisin süresi, konusu, başka federasyonlar veya Genel Müdürlük tarafından kullanılıp kullanılamayacağı, kullanımındaki gayrimenkulların ortak kullanımı halinde, bakım onarım masrafları ve tesislerde istihdam edilecek personelin niteliği, özlük hakları ile Genel Müdürlük personelinden faydalanma usul ve esasları Genel Müdürlük ile Federasyon arasında yapılacak protokol ile tespit olunur.

             (2) Bu protokolde, Genel Müdürlük personelinden, kimlerin, hangi şartlarda ve ne kadar süre ile Federasyonda çalıştırılacağı, tesislerin hangilerinden ne şartlarla Federasyonun veya kulüplerin yararlanabileceği gösterilir.

             (3) Genel Müdürlükçe tahsis edilen menkul ve gayrimenkullar tahsis amacı dışında kullanılamaz, kullanıldığının tespiti halinde tahsis iptal edilir.

             (4) Ödül ve sponsorluk işlemleri, 3289 sayılı Kanunun Ek-3 üncü maddesi ile bu maddeye istinaden çıkarılan yönetmelikler çerçevesinde yürütülür.

             (5) Federasyon, lisanslı sporculara ve spor kulüplerine ait istatistiki bilgileri içeren formları hazırlayarak iki ayda bir Genel Müdürlüğe gönderir.

             Cezalar

             MADDE 39 – (1) Spor dalında yapılacak müsabaka ve çalışmalarında, kulüpler ve kişilerce yapılan  disiplin ve sportmenliğe aykırı fiiller ve bunlara uygulanacak cezalar, milli ve milletlerarası teamüllere uygun olarak Federasyon yönetim kurulu tarafından hazırlanacak talimatlarla tespit edilir.

             (2) Belirlenecek fiillere uygulanacak cezalar; para cezası, uyarı, yarışmadan men ve hak mahrumiyetidir. 

              (3) Cezalar, disiplin kurulu tarafından verilir.

             Kulüpler

             MADDE 40 – (1) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili dallarda faaliyet gösteren  kulüpler Federasyon tarafından tescil edilir.

             (2) Kulüpler, Federasyon yönetim kurulunun belirleyeceği tescil şart ve esaslarını yerine getireceğini taahhüt edip, tescil ücretini ödedikten sonra tescil edilir ve belgesi verilir.

             Kulüplerinin devri, şirketleşme

             MADDE 41 – (1) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşlarında faaliyet gösteren kulüpler, şubelerini kanunlarla belirtilen şekil ve esaslara göre kuracakları veya kurulmuş olan şirketlere devredebilirler. Kulüplerin şirketleşmesi halinde, tescilli bulundukları yerden başka yere nakilleri yapılmaz.  Devirlerde spor dalının yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur. Bu konuda Ana Statüde belirlenen esaslara ve yönetim kurulunca konulacak kurallara uyulması zorunludur.

             Yayınların düzenlenmesi

             MADDE 42 – (1) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili faaliyetlerin televizyon, radyo ve her türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla yayınlanmasına, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına yönetim kurulu yetkilidir.

             (2) Kulüplerin yayın kuruluşları ile yapacakları sözleşmeler, Federasyonun gözetim, denetim ve onayına tabidir. Federasyonca izin verilmeyen müsabakalar,  televizyon, radyo ve internet ortamından yayınlanamaz.

             (3) Bu yetki kullanılırken spor dalının, kulüplerin ve Federasyonun yararları ön planda tutulur.

             Talimatlar

             MADDE 43 – (1) Ana Statü ile belirlenen konularda çıkarılacak olan talimat ile diğer alt düzenleyici işlemler, yönetim kurulu tarafından düzenlenir. Ancak ödül ve yardım talimatları genel kurulun onayına sunulur. Yönetim kurulu tarafından düzenlenen ve genel kurulca onaylanarak yürürlüğe giren talimatlar ile diğer mevzuat Genel Müdürlüğün ve Federasyonun internet sitelerinde ilan edilir.

             Bakanlığın gözetim ve denetimi

             MADDE 44 – (1) Federasyonun her türlü faaliyet ve işlemleri Bakanlığın gözetim ve denetimine tabidir.

