Avcı Sayfamız Türkiye Avcılar Forumu

AVCILIKLA İLGİLİ RESMİ YAYINLAR , FEDERASYONLAR ve BAĞLI DERNEKLER => FEDERASYONLAR VE BAĞLI DERNEKLER => Konuyu başlatan: Ali İŞLEMECİ - 29 Haziran 2008, 01:27:18

Başlık: K I F < Köpek ırkları ve Köpek Bilimleri Federasyonu >
Gönderen: Ali İŞLEMECİ - 29 Haziran 2008, 01:27:18

(http://img73.imageshack.us/img73/3935/turkey2tb5.gif)

K.I.F. KURULUÞ AMACI ve FAALÝYET ALANLARI


1.  ÜLKEMÝZE AÝT OLUP, HENÜZ ULUSLARARASI VE ULUSAL DÜZEYDE, FCI VE BENZERÝ VEYA ÜYESÝ OTORÝTELERÝN KABUL EDÝP ÖNGÖRDÜKLERÝ VE TÜM DÜNYADA UYGULANMAKTA OLAN BÝLÝMSEL USUL VE TEKNÝKLER ÇERÇEVESÝNDE IRK STANDARTLARI TARÝF EDÝLMEMÝÞ OLUP, FCI VE BENZERÝ YADA ÜYESÝ OTORÝTELERCE TÜRK ULUSU ADINA TESCÝL EDÝLMEMÝÞ, ÜLKEMÝZE AÝT OLDUKLARI KABUL EDÝLMEMÝÞ BULUNAN  IRKLARIN, ÖNCELÝKLE FCI VE BENZERÝ YADA ÜYESÝ OTORÝTELERCE VARLIKLARININ KABUL VE ULUSLARARASI DÜZEYDE  TÜRK ULUSU ADINA TESCÝLLERÝNÝN SAÐLANMASI ÝÇÝN GEREKLÝ OLACAK TÜM ÇALIÞMALARIN GERÇEKLEÞTÝRÝLMESÝ; GEREKTÝÐÝNDE BU AMAÇLA FCI VE BENZERÝ YADA ÜYESÝ KURULUÞLARA ÜYE OLUNMASI;


2.  YUKARIDA ANILAN YERLÝ IRKLARIN TANIMLARI, IRK STANDARTLARININ HAZIRLANMASI VE TARÝHÇELERÝ ÜZERÝNE YAPILACAK TÜM BÝLÝMSEL ARAÞTIRMA VE ÇALIÞMALARIN EN ÜST DÜZEYDE GERÇEKLEÞTÝRÝLMESÝNÝN SAÐLANMASI;

 
3. ÜLKEMÝZE AÝT BU IRKLARIN YANI SIRA YURDUMUZDA MEVCUT VE FCI VE BENZERÝ VEYA ÜYESÝ OTORÝTELERCE IRK STANDARTLARI TARÝF EDÝLÝP, TÜM DÜNYADA KABUL EDÝLMÝÞ VE AÝT OLDUKLARI ÜLKELER ADINA TESCÝL EDÝLMÝÞ BULUNAN TÜM DÝÐER KÖPEK IRKLARININ ÜRETÝM, YETÝÞTÝRME,EÐÝTÝM VE TANITIMLARININ, FCI VE BENZERÝ VEYA ÜYESÝ OTORÝTELERCE TARÝF EDÝLEREK, TÜM DÜNYADA  UYGULANMAKTA OLAN STANDARTLARDA GERÇEKLEÞTÝRÝLMESÝNÝN SAÐLANMASI;


4. TÜM KÖPEK IRKLARININ ÜLKEMÝZDE bozulmadan DEVAMLARI VE SAÐLIKLI GELÝÞÝMLERÝ ÝÇÝN GEREKLÝ OLACAK HER TÜRLÜ BÝLÝMSEL ÇALIÞMA VE ARAÞTIRMANIN YAPILMASI, YAPTIRILMASI VE BU KONUDA ÖNCÜLÜK EDÝLMESÝ;

 
5. YURDUMUZDA TÜM KÖPEK IRKLARININ ISLAHI VE ISLAH  ÇALIÞMALARINA ESAS TEÞKÝL EDECEK SOY KÜTÜKLERÝNÝN TESÝSÝ, SOY KÜTÜÐÜ BELGELERÝNÝN DÜZENLENMESÝ, KAYITLARIN EKSÝKSÝZ TUTULMASI ÝÞLERÝNÝN KÖPEK IRK DERNEKLERÝNCE, FCI VE BENZERÝ YADA ÜYESÝ OTORÝTELERÝN ÖNGÖRDÜKLERÝ STANDARTLARDA, GERÇEKLEÞTÝRÝLMESÝNÝN SAÐLANMASI; IRK DERNEKLERÝNCE GERÇEKLEÞTÝRÝLECEK TÜM BU ÝÞLEMLERÝN DENETLENMESÝ VE ONAYLANMASI;


6.  YUKARIDA TARÝF EDÝLEN AMAÇLARA EN KISA SÜRELERDE ULAÞILABÝLMESÝ ÝÇÝN, YURT DIÞINDA FCI VE BENZERÝ VEYA ÜYESÝ OTORÝTELERCE ORGANÝZE EDÝLEN KONFERANS, SEMÝNER, PANEL, UYGULAMALI  ÇALIÞMALAR VE SAÝR EÐÝTÝM PROGRAMLARINA KATILMAK; BU KABÝL KONFERANS, SEMÝNER, PANEL VE BENZERÝ EÐÝTÝM PROGRAMLARININ ÜLKEMÝZDE  YAYGINLAÞTIRILMASININ SAÐLANMASI;


7. FCI VE BENZERÝ YADA ÜYESÝ OTORÝTELERÝN ÖNGÖRDÜKLERÝ STANDARTLARDA DAMIZLIK KÖPEKLERÝN ÜLKEMÝZDE DE YETÝÞTÝRÝLMESÝNÝN SAÐLANMASI; AYRICA FCI'CA KABUL EDÝLMÝÞ VE DÜNYADA UYGULANAN VE UYGULANACAK OLAN  TÜM BÝLÝMSEL ÜRETÝM TEKNÝK VE YÖNTEMLERÝNÝN ÜLKEMÝZDE DE YAYGINLAÞARAK KULLANILMASININ SAÐLANMASI.


8.  FEDERASYONA ÜYE DERNEK ÜYELERÝ VE TÜM VATANDAÞLARIN SAHÝP OLDUKLARI KÖPEKLERÝN, IRKLARINA AÝT ULUSLARARASI DÜZEYDE, FCI VE BENZERÝ VEYA ÜYESÝ OTORÝTELERCE DE KABUL EDÝLMÝÞ BÝLGÝ VE STANDARTLARA ULAÞARAK, KÖPEKLERÝ ÝLE ÝLGÝLÝ ÜRETÝM, YETÝÞTÝRME, EÐÝTÝM VE SAÐLIK UYGULAMALARINI BU STANDARTLARA UYGUN ÞEKÝLDE GERÇEKLEÞTÝRMELERÝNÝN VE BU UYGULAMALARIN IRK DERNEKLERÝNCE DENETLENMESÝNÝN SAÐLANMASI;


9. TÜM KÖPEK IRKLARININ FCI VE BENZERÝ YADA ÜYESÝ OTORÝTELERCE TARÝF VE KABUL EDÝLEN STANDARTLARDA, UYGUN HÝZMET ALANLARINDA VE DOÐRU ÞEKÝLDE BESLENMELERÝNÝN, YETÝÞTÝRÝLMELERÝNÝN, BAKILMALARININ ÜRETÝLMELERÝNÝN, AYRICA NEREDEYSE ÝNSANOÐLUNUN DÜNYA ÜZERÝNDE VAR OLDUÐU ÝLK GÜNLERDEN BERÝ ÝNSANA SON DERECE SADIK BÝR TAVIR ÝLE HÝZMET ETMÝÞ OLAN BU ASÝL HAYVANLARIN IRK, CÝNS YADA GÖRÜNÜÞLERÝ NE OLURSA OLSUN YURDUMUZDA DA BÜTÜN DÜNYADA OLDUÐU GÝBÝ HERKESTEN HAK ETTÝKLERÝ MUAMELEYÝ GÖRMELERÝ ÝÇÝN BÝLGÝLENDÝRÝLMESÝNÝN TEÞVÝK EDÝLMESÝ /SAÐLANMASI;


10. YURDUMUZDA MEVCUT TÜM IRKLARA MENSUP YADA SAFKAN OLMAYAN KÖPEKLERE SAHÝPLERÝ VEYA TÜM VATANDAÞLARCA ÝYÝ MUAMELE EDÝLMESÝNÝ, BU HAYVANLARIN DÖVÜÞTÜRÜLEREK BUNLARA EZÝYET EDÝLMESÝ, ÝNSANLIK DIÞI TAVIRLAR ÝLE MUAMELE EDÝLMESÝNÝ ÖNLEMEK ÜZERE ÜLKEMÝZ KANUNLARI ÇERÇEVESÝNDE HER TÜRLÜ YAPTIRIM GERÇEKLEÞTÝRÝLMESÝ;AYNI AMAÇLA HALKIN BÝLGÝLENDÝRÝLMESÝ VE BÝLÝNÇLENDÝRÝLMESÝ ÝÇÝN GEREKLÝ TÜM ÇALIÞMALARIN YAPILMASI;