             (2) Denetim sonucunda, görevi başında kalmasında sakınca görülen Federasyon Başkanı veya yönetim kurulu üyeleri hakkında karar alınmak üzere Bakan, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

             Ýhtilafların çözümü

             MADDE 45 –(1) Federasyonun denetimine ilişkin hususlar hariç olmak üzere, Genel Müdürlük ile Federasyon arasında çıkacak her türlü ihtilaf, Tahkim Kurulunca belirlenecek bir üyenin başkanlığında, Genel Müdürlük ve Federasyonca görevlendirilecek üçer kişiden oluşturulacak komisyon tarafından görüşülerek kesin karara bağlanır.

            Yürürlük

             MADDE 46 – (1) Bu Ana Statü  yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Yürütme

             MADDE 47 – (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı yürütür.
 

 
http://rega.basbakanlik.gov.tr/main.aspx?home=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2007/05/20070515.htm&main=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2007/05/20070515.htm
Ali İŞLEMECİ
A Rh + 1961  İSTANBUL

Çevrimdışı Ali İŞLEMECİ

 • Administrator
 • *****
 • İleti: 3626
 • Karma: 0
  • Avcı Sayfamız
Ynt: T A F < Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu >
« Yanıtla #3 : 20 Temmuz 2008, 17:45:53 »
Türkiye Avcılık ve Atıcılık Federasyonu( Kuruluş 1923 )

Yönetim KuruluLalit ARAL ALÝÞ                     Başkan

Ýsmail Sinan ORHON               Plak Atışları Asbaşkanı

Atilla Ýshak TANKUT               Avcılık Asbaşkanı

Zekeriya ATTÝLA                   Ateşli Silahlar Asbaşkanı , Havalı Silahlar Asbaşkanı

Tayfun ANLAR                      Paintball Asbaşkanı

Altan SUNGAR
                     
Sabri AKSU
                         
Okan Tuğ OSMAN           

Feyzullah ARSLAN             
 
Rıza AKÇA                       

Hadi YARDIMCI             
 
Ahmet TAHILLIOÐLU         
 
Ýsmail ÇALIÞKAN                 
 
Ali ÇETKÝN                     


http://www.taf.gov.tr/site/342/default.aspx


Atıcılık ve Avcılık Camiasının Kıymetli Üyeleri,
 
     Ben ve Federasyonumuzun yeni yönetim kurulu, sizlerden aldığı güçle hizmet yarışına atılmış bulunmaktadır. Federasyonumuz çatısı altında buluşan güzide camiamız, bir bayrak yarışı olarak algıladığı hizmet yarışında sizlerin güvenine layık görülmenin haklı gururunu yaşamakla beraber, bu durumun yüklediği büyük sorumluluğun da bilincini taşımaktadır.
 
    Bizler başarı için, verilen sözlerin yerine getirilmesi, söylemin eylemle desteklenerek ortaya yeni eserler konması gerektiğinin farkındalığıyla hareket ediyor, ülkemizin en büyük iki spor camiasından bir tanesi olan Atıcılık ve Avcılık camiasının öncelik  ve meselelerini en sağlam şekilde temsil ediyoruz. Bugüne kadar camianın, resmi çevrelerde ve sivil toplum nezlinde büyüklüğüyle mütenasip oranda temsil edilememiş olmasından kaynaklanan sorunların üstesinden gelecek projelerimizi bir bir eyleme geçiriyoruz.

    Bizler bir 'slogan' federasyonu olmayacağız. Seçim bildirgemizde hararetle vurguladığımız; yönetimde çağdaşlık, şeffaflık, güvenilirlik, katılımcılık ve adalet prensiplerine inancımız doğrultusunda eylem ve proje üretmek temel anlayışımızdır. Her biri, sadece camiamız içerisinde değil, kendi alanlarında da büyük deneyime sahip üyelerden oluşan Yönetim Kurulumuzla birlikte dört yıl sonra  gurur verici bir tabloyla karşınıza çıkacak olmanın keyif ve heyecanı ile durmaksızın çalışıyoruz.
 