11.  KÖPEK IRKLARININ TÜM ÖZELLÝKLERÝNÝN DOÐRU ANLAÞILMASI VE TANINMASI ÝÇÝN IRK DERNEKLRÝNÝN YAPACAKLARI ORGANÝZASYONLARIN KOORDÝNE EDÝLMESÝ, DERNEKLERÝN ORTAK ÇALIÞMA PLANINA / PROGRAMINA UYGUN DAVRANMALARININ SAÐLANMASI;

 
12. ULUSAL YETÝÞTÝRÝCÝ, EÐÝTÝMCÝ, ÜRETÝCÝ VE KÖPEK SAHÝPLERÝNÝN ÝLGÝLERÝNE KONU OLAN KÖPEK IRKLARININ TÜM ÖZELLÝKLERÝ ÝLE ÝLGÝLÝ MEVCUT TÜM BÝLGÝYE ULAÞABÝLMELERÝ VE BU BÝLGÝYÝ ÇALIÞMALARINDA HAYATA GEÇÝREBÝLMELERÝNÝ SAÐLAMAK ÝÇÝN GEREKLÝ PRATÝK KÝNOLOJÝ, ZOOTEKNÝ KONULU SEMÝNER VE PANEL, UYGULAMALI EÐÝTÝM ÇALIÞMALARI  VE KÖPEK EÐÝTÝMÝ SEMÝNERLERÝ VE AYRICA FCI HAKEM SEMÝNERLERÝ VE BUNLARA BENZER EÐÝTÝM PROGRAMLARI ORGANÝZE ETMEK;


13. AMAÇLARIN GERÇEKLEÞTÝRÝLMESÝ ÝÇÝN SAÐLIKLI BÝR ÇALIÞMA ORTAMI OLUÞTURMAK, HER TÜRLÜ TEKNÝK ARAÇ VE GERECÝ, DEMÝRBAÞ VE KIRTASÝYE MALZEMELERÝNÝ TEMÝN ETMEK; SÖZLEÞMELÝ, ÝÞ AKDÝNE DAYALI VEYA DÝÐER YOLLARLA TEMÝN EDÝLEN PERSONEL ÇALIÞTIRMAK VE BUNLARIN GÖREVLERÝNÝ YAPABÝLMELERÝ ÝÇÝN GEREKLÝ TÜM GÝDERLERÝ KARÞILAMAK;


14.  AMAÇ VE FAALÝYETLERÝNÝ GERÇEKLEÞTÝRMEK ÜZERE, DERNEKLER KANUNU’NUN 41. MADDESÝNE GÖRE YETKÝLÝ ORGANLARCA ALINACAK KARARLAR DOÐRULTUSUNDA SOSYAL, ÝKTÝSADÝ, TESÝSLER KURMAK, ÝÞLETMEK, KURULU BÝR TESÝSÝ KÝRALAMAK VE ÝÞLETMESÝNÝ KÝRAYA VERMEK, AYRICA YÝNE AYNI KANUNUN 90.INCI MADDESÝNE GÖRE LOKAL AÇMAK, KÝRALAMAK VEYA ÝÞLETMESÝNÝ KÝRAYA VERMEK; LOKAL, SOSYAL TESÝS VEYA ÝKTÝSADÝ ÝÞLETMELER ÝÇÝN GEREK GÖRDÜÐÜ HALLERDE GAYRÝ MENKUL SATIN ALMAK, KÝRALAMAK VEYA ÝÞLETMESÝNÝ KÝRAYA VERMEK;


15. GENEL KURUL KARARIYLA FECERASYON GELÝRLERÝNÝ ARTTIRMAK VE AMAÇLARI DOÐRULTUSUNDA KULLANMAK ÜZERE, KANUNLARA GÖRE ÝKTÝSADÝ ÝÞLETME KURMAK, ÝÞLETMEK, BU ÝÞLETMEYÝ KÝRAYA VERMEK VEYA KURULU BÝR ÝÞLETMEYÝ KÝRALAYARAK ÝÞLETMEK;


16. YÖNETÝM KURULU KARARI ÝLE ve gerekli  izinler alınarak BENZER AMAÇLI DERNEK VEYA VAKIFLARA AYNÝ VEYA NAKDÝ MADDÝ YARDIMDA BULUNMAK VE BAÐIÞ YAPMAK; BUNLARDAN AYNI ÞEKÝLDE AYNÝ VE NAKDÝ YARDIM VE BAÐIÞ ALMAK; yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek, yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak.

 
17. AMAÇLARINI GERÇEKLEÞTÝREBÝLMEK ÝÇÝN YASALARA UYGUN HER TÜRLÜ FAALÝYETÝ, ÝLGÝLÝ MERCÝÝLERDEN ÝZÝN ALMAK SURETÝYLE YAPMAK

 
18. FEDERASYON GELÝR VE GÝDERLERÝNÝN DAHA DÜZENLÝ TUTULABÝLMESÝ VE TAKÝBÝNÝN YAPILABÝLMESÝ ÝÇÝN MALÝ MÜÞAVÝR VEYA MUHASEBECÝLERE GELÝR VE GÝDERLER ÝLE ÝLGÝLÝ ÝÞLEMLERÝN TAKÝBÝNÝ YAPTIRMAK, KISACA FEDERASYONUN MUHASEBESÝNÝ YAPTIRMAK VE BUNLARIN ÜCRETLERÝNÝ ÖDEMEK;

 
19. AMAÇLARIN GERÇEKLEÞTÝRÝLMESÝ ÝÇÝN GEREKLÝ OLAN HER TÜRLÜ BÝLGÝ, BELGE, DOKÜMAN VE YAYINLARI TEMÝN ETMEK, BÝR DOKÜMANTASYON MERKEZÝ VE BÝR KÜTÜPHANE OLUÞTURMAK, ÇALIÞMALARINI DUYURMAK VE YAYGINLAÞTIRMAK ÝÇÝN AMAÇLAR DOÐRULTUSUNDA GAZETE, DERGÝ, KÝTAP GÝBÝ YAYINLAR ÝLE ÜYELERE DAÐITILMAK ÜZERE ÇALIÞMA VE BÝLGÝLENDÝRME BÜLTENLERÝ ÇIKARMAK, BU AMAÇLA YAPILAN ÇALIÞMALARDAN FEDERASYONA GELÝR SAÐLAMAK;


20. FEDERASYONUN AMAÇ VE FAALÝYETLERÝNÝ GERÇEKLEÞTÝRMEK ÝÇÝN ÝHTÝYAÇ DUYACAÐI HALLERDE TAÞINIR VEYA TAÞINMAZ MALLAR SATIN ALMAK, KÝRALAMAK VE BUNLARA ARTIK ÝHTÝYAÇ DUYULMADIÐINDA SATIN ALINMIÞ BULUNAN BU MALLARI SATMAK YADA KÝRA KONTRATLARINI FESÝH ETMEK;

 
21. AMAÇLARIN GERÇEKLEÞTÝRÝLEBÝLMESÝ ÝÇÝN GEREKLÝ OLmASI DURUMUNDA, DERNEK VE VAKIFLARIN KAMU KURUM VE KURULUÞLARI ÝLE ÝLÝÞKÝLERÝNE DAÝR KANUN HÜKÜMLERÝ SAKLI KALMAK ÜZERE, KAMU KURUM VE KURULUÞLARI ÝLE BUNLARIN GÖREV ALANLARINA GÝREN KONULARDA ORTAK PROJELER YÜRÜTMEK;

 
22.  AMAÇLARI ÝLE ÝLGÝLÝ KONULARDA VE KANUNLAR ÝLE YASAKLANMAYAN ALANLARDA DÝÐER DERNEKLER, VAKIF VEYA SENDÝKA VE BENZERÝ SÝVÝL TOPLUM KURULUÞLARI ÝLE ORTAK BÝR AMACI GERÇEKLEÞTÝRMEK ÝÇÝN PLATFORMLAR OLUÞTURMAK;
 
Başlık: Ynt: K I F < Köpek ırkları ve Köpek Bilimleri Federasyonu >
Gönderen: Ali İŞLEMECİ - 29 Haziran 2008, 01:31:25
(http://img73.imageshack.us/img73/3935/turkey2tb5.gif)

K.I.F. ÜYELÝK

ÜYE OLMA HAKKI1.  FÝÝL EHLÝYETÝNE SAHÝP BULUNAN VE FEDERASYONUN AMAÇ VE ÝLKELERÝNÝ BENÝMSEYEREK BU DOÐRULTUDA ÇALIÞMAYI KABUL EDEN VE MEVZUATIN ÖNGÖRDÜÐÜ KOÞULLARI TAÞIYAN TÜZEL KÝÞÝLER FEDERASYONA ÜYE OLMA HAKKINA SAHÝPTÝR. ANCAK, YABANCI TÜZEL KÝÞÝLERÝN ÜYE OLABÝLMESÝ ÝÇÝN TÜRKÝYE’DE YERLEÞME HAKKINA SAHÝP OLMASI DA GEREKÝR. ONURSAL ÜYELÝK ÝÇÝN BU KOÞUL ARANMAZ.