    Bu süreçte sahip olabileceğimiz eksiklikler konusunda yapıcı eleştirilerinizi içtenlikle talep ediyoruz. Bu eleştirileri dikkate alıyor olmamız hem tavrımızın, hem de çalışma prensiplerimizin doğal bir sonucu sayılmalıdır. Zira günümüzde katılımcılığın ve şeffaflığın yönetime yansımadığı kurumların kalıcı eserler üretmeleri ve bunlara sahip çıkmaları mümkün değildir. Ýşte bu münasebetle sizlerin aktif desteği en büyük gücümüzdür. Bu bilinçle hareket ederek önümüzdeki dört yıl içerisinde camiamızı dünya atıcılık ve avcılığında layık olduğu yere getirmek için yılmadan, dikkatle ve sizlerle el ele çalışacağız.
 
Hepinizi saygıyla selamlıyor, sevgiyle kucaklıyoruz.
 
 
Latif Aral ALÝÞ
Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanıhttp://www.taf.gov.tr/site/333/default.aspx

Ali İŞLEMECİ
A Rh + 1961  İSTANBUL

Çevrimdışı Ali İŞLEMECİ

 • Administrator
 • *****
 • İleti: 3626
 • Karma: 0
  • Avcı Sayfamız
Ynt: T A F < Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu >
« Yanıtla #4 : 20 Temmuz 2008, 18:04:03 »
Türkiye Avcılık ve Atıcılık Federasyonu( Kuruluş 1923 )

Branşlar

Plak Atışları

Havalı Ateşli Silahlar

Paintbal

Avcılık


 
Av Tezkeresi ve Yivsiz Tüfek Sahiplik Belgesi Ýçin Ýstenen Sağlık Raporu Ýle Ýlgili Genelgeler 
Kuş Gribi Ýli Ýlgili Afişler 
2006-2007 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı ve Ekleri 
Silah Alımına Yönelik Sağlık Raporlarının 40 YTL. Olması Ýle Ýlgili Haber 
Avcılığın Kısa Tarihi 
Avcılıkla Ýlgili Temel Bilgiler 
Milli Parklar 
Balıkçının Hava Raporu 
Yivsiz Tüfek Ruhsatı Hakkonda Bilinmesi Gerekenler 
2005-2006 Merkez Av Komisyonu Kararları ve Ekleri 
2005-2006 Av Dönemi Avlanma Kartı, Avlanma Pulu Teminine Ait Talimat 
2005-2006 Av Dönemi Avlanma Esasları ve Ücretleri 
Avcı Eğitimi ve Avcılık Belgesi Verilmesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 
Avlakların Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Esas ve Usülleri ile ilgili Yönetmelik 
Kara Avcılığı Kanunu 
Fahri Av Müfettişlerinin Seçimi, Eğitimi, Görev ve Yetkileri ile Çalışma Esas ve Usullerine Dair Yönetmelik 
Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları ile ilgili Yönetmelik 


http://www.taf.gov.tr/site/413/default.aspx
http://www.taf.gov.tr/site/291/default.aspx

© 2007 TURKiYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU - www.taf.gov.tr - info@taf.gov.tr
Ulus Ishani 4. Kat A Blok ULUS / ANKARA Tel: +90 312 310 61 60 Faks: +90 312 311 68 75

.
Ali İŞLEMECİ
A Rh + 1961  İSTANBUL

Çevrimdışı Ali İŞLEMECİ

 • Administrator
 • *****
 • İleti: 3626
 • Karma: 0
  • Avcı Sayfamız
Ynt: T A F < Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu >
« Yanıtla #5 : 20 Temmuz 2008, 18:22:29 »
Türkiye Avcılık ve Atıcılık Federasyonu

( Kuruluş 1923 )


Avcılık Branşı
AVCILIKLA ÝLGÝLÝ TEMEL BÝLGÝLER

* Yürürlükteki Kanun, Yönetmelik veya Sirkülerlere uyun. Uymayanları ikaz edin. Avı, ancak avcının koruyacağını aklınızdan hiç çıkarmayın.
* Ýçinde bulunduğunuz av sezonu ile ilgili Merkez Av Komisyonu (MAK) kararlarını aracınızda bulundurmaya gayret edin.
* Av tezkerenizi daima yanınızda bulundurun.
* Av sırasında olabilecek kaza ve yaralanmalara karşı cevap verebilecek nitelikte bir ilkyardım çantasını daima aracınızda bulundurun. Ýlkyardım bilgilerini muhakkak surette öğrenin.
* Orman muhafaza memurlarının ve güvenlik güçlerinin yapacağı kontrollerde onlara daima yardımcı olun.
* Kontrolle görevli memurların hüviyetlerini görmek sizin doğal hakkınızdır. Bu hakkınızı kullanmaktan çekinmeyin.
* Hakkınızda bir tutanak tanzim edilirse:
1- Yazılı tutanağı imzalamadan önce mutlaka okuyun.
2- Tutanağa itirazınız var ise, aynı tutanakda bunun yazılı olarak belirtilmesini isteyin.
3- Sizin görüşlerinize ve itirazlarınıza yer vermeyen tutanakları imzalamayın. (Bu sizin güvenlik güçlerine karşı gelmeniz anlamına gelmemelidir.)
4- Aynı gün içinde size en yakın mahalli idareye giderek bu durumu izah edin ve ilgili idareye aynı konuda bir dilekçe verin. (Bu dilekçenin kayıt tarihi ve sıra numarasını alın.)
5- Bu durumu avcının elkitabının yardımcı bilgiler kısmındaki telefonları belirtilen üst makamlara telefon ve/veya faks mesajı ile iletin.
6- Muhakkak surette bir avukat ile ilişkiye girin. Avukatınıza danışmadan herhangi bir davranışta bulunmayın.