2. FEDERASYON BAÞKANLIÐINA YAZILI OLARAK YAPILACAK ÜYELÝK BAÞVURUSU, FEDERASYON YÖNETÝM KURULUNCA EN ÝLK TOPLANTIDA ÜYELÝÐE KABUL VEYA ÝSTEÐÝN REDDÝ ÞEKLÝNDE KARARA BAÐLANIR VE SONUÇ YAZIYLA BAÞVURU SAHÝBÝNE BÝLDÝRÝLÝR. BAÞVURUSU KABUL EDÝLEN ÜYE TÜZEL KÝÞÝ, BU AMAÇLA TUTULACAK DEFTERE KAYDEDÝLÝR.


3. FEDERASYONA ÜYE OLAN KURULUÞLAR TÜZEL KÝÞÝLÝKLERÝNÝ VE MAL VARLIKLARINI AYNEN KORURLAR.FEDERASYON, ÜYESÝ TÜZEL KÝÞÝLÝKLERÝN MAL VARLIKLARI ÜZERÝNDE HÝÇ BÝR HAK TALEP VE ÝDDÝA EDEMEZ


4. FEDERASYONUN ASIL ÜYELERÝ, FEDERASYONUN KURUCU DERNEKLERÝ ÝLE MÜRACAATLARI ÜZERÝNE YÖNETÝM KURULUNCA ÜYELÝÐE KABUL EDÝLEN TÜZEL KÝÞÝLERDÝR.


5. FEDERASYONA MADDÝ VE MANEVÝ BAKIMDAN ÖNEMLÝ DESTEK SAÐLAMIÞ BULUNANLAR YÖNETÝM KURULU KARARI ÝLE ONURSAL ÜYE OLARAK KABUL EDÝLEBÝLÝR.

 
 
ÜYELÝK ÝÇÝN BAÞVURU EVRAKLARI
 

Başvuracak Derneğin;

1.  Tüzük fotokopisi ( Kurulu bir federasyona üye olabilir maddesi bulunması gerekiyor)

2. Kuruluş bildirimi fotokopisi

3. Federasyona üye olma isteğini belirten tarihli dilekçe (Başkan tarafından imzalı )

4. Derneği Federasyonda temsil edecek 4 delegenin isimleri


Yukarıdaki belgeleri e-posta yolu ile info@kif.gen.tr adresine gönderebilirsiniz.       


 
 
 
 
Başlık: Ynt: K I F < Köpek ırkları ve Köpek Bilimleri Federasyonu >
Gönderen: Ali İŞLEMECİ - 29 Haziran 2008, 01:48:42

(http://img73.imageshack.us/img73/3935/turkey2tb5.gif)

K.I.F. YÖNETÝM KURULU


Yönetim Kurulu Asil Üyeler
 
 
Yönetim Kurulu Başkanı                     : A. Hasan CANSEVER

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  : Aziz OMUR

Yönetim Kurulu Sekreteri                   : Esra AKEROÐLU

Yönetim Kurulu Saymanı                    : Rasim GÜNEY

Yönetim Kurulu Üyesi                          : Ümit ÖZKANAL

Yönetim Kurulu Üyesi                          : Erdinç SARIMUSAOÐLU

Yönetim Kurulu Üyesi                          : Ali GÖKÇELÝK


 
Yönetim Kurulu Yedek Üyeler

Nihal ERGÜN

Ahmet KARATAÞ

Feride CANSEVER

Ahmet BAKAN

A.Ýlker ÜNLÜ

Feyzi GÖKDEMÝR

Banu ERGEZEN

 

Denetleme Kurulu Asil Üyeler

Cihan BURUNTAY

Aykut ALGÜNEY

Yüksel TUNALI

 

Denetleme Kurulu Yedek Üyeler

Murat ÇÝLESÝZ

Cüneyt ZAMBAK

Okan ÖZDÝÞ

 

Onur Kurulu

Ercan VELÝDEDEOÐLU

Cem SÜTUNÇ

 
 
Başlık: Ynt: K I F < Köpek ırkları ve Köpek Bilimleri Federasyonu >
Gönderen: Ali İŞLEMECİ - 29 Haziran 2008, 02:15:34

(http://img73.imageshack.us/img73/3935/turkey2tb5.gif)

UYGULAMALAR

FEDERASYON OLARAK BAÞLATTIÐIMIZ UYGULAMALAR ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMADIR     Federasyonumuzun son dönemde gerçekleştirmekte olduğu organizasyonların tam olarak ne oldukları ve ne işe yarayacaklarının ve ayrı ayrı gerçekleştirilme nedenlerinin köpek ve köpek ırkları ile ilgili herkes tarafından çok iyi anlaşılmış olması gerekmektedir. 

     Bu amaçla, konuyla ilgili tüm arkadaşların, önce aşağıdaki kavramların pratik anlamlarını tam olarak anlamaları son derece faydalı olacaktır kanaatindeyiz.

     Soy Kütüğü Kayıt Organizasyonu : Başka bir soy kütüğü organizasyonunca düzenlenmiş bir soy kütüğü belgesi sahibi yada herhangi bir soy kütüğü belgesine sahip olmayan köpeklerin, FCI Hakemi veya  FCI yetkilisi ve federasyonumuzun imzaladıkları yetkilendirme protokolu çerçevesinde, sadece ırk konfirmasyonu için yetkilendirilmiş federasyon görevlilerince, bir ırka mensup olup olmadıklarının konfirme edildiği, FCI’ın kabul etmiş bulunduğu ırklara mensup köpeklerin soy kütüğüne kaydedilmek üzere ön kayıt işlemlerinin yapıldığı organizasyondur.

    FCI Üyesi bir federasyonun faaliyetini sürdürmekte olduğu bir ülkeden gelen köpeklerin, federasyonumuz soy kütüğüne, ancak menşei ülke federasyonun hazırlamış olduğu bir “Export Pedigri Karnesi”ne sahip olmaları halinde, bu belge üzerindeki bilgiler ile birlikte kaydedilmeleri mümkündür. Bazı, FCI ile özel anlaşmalı ülke federasyonları dışında, tüm FCI üyesi Federasyonlar için bu kural / prensip geçerlidir. 

Pedigri Karnesi : Bir köpeğin soykütüğüne kayıtlı olduğu, soy kütüğünü tutan /kontrol eden kuruluşun hangi kuruluş olduğu, bu kuruluşun hangi uluslararası organizasyonun üyesi olduğu bilgileri ile, bu kuruluş ve organizasyonların garantisi altında köpeğin ırkı, yaşı, soy ağacı, cinsiyeti ve üretilebilirlik durumu bilgilerini de içeren belgedir.

 Export Pedigri Karnesi : Bu belge FCI üyesi ülke federasyonları ile FCI kural, kaide ve regülasyonları çerçevesinde çalışan, yani damızlık köpekleri ve bunlardan doğan yavrularını FCI Üyesi federasyon soy kütüğüne kaydettiren, üretici isimleri federasyon ve FCI’da kayıtlı bulunan üretici ve köpek sahiplerinin, ürettikleri yavrular yada yetişkin damızlık köpeklerden ihraç etmek durumunda oldukları zaman, federasyonun belli ücreti karşılığında düzenleyerek

    Üreticlere köpek sınırdan geçerken yanında bulunması ve köpeğin gideceği ülke federasyonun dikkate alarak köpeği kendi soykütüğüne üzerinde verilmiş tüm bilgi ile birlikte kaydedilme-sine imkan veren “pasaport” niteliğindeki belgedir. Export Pedigri Karnesi, aynı zamanda, FCI ile çalışan federasyonların yurt dışına çıkacak köpekler için düzenlemek ve üreticilerin de yurt dışına sattıkları köpekler için federasyondan bedelini ödeyerek almak zorunda bulunduk-ları bir belgedir. Zira köpeğin gideceği ülke federasyonu bu köpeği export pedigri karnesi yoksa, soy kütüğüne kaydedemezler.

    Her iki belge üzerinde de, köpeğe ait bilgiler yanı sıra soy kütüğü kuruluşunun adı ile birlikte, eğer bu kuruluş FCI’a herhangi bir aşamada üye ise mutlaka FCI’ın da logo ve ismi bulunur.

    Bu belgelerin örnekleri tüm FCI üyesi ülke federasyonuna üzerlerinde bulunma ihtimali olan imzalar ile birlikte iletilmiştir. Her belge üzerinde mutlaka düzenleyen kurum ya da federasyonun kaşe ve yetkilisinin ıslak imzası bulunması gerekir.

   Yukarıdaki bilgiler ışığında, açıkça anlaşılacağı gibi, ancak “Export pedigri Karnesi” sahibi köpekler, kayıt işlemlerine başlamış olduğumuz soy kütüğüne, bu belge üzerindeki bilgiler ile kaydedilebileceklerdir. 

  Yukarıda tarif edilen “Export Pedigri Karnesi”ne sahip olmayan yurt dışından ithal edilmiş köpekler ile, yurdumuzda soy kütüğü belgesine sahip olmayan anne babalardan doğmuş olan köpekler, Soy Kütüğü Kayıt Organizasyonu’nda bir ırka mensup oldukları konfirme edilirse, soykütüğüne, ırka mensup, ancak “geçmişi meçhul” olarak soy kütüğüne geçirilmek üzere, ön kayıtları  yapılır.

“Export Pedigri Karnesine” sahip ve Federasyonumuz Soy Kütüğüne kayıtlı köpeklerden, ülkemizde doğacak ya da doğmuş olan yavrular, sahiplerinin talepleri üzerine soy kütüğüne, anne ve babalarının soy kütüğü belgelerinde soyları ile ilgili verilmiş bulunan bilgiler ile kaydedilirler; yani bu yavrular anne ve babaları gibi tam pedigri karnesi sahibi olurlar.

Bugün “geçmişi meçhul” olarak kayıtları alınacak köpeklerin üretilmeleri halinde ise, bunların soyundan gelen köpekler 3 (üç) jenerasyon sonra tam pedigri karnesine sahip olacaklardır.

    Ülkemizde sağlıklı, kendine ve sahibine faydalı, ırkının özelliklerine sahip ve ırkının gereği yapması gereken işleri yapabilen köpeklerin üretilmesini mümkün kılmak için federasyonu-muz, damızlık olabilecek köpeklerde, hangi ırka mensup olurlarsa olsunlar

FCI Hakemi tarafından bir ırk standartları değerlendirme organizasyonunda pozitif not
(iyi, çok iyi yada mükemmel) almış olmak;

     Penn-Hipp, OFA veya Norberg değerlendirme skalalarında tarif edilen teknikler ile röntgen çekme yetki sertifikası almış bir veteriner tarafından çekilip değerlendirmesi bu skalalardan birine göre yapılmış ve  hazırlanan rapora göre kalça eklemlerinin vasat üzerinde iyi durumda olduğu belgelenmiş olmak;
 
Federasyona üye ırk derneği varsa bu derneğin belirleyeceği ilave şartları yerine getiriyor olmak;  

     Koşullarını arayacak ve ancak bu şartları sağlayan köpeklerin soy kütüğü belgelerinin ilgili bölümüne FCI Hakemi kendi kaşe ve imzası ile birlikte “DAMIZLIKTIR”  ibaresini koyacaktır. Bu kaydı almış olmayan köpekler, sahipleri tarafından üretilseler bile, bunlardan doğacak yavruları federasyonumuz Soy Kütüğüne kaydetmeyecek ve bunlar için Soy Kütüğü Belgesi düzenlemeyecektir.

 

                                                                                                    KIF Yönetim Kurulu

Not: Irk Standartları Değerlendirmesine Federasyona kayıt edilmiş, en az 9 aylık ve daha büyük köpekler katılabilecektirKaynak :

http://www.kif.gen.tr/main.html

Başlık: Ynt: K I F < Köpek ırkları ve Köpek Bilimleri Federasyonu >
Gönderen: Ali İŞLEMECİ - 29 Haziran 2008, 02:20:43

(http://img73.imageshack.us/img73/3935/turkey2tb5.gif)

DUYURU


Ulusal Av Köpekleri Mera Yarışmaları Kuralları Belirlendi!

2008 itibari ile Köpek Irkları ve Köpek Bilimleri Federasyonun FCI kuralları çerçevesinde düzenleyeceği Mera Yarışmalarında aşağıdaki ana kurallar geçerli olacaktır.
Bu yarışmaları düzenlemek isteyen kuruluşlar,bu kuralları uygulamakla yükümlüdürler.* Mera, hakemin köpekleri her an görebileceği şekilde olacaktır..

*Silah kullanılmayacaktır..

*Kontinental ırklarda "aport" istenecek, ancak Ýngiliz ırklarında "aport" sadece ileri seviye yarışmalarında yaptırılacaktır.

*Ýngiliz ırkları yarışmada çift olarak yarışacaklar ve süresi 15 dakika olacaktır (sıcak havalarda 10 dakika.)

*Köpekler,merada zigzag çizerek arama yapmak ve kuşu bulduklarında ırklarının karakteristik fermalerını sergilemek zorundadırlar..

*Kontinental ırklar, önce teker teker yarışacak fakat ileri seviyede çift olarak katılacaklardır.

*Salınacak kuşun tercihen "Çil" olması istenecek,yerine sülün veya bıldırcın kullanılabilecektir..

*Köpeğini yarışmaya sokacakların,köpeklerine komut vermeleri,komutla yönlendirmeleri yasaktırKAYNAK

http://www.kif.gen.tr/haber-arsiv.html

Başlık: Ynt: K I F < Köpek ırkları ve Köpek Bilimleri Federasyonu >
Gönderen: Ali İŞLEMECİ - 29 Haziran 2008, 02:30:02

(http://img73.imageshack.us/img73/3935/turkey2tb5.gif)


YARIÞMALAR - BÝLGÝ


KÖPEK ÞOVU, YARIÞMA ADABI, STANDARTLAR, KURALLAR


Ülkemizde köpek şovu dendiğinde bir çok insanın aklına güzellik yarışması gelmektedir. Köpek şovları köpek sahipleri için eğlenceli aktiviteler olsa da, bu aktivitenin asıl adı ya da amacı “Breed Show, Zuchtschau” yani üretim sergisi’dir. Bu sergiler deneyimli hakemler tarafından değerlendirilir. Değerlendirme ise her ırkın belirlenmiş standartlarına göre yapılır. Köpek sergileri, yarışmacılar için eğlence verici, yarışma duygusunu tatmin edici ve sosyal bir faaliyet olmasının yanı sıra Seleksiyona yani üretime yön vermek için yapılırlar. Irkın en iyi örnekleri yarışma alanında deneyimli hakemler tarafından sergilenirler ve sonuçlar açıklanır. Her köpeğin tek tek değerlendirmesi yapılır. Değerlendirmede bir köpeğin iyi tarafları ve eksik tarafları belirtilir ve bir rapor halinde katılımcıya sunulur.
Her yarışmanın kuralları olduğu gibi köpek sergilerinin de kuralları vardır. Fakat ben yarışma kurallarından önce yarışma adabından bahsetmek istiyorum.

Sorulduğunda herkes köpeğini sevdiğini iddia etmektedir. Fakat kimse köpeğin fikrini sormamıştır. Köpeklerin fikri sorulsa eminim köpeklerin %90'ı “sahibim beni sevmiyor çünkü..”  diyecektir. Çünkü kelimesinin ardından bir çok şey söylemek mümkün. Mesela ben hala başka bir köpeğe havlayan köpeğin sahibinin köpeğini susturamadığı, otur komutunu bile öğretmediği halde köpeğini yarışmaya neden getirdiğini anlayabilmiş değilim. Nedir köpek sahibi olmak sadece beslemek mi? Aylardır ya da hiç taranmamış köpeğini yarışma alanına getirmek mi? Yaşamı boyunca zincirle ağaca bağlanmış köpeğinin zincirini yarışma sabahı çözüp yarışma alanına gelmek midir köpek sahibi olmak? Bence değildir.

Yukarıda saydıklarımdan daha hafif gibi görünse de, aktivite yapılan alanda gün boyunca köpeğinin kalacağı ortamı hazırlamamak, içeceği suyu, kabını bulundurmamak. Yarışma sabahı köpeğine yemek vermek ve dolayısıyla yarışma alanının da heyecanıyla köpeğin sahaya dışkılaması da normal karşılanmaz. Köpekler heyecan dolayısıyla dışkılayabilirler fakat köpek sahibi bunun için gereken önlemleri almalı, köpeğinin dışkısını derhal ortadan kaldırmalıdır.

Su temini ve dışkı temizliği köpek sahibi tarafından yapılmalıdır. Bu Hem köpeğin sağlığı için(Aynı kaptan birden fazla köpeğin su içmesi köpeğin sağlığı açısından risk taşımaktadır.) Hemde köpek sahibine “köpek sahibi olma” hissini yaşattığı için önemlidir.

FCI kurallarına göre düzenlenmiş yarışmalarda bir çok ırk aynı yarışma alanında sergilenmektedir. Yarışmada idare edilemeyen köpekler diğer köpeklere saldırmaları durumunda diğer köpeklerin travma yaşamalarına sebebiyet verirler. Bu köpeğin şuçu değildir çünkü sahibi ona hiçbir şey öğretmemiştir. Yarışmalar agresyon yarışmaları değildir köpek dövüşü yarışmaları hiç değildir.

Burada kapıdan önce siz çıkın asansöre önce siz binin klişesi yapmayacağım. Bir köpek sahibi köpeğini nasıl idare edeceğini bilmeli, Yarışma adabını, terbiyesini bilmelidir. Ben bilmiyorum bahane değildir. Öğrenmek zor değildir isteyen öğrenebilir.

Köpek sahipleri, köpeğini konforlu bir şekilde yarışma alanında tutmayı ve diğer köpeklere karşı havlamasını kesebildiği zaman köpek yarışmaya nasıl hazırlanır sorusunun cevabını aramalıdırlar. Ama önce mutlaka köpeğine hakim olmadır köpek sahibi.

KÖPEKLER YARIÞMAYA NASIL HAZIRLANIR?