* Evinizdeki av malzemelerini muhakkak surette kilit altında bulundurun.
* Avda kullanılacak tüm malzemelerin kaliteli olmasına özen gösterin. Bu sizin emniyet ve rahatınız için gereklidir.
* Patlama sesinde bir anormallik hissederseniz namlu içi başta olmak üzere tüfeğinizi kontrol edin.
* Tüfeğinizi nakil anında daima kılıfında taşıyın. Dolu tüfek ile araca binmeyin.
* Av sırasında tanımadığınız kişilerden kesinlikle fişek alıp kullanmayın.
* Tüfeğinizi kayışsız kullanmayı alışkanlık haline getirmeye çalışın.
*Avlanma sırasında tüfeğinizi doldururken gereken emniyet tedbirlerini alın. Silahınızı hiçbir kimsenin bulunmadığı bir istikamete çevirin. Doldurduktan sonra silahınızı (kapatırken kaza ile patlıyabileceğini varsayarak yerden yansımasını önleyecek şekilde bir açı ile tutun) boşluğa doğru tutup yavaşça kapatın.
* Avın türüne göre uygun saçma numaralarını tercih edin. Tüfeğinizin şok durumununda önemli sonuçlar doğuracağını unutmayın. Hangi hayvana kaç numara saçma kullanılacağını sizden daha deneyimli avcılardan öğrenmeye çalışın. Tecrübenin önemini hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın.
* Tüfeğinizi sürekli olarak hangi elinizde taşıma alışkanlığı edindi iseniz, av bıçağınızı kemerinizde diğer tarafa takmaya özen gösterin.
* Avda, yanınızda düdük taşımayı alışkanlık haline getirin.
* Avda, yanınızda uygun kalınlıkta (3-4 mm) 1-2 m. bir ip parçası taşıyın.
* Yivsiz silah barutu ile asla yivli silah mermisi doldurmaya çalışmayın.
* Farklı cins ve farklı marka barutları birbiri ile karıştırmayınız.
* Kullandığınız silahın fişek yatağının kaç kg. basınca dayanıklı olduğunu doğru olarak öğrenin. Bu sınırı zorlayacak dolu fişekleri kullanmaktan sakının.
* Gideceğiniz ava göre uygun saçma ve uygun barutlu fişek seçmeye özen gösterin.
* Gideceğiniz ava göre uygun tüfek şokunu tercih edin.
* Değişebilen şoklu tüfekleri kullanırken uygun zaman aralıkları içinde namlu ağzındaki şoku aparatla yeniden sıkın.
* Eğer fişeğinizi kendiniz dolduruyorsanız boş kovanlarınızın hepsini doldurmadan önce muhakkak deneme atışı yapın.
* Yapmış olduğunuz deneme atışında (40 metre mesafede) saçma dağılımını görün. Grupmanlara dikkat edin. Saçmalar arasından avın geçmemesi gerektiğini unutmayın.
* Yapmış olduğunuz doluları muhafaza altına alırken üzerine kaç gr. barut kaç gr. saçma koyduğunuzu ve saçma numarasının ne olduğunu özellikle not alın. Mümkünse imal ettiğiniz tarihi yazın.
* Dolu yaparken sigara içmemeye özen gösterin.
* Dolu yaparken çok dikkatli olmaya özen gösterin. Yanlışlıkla iki ölçek koyacağınız barut sizin yaralanmanıza sebebiyet verebileceği gibi silahınızı da yıpratabilir.
* Tapa üzerine aşırı basınç yapmayın.
* Yapmış olduğunuz doluları özellikle rutubetsiz yerde muhafaza edin.
* Değişik zamanlar içinde alınan barutlarla yapmış olduğunuz dolulardan farklı sonuçlar alınacağını aklınızdan çıkarmayın.
* Kapsüllerin birbirine değmemesine özen gösterin.
* Silahınızı, avcı arkadaşlarınızdan gerekli emniyet mesafesi kadar uzaklaştıktan sonra (300 m.) doldurun.
* Arkadaşlarınızın yanına dönerken herhangi bir uyarıya gerek kalmadan silahınızı boşaltın, onların yanına silahınız açık (kırık) olarak yanaşın. Silahınız otomatik ise boşaltmayı onların göreceği güvenli bir mesafede yapın. (kurma kolu açık kalacak konumda kalmalıdır). Bilinçli avcı, kendisine silahının boş olup olmadığını sordurmayan avcıdır.
* Karlı havalarda namlu içine kar girmemesine özen gösterin.
* Uykusuz ve alkollü yola çıkmayın.
* Ava gitmek için buluşma yerini ve saatini yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermeyecek şekilde net olarak tespit edin, arkadaşlarınızı bekletmemeye özen gösterin.
* Gideceğiniz av yerini yakınlarınıza mutlaka söyleyin.
* Geri dönüş için yakınlarınıza kesin varış saati vermeyin.
* Aracınızın sürekli olarak bakımlı olmasına gayret gösterin.
* Araziye girerken benzin deponuzun dolu bulunması sizlerin rahatı ve güvenliği içindir.
* Mümkünse aracınızı yokuş aşağı park edin.
* Bütan gazı tüpünü (Tüpgaz) hiçbir zaman araç içine almayın. Bagajda taşıyın.
* Yedek benzin bidonunu hiçbir zaman araç içinde taşımayın. Gerekli ise çelik bidonu tercih edin ve bagajda taşımayı adet edinin.
* Sabah avına çıkarken aracınızın ışıklarının kapalı olmasına dikkat edin.
* Akşama doğru çıkacağınız avlarda aracınızda küçük bir ışık yanmasına özen gösterin. Yanınızda el feneri bulundurma alışkanlığı edinin.
* Aracınızda mutlaka yedek anahtar bulundurun. Yedek anahtarı bir diğer arkadaşınıza verin.
* Park edilmiş araç içinde motor çalışırken kesinlikle uyumayın.
* Kapalı yerlerde mangal yakmayın.
* Bir günlük avlarda dahi yanınızda yedek çorap ve çamaşır götürmeyi alışkanlık haline getirin.
* Yatarak su içerken boğazınıza kaçabilecek maddelere karşı dikkatli olun.
* Çok soğuk havalarda araç içinde ve gümelerde (bekleme yerlerinde) uyumayın.