Köpek sahibi ilk olarak ırkının standartlarını öğrenmekle işe başlar.

Omuz yüksekliği, sırt, ön arka ayak açıları vs.. Ağzında kaç tane diş olduğunu, testisin iki tane olduğunu öğrenmekle işe başlar. Herkes köpekte iki tane testis olduğunu bilir ama eğilip bir zahmet bakan kaç kişi vardır merak ediyorum. Çene yapısı bozuk, birden fazla dişi eksik ya da tek testisli köpeği yarışma alanına getirip diskalifiye olmak üretici ya da köpek sahibinin çok ama çok büyük eksiğidir. Bu eksik köpeğin eksiği değildir!! Köpeğin dişlerine bakmak ve saymak için hakem ya da dişçi olmaya gerek yoktur. Sahip olduğu köpeğin dişlerinin şemasını temin eden köpek sahibi köpeğinin dişlerini şemaya bakarak karşılaştırabilir. Sadece saymak yetmez. Kesici diş, kanin, premolar ve molar nedir öğrenilmedir.

Aynı köpek her zaman birinci olamaz. Her hakem farklı bir bakış açısına sahiptir. Bazı hakemler köpeğin karakterini, bazıları anatomisini, bazıları pigmentini bazıları bu kritelerin birden fazlasını öncelikli tutmaktadır. Bu yüzden birbirine yakın köpekler, Ciddi bir eksiği bulunmayan köpekler zaman zaman yer değiştirebilirler, Farklı yarışmalarda birinciliği değiştirerek paylaşabilirler. Bunun yanı sıra hakemler bazı popular olmayan ama sağlıklı kan hatlarının önünü açmak için bazı köpekleri ön plana çıkarabilirler. Güzel olan faydasız ise, işe yaramıyorsa, hatta seleksiyona zarar veriyorsa geri planda bırakılabilir. Seleksiyon çok ciddi bir iştir. Sürekli aynı kan üzerinde çalışmalar yapılması ırka çok büyük zarar vermektedir.

Konuya dönecek olursak, Yarışma sonuçları açıklandığında hakeme itiraz, kavga dövüş fayda getirmez. Sportmence sahaya girip sportmence sahadan çıkmak gerekir. Herkesin köpeği kendine güzeldir. Bu yanlış değildir böylede olmalıdır. Fakat Þöyle düşünün birbirinden güzel 3 köpek sahaya girdi, Hiçbirinin eksiği yok hepsi ırkının özelliklerini tamamiyle yansıtıyor ya da üçünün de birer tane eksiği var ya da üçü de aynı eksiklere sahip. Sizce hakem ne yapmalı?? Ben söyleyeyim; Hakem köpeği ile en çok çalıştıran, yarışmaya daha fazla hazırlanan yani en çok ilgilenen yarışmacıya birinciliği verir. Birde çok güzel olmasına rağmen, çalışmadığı için ringde kendini gösteremeyen ya da idarecisi tarafından sergilenemeyen köpekler geride kalırlar.


Aksesuvarlar;

Yarışmalarda ön planda köpek olmalı, kullanılan aksesuvarlar köpeği gölgelememeli, Ýncik boncuk, kalın deri tasma kullanılmamalıdır. Köpeğin sahada ihtiyacı olan iki aksesuvar vardır sevk kayışı ve tasmadır. Tasma Baklalı metal(Dikenli olmayan) boğma tasma olmalıdır fakat Sevk kayışı köpeği boğmayacak şekilde(ölü halka) şeklinde takılmalıdır. Sevk kayışı ise kahverengi ya da siyah renkte deri malzemeden üretilmiş olmalıdır. Dev ırk sahipleri, özellikle köpeğini güçlükle idare eden kişiler sağlam sevk kayısı ve tasma kullanmaya dikkat etmelidirler. Bahsettiğim sevk kayışını yeterli bulmayan köpek sahipleri sağlam bir perlon alarak sevk kayışına dönüştürebilirler. Hakemler üzerinde aksesuar bulunan köpeklerin sahiplerinden aksesuvarları çıkarmalarını isteyebilirler. Çıkarmamaları halinde diskalifiye edebilirler. Bu kurallarda vardır.

Kondüsyon;

Yarışmadan aylar önce hazırlıklar başlamalıdır. Köpek şişmansa zayıflatılmalı, zayıf ise ideal kilosuna kavuşturulmalıdır. Köpeğin kürkü iyi durumda olmalıdır. Değil ise yaklasık bir ay önceden başlanarak “Biotin, ya da brewer yeast” ya da muadili tabletlerle köpeğin kürkünü geliştirecek ürünler kullanılabilir. Benim tavsiyem direkt Biotin’dir Köpeğin kas yapısı kuvvetli olmalı sahada kendini daha şık ifade edebilmelidir. Bisikletle koşturmak, ya da göğüs tasması ile yokuş çıkmak ve inmek çok faydalıdır. Bunların hepsi planlı bir şekilde yapılmalıdır.

Sergi;

Saha içerisinde köpeği sergilemek beceri ister. Köpek istenen şekilde sahada sergilenmelidir. Köpek istenen şov pozunu sahada endişesiz bir şekilde vermelidir. Bir çok kişi sahada köpek sergilenirken hakemin sadece anatomiye baktığını düşünür fakat hakem köpeğin sahadaki duruşundan, koşusundan ve davranışlarından karakterini de değerlendirir.

Hakem köpeğin dişlerine ve testislerine bakabilmelidir. Hakeme hırlayan, dişlerini ve testislerini göstermeyen köpekler diskalifiye edilirler. Çok güzel köpekler kendilerini iyi sergilemedikleri, dişerini ya da testislerini göstermedikleri için diskalifiye edilmektedir. Diş ve testislere bakmak çok zor olmamasına rağmen daha önce çalışılmadığı için birinci olabilecek bir çok köpek diskalifiye edilmektedir.

Herkes en iyisine sahip olmak ister ama kimse şunu düşünmez “Acaba ben iyimiyim?”  Sporla kalın,


Erdinç Sarımusaoğlu

KIF Eğitim Sorumlusu


KAYNAK

http://www.kif.gen.tr/yarismaadabi.html

 
 
Başlık: K I F < Köpek ırkları ve Köpek Bilimleri Federasyonu >
Gönderen: Ali İŞLEMECİ - 09 Aralık 2008, 07:12:28
(http://img73.imageshack.us/img73/3935/turkey2tb5.gif)Üye Dernekler

  
Akbaş Çoban Köpeğini Koruma ve Araşırma Derneği

(http://img212.imageshack.us/img212/7319/akbashlogovm8.gif)

Web adresi: -

e-mail: -


 
  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 
  :: Alman Çoban Köpeği Irk ve Spor Derneği

(http://img212.imageshack.us/img212/5910/almancobanlogojx0mv1.gif)

Web adresi: www.ackisd.org (http://www.ackisd.org)

Email: info@ackisd.org

Alman Çoban Köpeği Irk ve Spor Derneği
Milli Egemenlik cad.No. 26 Kışla Mah. Antalya
Telefon: 0(242) 243 26 88 Faks:0(242) 244 01 17
 
 Derneğin amacı; Alman Çoban Köpeğinin kabul edilmiş standartları dâhilinde, gelişimine katkıda bulunmak, ulusal ve uluslar arası düzeyde eğitmek, bilinçli üretimini destekleyerek üretilen köpeklere soyağacı (Þecere) belgesi vererek ırkı kayıt altına alarak yaygınlaştırılmasını sağlamak. Özellikle afet bölgelerinde arama-kurtarma ve koruma faaliyetlerinde kullanmak, bu konularda gerekli bilgi ve becerileri kazanmak için gerekli olan eğitimleri vermek suretiyle eğitmenler eşliğinde kurs, seminer, konferans, yarışma ve etkinlikler düzenlemek amacı ile kurulmuştur.

27.04.2008 tarihinde ülkemizdeki mevcut Alman Çoban Köpeği Derneklerinin tek çatı altında birleşerek hizmet verme amaçlı 1. Genel Kurulu toplantısında aşağıda bulunan Yönetim Kururlu Üyelerimizle hizmete başlamıştır...
ayrıntılı bilgi için www.ackisd.org (http://www.ackisd.org) adresini ziyaret ediniz.
 
 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 
:: Deutsch-Drahthaar Derneği

(http://img50.imageshack.us/img50/4898/ddrahthaarlogobb9.gif)

(Alman Tel Tüylü Av Köpeği)

Web adresi: www.drahthaarturkiye.com (http://www.drahthaarturkiye.com)

Aziz Omur : 0 532 257 27 27

e-mail : azizomur@drahthaarturkiye.com

Ayhan Kesim: 0 532 541 47 40

e-mail : ayhankesim@drahthaarturkiye.com

Can Fesci : 0 532 236 81 29

e-mail : canfesci@drahthaarturkiye.com

 Derneğin amacı; Deutsch Drahthaar ırkını ülkemizde tanıtmak, kullanımı ile ilgili avcılarımızı bilgilendirmek, doğru kanların birbirleri ile çiftleştirilmesini sağlamak ve kontrol etmek, bu ırkın FCI tarafından yapılan sınavlarını Türkiye'de gerçekleştirmek ve gerçek değerini bilecek avcılar tarafından sahiplenmelerine önayak olmak amacı ile derneğimizi kurduk.

Bugüne kadar yapılagelen yanlışları düzeltmek, yenilikleri takip etmek, yurtdışından getirilen köpeklerden yurdumuzda herkesin beğenisini kazanacak, kendi ürettiğimiz köpeklere sahip olmak, derneğimizin öncelikli çalışmaları olacak. Kantiteden ziyade kalite olmasına uğraşacağız. Bu paralelde düşünen Deutsch Drahthaar meraklılarını en kısa zamanda etkinliklerimizden haberdar edeceğiz...
ayrıntılı bilgi için www.drahthaarturkiye.com (http://www.drahthaarturkiye.com) adresini ziyaret ediniz.
 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 
:: Deutsch-Kurzhaar Üreticileri ve Yetiştiricileri Derneği

(http://i539.photobucket.com/albums/ff355/Alikaptan/7a8c3519.jpg)

Web adresi: www.dkturk.org (http://www.dkturk.org)

Maltepe Mah. Kayabey Cad. No:141 Bila Balıkesir

Burak KABAKCI: 0532-363 57 66

burakkabakci@gmail.com

Tamer BALKANCI: 0532 562 19 31

tamerbalkanci@msn.com


 Derneğin amacı; D.K.Ü.Y.D 2005 yılında Balıkesir'de kurulmuştur. kuruluş amaçları Türkiye'de kurulan diğer ırk klüplerinde olduğu gibi, ırkın asimile olarak üretilmesini engellemek, Türk avcısına ve avlaklarına uygun bu ırkı iyi temsil edecek nesiller yetiştirmektir. derneğimiz K.I.F'ın kurucu üyelerinden olup bu birleşme ve dayanışma sürecinde de kuruluş amaçlarının başında gelen FCI'a üyelik içinde dayanışma içinde çalışmalarına devam etmektedir.

kurulduğu günden bu yana VDH ile birlikte çalışan derneğimiz iki yıldır resmi imtihanlar ve yarışmalar düzenleyip seminer ve eğitim kursları düzenlemektedir. Her yıl düzenli olarak 6 - 9 adet VDH hakemi ile suchtschau (dk ırk standartı yeterlilik imtihanı) ve solms (genç köpekler sonbahar üretim izni imtihanları), AZP ( yetişkin köpekler sonbahar üretim izni imtihanları) düzenleyen derneğimiz ırk standartlarını en iyi noktaya getirmek üzere çalışmalarını sürdürmektedir...
ayrıntılı bilgi için www.dkturk.org (http://www.dkturk.org) adresini ziyaret ediniz.
 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
:: Grand Bleu De Gascogne Derneği

(http://img50.imageshack.us/img50/1931/grandbleuua7.gif)
 


Web adresi: www.grandbleudegascogne.org (http://www.grandbleudegascogne.org)

e-mail: -

 
 Sevgili Dostlar,Grand Bleu De Gascogne Irk Derneği' nin kuruluşuna dek uzanan yolculuğumuz Fransız av kanalı Chasse & Peche'te bu köpek ırkının yaptığı domuz avlarını izlememle başladı.

Ülkemizde domuz avı yapan av köpeklerinden hem ses, hem fiziksel özellikler, hem de karakter yapısı olarak çok farklılık göstermeleri, aynı zamanda av turizminden büyük gelir elde eden Fransa'da Grand Bleu De Gascogne köpek ırkının çok rağbet görmesi bu ırkla ilgili araştırma yapmamda, detaylı bilgi toplamamda etkili oldu.Ayrıntılı bilgi için www.grandbleudegascogne.org (http://www.grandbleudegascogne.org) adresini ziyaret ediniz.
 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
:: Ýngiliz Setter Irk Derneği

(http://img218.imageshack.us/img218/2677/ingilizsetterlr7.gif)

Web adresi: -

e-mail: -

 
Derneğin amacı; 1953 Yılından 2002 yılına kadar faaliyetini ''KARTAL AVCILAR DERNEÐÝ'' olarak sürdürmüş olup, 2002 yılından itibaren ''Ýngiliz Setter Irk Derneği'' olarak halen faaliyetine devam edilmektedir.

Dernek yöneticileri ve üyeleri 1998 yılında;Ýngiltere'nin üstün performans'lı Þampiyonlukları ile ünlü ,secereli Working Setter'lerini ''Upperwood'' köpek çiftliğinden 2 dişi , 1 erkek secereli Working Setter'leri kulübümüze kazandırmışlardır.

Bunlardan beklenen avcılık yetileri ve performansları , koku ve ferma'ları aktif olmaları sebebi ile daha da damızlık serisini geliştirebilmek için 1999 yılında tekrardan 2'dişi ve ayrı bir çiftlikten de 1'erkek secereli working seteri daha kulübümüze kazandırmışlardır...


 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


:: Kangal Çoban Köpeği Irkı Derneği

(http://img359.imageshack.us/img359/7369/kangaloz5.jpg)

Web adresi: -
e-mail: -
  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:: Pointer Köpeği Irkı Üreticiler ve Yetiştiricileri Derneği

(http://img73.imageshack.us/img73/7217/pointerlogonj3.jpg)

Web adresi: -

e-mail: -

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:: Rottweiler Irk Derneği

(http://img140.imageshack.us/img140/4143/rottderlogorn5.gif)


Web adresi: www.rottder.org.tr (http://www.rottder.org.tr)

e-mail: info@rottder.org.tr

Faks: 0 (212) 327 97 38

 
 Derneğin amacı; Rottweiler Irk Derneği'nin öncelikli amaçlarını maddeler halinde belirtmemiz gerekirse;

Ülkemizde bir çok kişi tarafından tanınan ve beslenen Rottweiler ırkının sahiplerini bir çatı altında toplamak,
Rottweiler hakkında bilinen yanlışları ve önyargıları ortadan kaldırmak yada en az'a indirgemek,
En kaliteli Rottweiler ırkı için araştırma yapmak, bu yönde gelen talepleri değerlendirmek ve çözüm üretmek,..
ayrıntılı bilgi için www.rottder.org.tr (http://www.rottder.org.tr) adresini ziyaret ediniz.
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:: Siyah Rus Teriyesi (Black Russian Terrier) Irk Derneği

(http://img212.imageshack.us/img212/6938/brtlogoau1.gif)

Web adresi: www.blackrussianturkey.org (http://www.blackrussianturkey.org)

e-mail: info@blackrussianturkey.org

 Derneğin Amacı: Ülkemizde tanınmayan ve ender bulunan Siyah Rus Teriye ırkını, Türkiyede doğru tanıtmak, cinsin ülkemizde sayısının doğru şekilde artırmak, beslenen Siyah Rus Teriyesi ırkının sahiplerini bir çatı altında toplamak, bu cins hakkında varsa bilinen yanlışları ve önyargıları ortadan kaldırmak ya da en az'a indirgemek, En kaliteli black russian terrier ırkı için araştırma yapmak,bu yönde gelen talepleri değerlendirmek ve çözüm üretmek, doğru kişiler tarafından sahiplenilmesini sağlamak, üretim çiftliklerine ırk standartları hakkında ve üretim (çiftleştirme) aşamasında bilgi desteği sağlamak,Bu ırka sahip kişilerden gelebilecek; Beslenme, Sağlık, Barınma koşulları,Eğitim ve Sosyalizasyon gibi sorular hakkında yardımcı olmak...
ayrıntılı bilgi için www.blackrussianturkey.org (http://www.blackrussianturkey.org) adresini ziyaret ediniz.
 
 


http://www.kif.gen.tr/uye_dernekler.asp
Başlık: Ynt: K I F < Köpek ırkları ve Köpek Bilimleri Federasyonu >
Gönderen: Ali İŞLEMECİ - 09 Aralık 2008, 07:13:59
.
(http://img73.imageshack.us/img73/3935/turkey2tb5.gif)

KÖPEK IRKLARI ve KÖPEK BÝLÝMLERÝ FEDERASYONU

TÜRKÝYE’DE GERÇEKLEÞTÝRÝLECEK KÝNOLOJÝK (KÖPEK ÝLE ÝLGÝLÝ)

FAALÝYETLER ÝLE ÝLGÝLÝ

DUYURU

1 )       Türkiye’de köpekler ile ilgili tüm organizasyonlar, K.I.F bünyesinde yapılır, etkinlik düzenlemek isteyen kuruluşlar K.I.F ile temasa geçmelidirler;

2 )       K.I.F’a kayıtlı köpekler, federasyonun bilgisi ve onayı dışında, KIF ve FCI  regulasyon,
Kural ve prensiplerine aykırı, karşı ya da uymayacak şekilde gerçekleştirilen  hiçbir yarışma, imtihan, show vs organizasyonlara katılamazlar.

Katıldıklarının tespiti halinde, bu köpekler federasyon soy kütüğünden çıkarılacakları gibi, sahipleride KIF Yönetim Kurulu ya da ilgili ırk derneği yönetim kurulu kararı ile, üyesi oldukları ırk derneği ve dolayısı ile KIF’dan ihraç edilirler.