* Kış aylarında ava başlamadan en az yarım saat evvel araç içinde iseniz kaloriferinizi muhakkak surette kapatın. Hava şartlarının ani değişmesine karşı hazırlıklı olun. Bu geçişin yumuşak olmasına gayret gösterin.
* Yaz avlarında aşırı terlemeden dolayı vücutta tuz kaybının olacağını hatırlayın.
* Aşırı terleme sırasında çok soğuk su içmeyin.
* Av sporunun bir ekip çalışması olduğunu hiçbir zaman göz ardı etmeyin.
* Av sırasında arkadaşlarınızla ses ve göz irtibatını kaybetmemeye çalışın.
* Sürekli olarak aynı arkadaş grupları ile avlanmayı adet edinin.
* Arkadaşlarınızın sergiledikleri davranış biçimlerini sürekli olarak izleyin ve öğrenin. Bu davranışların değiştiği hallerde olağanüstü bir durum olabilir. (Hastalıklar, tavırlar, alışkanlıklar, vs.)
* Arkadaşlarınızla uzak mesafelerden işaret ile anlaşabilmek için yöntemler geliştirin.
* Muhakkak surette bir acil durum işareti belirleyin. Bu sizin acil toplanma sinyaliniz olsun. Bu işareti görünce en kısa sürede aracınıza dönün.
* Zor durumda olan diğer avcılara yardımcı olmak sizler için bir öncelik teşkil etmelidir.
* Yeni aldığınız bir ayakkabıyı ava gitmeden önce uzun bir yürüyüşle muhakkak deneyin. Avda sentetik çorap giymeyin, sentetik giysiler tercih etmeyin.
* Ava giderken parfüm vb. koku sürmeyin. Yaz avlarında sinekler sizi rahatsız eder. Büyük avlarda kokuyu alan av kaçar.
* Ekili arazileri çiğnememeye özen gösterin.
* Dolu silahla hendek ve benzeri yerlerden atlamayın. Silahınızı boşaltın.
* Silahınızı yeniden doldururken namlu içini mutlaka kontrol edin.
* Silahınızı namlusu arkadaşlarınıza çevrili olarak taşımayın.
* Yürürken silahınızın namlusunun daima havaya dönük olmasına özen gösterin.
* Silahınızı denemek amacı ile canlıları hedef almayın
* Kalkışı sırasında tanımadığınız av hayvanına ateş etmeyin.
* Yapmış olduğunuz av türlerine göre silahınızın tesir mesafesini doğru bilin, yaralamalara sebebiyet verecek uzaklıklara atış yapmamaya özen gösterin.
* Ele geçirdiğiniz avı, mevsim şartlarına göre uygun şekilde saklayın (sıcak havalarda av hayvanlarının iç organlarını çıkarın, mümkünse tuzlayın.)
* Arkasını görmediğiniz yöne ateş etmeyin.
* Arkadaşınıza doğru kalkan bir ava asla ateş etmeyin.
* Merminin sekebileceği yüzeylere (su, buz, taş v.s gibi) ateş etmeyin.
* Silahınızı dolu pozisyonda hiçbir yere dayamayın, yere bırakmayın (Emniyette olsa bile).
* Özellikle kış avlarında yanınızda kibrit veya çakmak bulundurun. Özel bir tutuşturucu işinizi daha da kolaylaştırabilir.
* Kış aylarında av çantanızda az da olsa yiyecek taşımayı alışkanlık haline getirin. Þekerin kana çabuk karıştığını ve size güç vereceğini hatırlayın.
* Avlanırken avcı hattını ihlal etmemeye özen gösterin.
* Avda matra taşımayı alışkanlık haline getirin.
* Köpeğinizin aşılarını muntazaman yaptırın.
* Köpeğinizi ava gideceğiniz akşam iyi doyurun.
* Av dönüşü ilk işiniz köpeğinizin ihtiyaçlarının giderilmesi olmalıdır.
* Av dönüşü köpeğinizin ayak ve kulaklarını parazitlere ve yabani otlara karşı kontrol edin. Vakit geçirmeden gereken müdahaleyi yapın. Mümkünse veteriner hekime başvurun.
* Yemek sırasında silahınızı boşaltarak kılıfına koyun.
* Arkadaşlarınızın sizi temizlik konusunda ikaz etmelerine fırsat bırakmayın.
* Yemeğe aynı anda oturmaya özen gösterin.
* Silahınızı kılıftan çıkardıktan sonra namlu içini muhakkak kontrol edin.
* Alkol aldıktan sonra araç ve silah kullanmayın.
* Arazide atış amacı ile şişe ve benzeri cam eşya kırmayın.
* Arazide atık malzeme (Çöp, naylon torba, pet şişe vb.) bırakmayın.
* Avlanma sırasında, sigara içmeyin.
* Sigaranızı söndürdüğünüze emin olmadan araziye atmayın. Mümkünse toprağa gömün.
* Örf ve adetlerimiz gereği mutlak surette köylü ve yabancılarla selamlaşın, yapacağınız sohbet sırasında öncelikle onların sorunlarını öğrenmeye çalışın, (Yoğun sorunlar altında yaşayan kişiler sizin istekleriniz doğrultusunda uygun cevaplar vermeyebilir.)
* Arazide sönmemiş ateş bırakmayın.
* Koyunların sulanması için hazırlanan düzeneklerde deterjanla temizlik yapmayın. Sabun ve deterjan artıklarının kalmasına müsaade etmeyin.
* Koyun sürüleri su içerken atış yapmayın.
* Köylüye ait hiçbir yapıyı bozmayın. Çitlerden ağaç çekip yakacak olarak kullanmayın.
* Avcılıkla ilgili bilgilerinizi genç arkadaşlarınıza içtenlikle aktarın. Gelenek ve görenekler ancak bu şekilde yaşatılabilir. Bu sizin her zaman saygı ile hatırlanmanızı sağlayacaktır.
* Bedelini hiçbir zaman ödeyemeyeceğiniz bir kazaya sebebiyet vermemek için, sizden daha deneyimli avcıların ikazlarını asla göz ardı etmeyin. En ucuza sahip olabileceğiniz en kıymetli şey bir başkasının tecrübesidir. Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Örf'ü adetleri ve ilkeleri olan bir topluluğun saygı göreceği gerçeğini bilin, savunun ve yaşatın..
* Aracınızı ekili araziye ve kuru otlu yerlere park etmeyin.