Bu ve benzer uygulamalar içinde bulunacak üreticileri ya da köpek sahiplerinin tüm köpekleri de KIF Soy Kütüğü’ne kayıtlı iseler, kayıtları silinecek ve bu köpek sahiplerinin köpekleri bir daha KIF ve FCI  organizasyonlarına kabul edilmeyeceklerdir.

3 )       Federasyona bağlı derneklerin üyeleri bu tarz organizasyonlarda görevli, yarışmacı,sponsor olamazlar;

4 )       Yarışma, show, seminer,imtihan gibi kinolojik etkinlikler, ırk dernekleri tarafından organize edilir.
Bu dernekler isterlerse diğer kuruluş, dernek ya da organizasyonlardan (avcılık kulüpleri, şirketler, köpek severlerin oluşturduğu gruplar) sponsor olarak destek alabilirler.

Derneklerin, yıl içinde gerçekleştirmeyi planladıkları organizasyonların tarihlerini bir önceki yılın Ağustos ayı sonuna kadar federasyona (KIF) bildirerek onay almaları, federasyonun takvimini oluşturması ve zamanında hakem temin edebilmesi açısından çok önemlidir.

5 )       Özellikle mera yarışmaları düzenlemek isteyen ırk dernekleri, bu yarışmaların formatını federasyondan isteyip ona göre hazırlanmalıdırlar; aksi taktirde FCI hakemleri bu tarz yarışmaları yönetmeyeceklerdir.

6 )       FCI  ve üyesi federasyonlara üye dernekler, FCI  kuralları ve prensipleri gereği, K.I.F  bünyesinde bulunmayan hiçbir yarışmaya FCI hakemi tayin edemezler.

Türkiye’de köpek ırklarının saflığını korumak, geliştirmek ve uluslararası yarışmalara ve showlara Türkiye’de üretilen köpeklerimizin de katılabilmesi için çalışmalarda bulunan K.I.F’a tüm köpek severlerin destek vermesi Türkiye’deki tüm köpek camiasının yararına olacaktır.
Federasyon Uygulamaları Ýle Ýlgili Açıklama


Federasyonumuzun son dönemde gerçekleştirmekte olduğu organizasyonların tam olarak ne oldukları ve ne işe yarayacaklarının ve ayrı ayrı gerçekleştirilme nedenlerinin köpek ve köpek ırkları ile ilgili herkes tarafından çok iyi anlaşılmış olması gerekmektedir. 

Bu amaçla, konuyla ilgili tüm arkadaşların, önce aşağıdaki kavramların pratik anlamlarını tam olarak anlamaları son derece faydalı olacaktır kanaatindeyiz.

Soy Kütüğü Kayıt Organizasyonu : Başka bir soy kütüğü organizasyonunca düzenlenmiş bir soy kütüğü belgesi sahibi yada herhangi bir soy kütüğü belgesine sahip olmayan köpeklerin, FCI Hakemi veya  FCI yetkilisi ve federasyonumuzun imzaladıkları yetkilendirme protokolu çerçevesinde, sadece ırk konfirmasyonu için yetkilendirilmiş federasyon görevlilerince, bir ırka mensup olup olmadıklarının konfirme edildiği, FCI’ın kabul etmiş bulunduğu ırklara mensup köpeklerin soy kütüğüne kaydedilmek üzere ön kayıt işlemlerinin yapıldığı organizasyondur.

FCI Üyesi bir federasyonun faaliyetini sürdürmekte olduğu bir ülkeden gelen köpeklerin, federasyonumuz soy kütüğüne, ancak menşei ülke federasyonun hazırlamış olduğu bir “Export Pedigri Karnesi”ne sahip olmaları halinde, bu belge üzerindeki bilgiler ile birlikte kaydedilmeleri mümkündür. Bazı, FCI  ile özel anlaşmalı ülke federasyonları dışında, tüm FCI üyesi Federasyonlar  için bu kural / prensip geçerlidir. 

Pedigri Karnesi : Bir köpeğin soykütüğüne kayıtlı olduğu, soy kütüğünü tutan /kontrol eden kuruluşun hangi kuruluş olduğu, bu kuruluşun hangi uluslararası organizasyonun üyesi olduğu bilgileri ile, bu kuruluş ve organizasyonların garantisi altında köpeğin ırkı, yaşı, soy ağacı, cinsiyeti ve üretilebilirlik durumu bilgilerini de içeren belgedir.

Export Pedigri Karnesi  : Bu belge FCI üyesi ülke federasyonları ile FCI kural, kaide ve regülasyonları çerçevesinde çalışan, yani damızlık köpekleri ve bunlardan doğan yavrularını FCI Üyesi federasyon soy kütüğüne kaydettiren, üretici isimleri federasyon ve FCI’da kayıtlı bulunan üretici ve köpek sahiplerinin, ürettikleri yavrular yada yetişkin damızlık köpeklerden ihraç etmek durumunda oldukları zaman, federasyonun belli ücreti karşılığında düzenleyerek

Üreticlere köpek sınırdan geçerken yanında bulunması ve köpeğin gideceği ülke federasyonun dikkate alarak köpeği kendi soykütüğüne üzerinde verilmiş tüm bilgi ile birlikte kaydedilme-sine imkan veren “pasaport” niteliğindeki belgedir. Export Pedigri Karnesi, aynı zamanda, FCI ile çalışan federasyonların yurt dışına çıkacak köpekler için düzenlemek ve üreticilerin de yurt dışına sattıkları köpekler için federasyondan bedelini ödeyerek almak zorunda bulundukları bir belgedir. Zira köpeğin gideceği ülke federasyonu bu köpeği export pedigri karnesi yoksa, soy kütüğüne kaydedemezler.

Her iki belge üzerinde de, köpeğe ait bilgiler yanı sıra soy kütüğü kuruluşunun adı ile birlikte, eğer bu kuruluş FCI’a herhangi bir aşamada üye ise mutlaka FCI’ın da logo ve ismi bulunur.

Bu belgelerin örnekleri tüm FCI üyesi ülke federasyonuna üzerlerinde bulunma ihtimali olan imzalar ile birlikte iletilmiştir. Her belge üzerinde mutlaka düzenleyen kurum ya da federasyonun kaşe ve yetkilisinin ıslak imzası bulunması gerekir.

Yukarıdaki bilgiler ışığında, açıkça anlaşılacağı gibi, ancak “Export pedigri Karnesi” sahibi köpekler, kayıt işlemlerine başlamış olduğumuz soy kütüğüne, bu belge üzerindeki bilgiler ile kaydedilebileceklerdir. 

Yukarıda tarif edilen “Export Pedigri Karnesi”ne sahip olmayan yurt dışından ithal edilmiş köpekler ile, yurdumuzda soy kütüğü belgesine sahip olmayan anne babalardan doğmuş olan köpekler, Soy Kütüğü Kayıt Organizasyonu’nda  bir ırka mensup oldukları konfirme edilirse, soykütüğüne, ırka mensup, ancak “geçmişi meçhul” olarak soy kütüğüne geçirilmek üzere, ön kayıtları  yapılır.

“Export Pedigri Karnesine” sahip ve Federasyonumuz Soy Kütüğüne kayıtlı köpeklerden, ülkemizde doğacak ya da doğmuş olan yavrular, sahiplerinin talepleri üzerine soy kütüğüne, anne ve babalarının soy kütüğü belgelerinde soyları ile ilgili verilmiş bulunan bilgiler ile kaydedilirler; yani bu yavrular anne ve babaları gibi tam pedigri karnesi sahibi olurlar.

Bugün “geçmişi meçhul” olarak kayıtları alınacak köpeklerin üretilmeleri halinde ise, bunların soyundan gelen köpekler 3 (üç) jenerasyon sonra tam pedigri karnesine sahip olacaklardır.

Ülkemizde sağlıklı, kendine ve sahibine faydalı, ırkının özelliklerine sahip ve ırkının gereği yapması gereken işleri yapabilen köpeklerin üretilmesini mümkün kılmak için federasyonumuz, damızlık olabilecek köpeklerde, hangi ırka mensup olurlarsa olsunlar

FCI Hakemi tarafından bir ırk standartları değerlendirme organizasyonunda pozitif not iyi, çok iyi yada mükemmel not almış olmak ;

Penn-Hipp, OFA veya Norberg değerlendirme skalalarında tarif edilen teknikler ile röntgen çekme yetki sertifikası almış bir veteriner tarafından çekilip değerlendirmesi bu skalalardan birine göre yapılmış ve  hazırlanan rapora göre kalça eklemlerinin vasat üzerinde iyi durumda olduğu belgelenmiş olmak, Federasyona üye ırk derneği varsa bu derneğin belirleyeceği ilave şartları yerine getiriyor olmak, koşullarını arayacak ve ancak bu şartları sağlayan köpeklerin soy kütüğü belgelerinin ilgili bölümüne FCI Hakemi kendi kaşe ve imzası ile birlikte   “DAMIZLIKTIR” ibaresini koyacaktır. Bu kaydı almış olmayan köpekler, sahipleri tarafından üretilseler bile, bunlardan doğacak yavruları federasyonumuz Soy Kütüğüne kaydetmeyecek ve bunlar için Soy Kütüğü Belgesi düzenlemeyecektir.