AVLANMA RUHSATI ALABÝLMEK ÝÇÝN YAPILMASI GEREKENLER

A) Bağlı olduğunuz kaymakamlığa hitaben dilekçe
Bu dilekçenin ekinde:
1) Herhangi bir avcılık derneğinin üyesi olduğunuzu belirten bir belge
2) Savcılık makamından alınan sabıka kaydı (Ýyi hal kağıdı)
3) Muhtardan nüfus cüzdanı örneği (fotoğraflı)
4) Muhtardan Ýkametgâh ilmuhabiri (fotoğraflı)
5) Ýl Sağlık Müdürlüğü'nden, sağlık raporu (fotoğraflı)
6) 4 adet vesikalık fotoğraf
7) Vergi dairesine avlanma harcının yatırıldığına dair belge
Not: Kaymakamlığa vermiş olduğunuz dilekçenin ekinde yukarıdaki belgeleri tam ve eksiksiz temin ettiğiniz zaman kaymakamlık sizi mahalli Emniyet Müdürlüğü'ne havale edecektir. Bu aşamada Emniyet'in gerekli gördüğü diğer işlemler (mahalli karakoldan soruşturma raporu - parmak izi - terörle mücadele) yerine getirilecek ve bu suretle emniyetin belirleyeceği bir süre sonunda av ruhsatınızı müracat ettiğiniz emniyet makamından alabileceksiniz.

Dikkat: Ýlgili yasa çıktığı takdirde yıl içinde avlanma izni alabilmeniz için ayrıca Orman Bakanlığı'nca tespit edilen bir avlanma bedelini ilgili bakanlığa ödemeniz gerekmektedir.

AVLANMA RAPORU
Tarih
Avlağın Yeri (Ýl - Ýlçe - Köy - Mera)
Ulaşım Araç türü
Kişi sayısı
Kişiler (isimler ve vurulan av sayıları)
Hava Durumu
Tarla Hasat Durumu
Kullanılan fişek sayısı
Kullanılan Saçma No:
Kullanılan tüfek
Kullanılan şok
Yaşanan olumsuzluklar:
Avlağın avantajları
Avlağın dezavantajları
Konaklama, ve yeme, içme imkânı
O tarihteki 1$ = ..................? TL olduğu

        Bu bilgileri not almanız halinde ; kısa vadede yapmış olduğunuz avlar hakkında hatırlatıcı bilgilere sahip olacağınız gibi, ileride de bu bilgileri yetkili mercilere göndermek suretiyle yapılacak envanter çalışmalarına katkıda bulunmuş olacaksınız. Bu nedenle bu listeyi istediğiniz gibi genişleterek kullanabilirsiniz.
 


http://www.taf.gov.tr/site/291/default.aspx

© 2007 TURKiYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU - www.taf.gov.tr - info@taf.gov.tr
Ulus Ishani 4. Kat A Blok ULUS / ANKARA Tel: +90 312 310 61 60 Faks: +90 312 311 68 75


http://www.5canlar.com/taf/

Ali İŞLEMECİ
A Rh + 1961  İSTANBUL