KIF Yönetim Kurulu

Not : Irk Standartları Değerlendirmesine Federasyona kayıt edilmiş, en az 9 aylık ve daha büyük köpekler katılabilecektir


http://www.kif.gen.tr/duyurular.asp#duyuru.
.
Başlık: Ynt: K I F < Köpek ırkları ve Köpek Bilimleri Federasyonu >
Gönderen: Ali İŞLEMECİ - 09 Aralık 2008, 07:18:10

(http://img73.imageshack.us/img73/3935/turkey2tb5.gif)
ÝLETÝÞÝM


 
 
 
 
 
 
 
Eleştiri ve önerileriniz için lütfen bize yazın...

Size bilgi dönüşü sağlayabilmemiz için lütfen aşağıdaki bölümleri doldurun :

Ýsim
 
Telefon
 
E-Mail

Yorum/Sorular:
 
...............

 

info@kif.gen.tr


K.I.F. Yönetim Kurulu Başkanı : A. Hasan CANSEVER
E-Posta: hasan@kif.gen.tr

K.I.F. Yönetim Kurulu As Başkanı : Aziz OMUR
E-Posta: aziz@kif.gen.tr 

 
http://www.kif.gen.tr/iletisim.asp

info@kif.gen.tr
Başlık: Ynt: K I F < Köpek ırkları ve Köpek Bilimleri Federasyonu >
Gönderen: Ali İŞLEMECİ - 09 Aralık 2008, 07:40:37
(http://img73.imageshack.us/img73/3935/turkey2tb5.gif)


KÖPEK IRKLARI ve KÖPEK BÝLÝMLERÝ
FEDERASYONU

F.C.I. ( Federation Cynologique International  ) ve  K.I.F ( Köpek Irkları ve Köpek Bilimleri Federasyonu ) 

 
Federasyonumuz,  tüzüğündeki "Amaç ve Faaliyet Alanları" maddesi gereği, ülkemize ait yerli ırkların Türkiye / Türk Milleti adına uluslararası platformda kaydedilmesini sağlamak, tüm köpek ırklarının F.C.I. üyesi tüm ülkelerde üretilip bakıldıkları şartlar altında ülkemizde de üretilip bakılmalarını sağlamak, bunların soylarının bilinebilmesi için bir soy kütüğü oluşturmak ve soy kütüğünü tutmak ile yükümlüdür.

Herkesce bilindiği gibi F.C.I. (Federation Cynologique International) 84 üye ülke federasyonu ile dünyamızdaki en güçlü ve en geniş kabul gören uluslararası kinolojik federasyondur. F.C.I.'ın soy kütüğü tutulmasından, köpek ırk güzelliği ve çalışma yarışmalarına kadar köpekle ilgili her faaliyet alanı için kuralları ve bu kuralları  ayrıntıları ile tarif eden regülasyonları vardır.
F.C.I. üyesi olmak isteyen her ülke temsilcisi federasyon ve faaliyetleri, üyelik başvurusundan sonra, F.C.I. Yönetim Kurulu'nca o ülke ile ilgilenmek üzere görevlendirilen Yönetim Kurulu üyesi ve onun tayin edeceği, F.C.I. bünyesinde çalışan deneyimli bir kinolog olması gereken bir rehber tarafından sürekli olarak izlenir ve gerektiğinde yönlendirilir.
F.C.I.'a kuruluşundan hemen sonra üyelik başvurusunu yapmış olan federasyonumuz ve faaliyetlerini izlemek ve yönlendirmek üzere F.C.I. Yönetim Kurulu Asbaşkan Bay Reisinger'i ve Bay Reisinger'de rehber olarak, F.C.I. web-sitesinde "en deneyimli kinologlarımızdan" diye nitelenen Sırbistan Kinoloji Federasyonu'na mensup Cyn. Vet. Dr. Milivoje Urosevic'i, görevlendirmişlerdir.
Bugüne kadar gerçek anlamda hiçbir düzenli faaliyetin gerçekleştirilmemiş olduğu ülkemizde köpek severlerin F.C.I. prensip, kural ve regülasyonlarının uygulanmalarını kısmen ya da tamamen yadırgamaları son derece doğaldır. Ancak bugün içinde bulunduğumuz F.C.I. üyeliğine hazırlık aşamasında olduğu gibi, üyeliğin başlaması ile birlikte en az sekiz yıl içinde tamamlayarak F.C.I. Tam Üyeliğine ulaşana kadar geçirmemiz gereken her aşamada federasyonumuzun F.C.I.'ın tüm prensip, kural ve regulasyonlarına harfiyen uyması gerekmektedir.

Bugün ülkemizde F.C.I. prensip, kural ve regülasyonları çerçevesinde gerçekleştirmeye başladığımız tüm kinolojik faaliyetler hem F.C.I. tarafından yakından izlenmekte ve bu bakımdan kusursuz olmak mecburiyetinde ve hem de federasyonumuz üyesi derneklerin ortak prensipleri gereği olabildiğince dürüst, doğru ve tarafsız uygulanmak zorundadır. Bu istikametteki uygulamalarımızın, çalışmaları süresince hiçbir otorite tarafından denetlenmemiş, hiçbir kinolojil kural tanımamış ve kurala uymak zorunluluğu hissetmemiş bazı "gönüllüler" için rahatsız edici olduğunu da kabul ediyoruz. Ancak unutmamamız gereken, Avrupa da F.C.I. üyesi olmayan Kosova ve Arnavutluk ile birlikte sadece üçüncü ülkeyiz ve ülkemizde federasyonumuzun çalışmalara başlamasına kadar kinoloji alanında hiçbir ciddi uygulama gerçekleşmemiştir.

Bu arada kısaca "kinoloji" nin ne olduğuna değinmekte fayda var sanıyoruz; kinoloji köpek ile ilgili her şeyi kapsayan bilim dalıdır. Avrupa ve ileri dünya ülkelerinde Kinolog olmak isteyen bir veteriner, biolog ya da ilgili ülkenin üst eğitim kurulunca belirlenen başka bir meslek eğitimi almış ilgili, lisans eğitimini tamamladıktan sonra iki ya da üç yıl lisanüstü eğitimi alarak "kinolog" ünvanını alır. Bu eğitim bugün ülkemizde hiçbir üniversitede verilmemektedir ve dolayısı ile ülkemizde kinolog yetişmemiş, yetişmemektedir, yani yoktur!
Umarız yakın gelecekte federasyonumuzun başlattığı çalışmalar kinolji eğitimine temel kabul edilen mesleki eğitimleri almakta olan bazı gençlerin ilgisini çekecek ve bunlar başlangıçta Avrupa ülkelerinde kinoloji eğitimi alıp sonra bu bilim dalının ülkemiz üniversitelerinde kurucuları olurlar. Zira bugün yabancı kinologların ilk bakışta ırk oluşturduklarını ifade ettikleri 8 ila 10 çoban köpeği gurubu ve 4 ila 6 tane de av köpeği gurubu bulunmaktadır ve federasyonumuzun amacı bu köpek ırklarının hepsini ülkemiz adına F.C.I.'a ırk olarak kaydettirmek ve bu özel köpek ırklarına sahip çıkmaktır.

Federasyonumuz bir yandan F.C.I.'ın prensipleri çerçevesinde çalışmalarını (gerekli bilimsel araştırmaları yaptırmak, soy kütüğü tutulması çalışmasını başlatıp sürdürmek vb.) sürdürürken, bir yandan da bu çalışmaları sürdürmek için gerekli kaynağı oluşturmak zorundadır. Bu amaçla F.C.I. prensip, kural ve regülasyonları çerçevesinde gerçekleştirilen her organizasyonda katılanlardan, tüm F.C.I. üyesi ülkelerde bu organizasyonlar için tahsil edilen ücretleri tahsil etmek zorundadır. Oysa bugün bazı arkadaşların çok yüksek, hatta fahiş buldukları Kayıt Organizasyonları ve Irk Standardı Değerlendirme Organizasyonları için federasyonumuzun talep ve tahsil ettiği ücretler, henüz F.C.I. 'a üyeliğimiz başlamadığı için, F.C.I. Üyesi ülkelerde uygulanan ücretlerden düşük tutulabilmektedir. Köpekle ilgili faaliyetler içinde bulunan ilgililer bilmelidirler ki, F.C.I. prensip, kural ve regülasyonları çerçevesinde gerçekleştireceğimiz çalışmalara katılmak, mesela üretecekleri köpekler için federasyonumuzun düzenleyeceği soy kütüğü belgelerinin üzerine F.C.I. logosu yani garantisini koyma hakkımız olduğunda, bu köpeklerin ekonomik değerleri misliyle artacaktır; bizim deyişimizle ne yapmakta olduğumuzu anlayanlar, kaz gelecek yerden tavuğu esirgemeyeceklerdir.

Ayrıca yine konu ile ilgili herkesin hiçbir zaman unutmaması gereken bir nokta da federasyonumuzun sadece belli bir ırka ya da ırk gurubu ile, ama değil tüm ırklar ve ırk gurupları ile ilgilenmesi gerektiğidir. Sanırız ki damarlarında "asil Türk kanı" bulunan herkes federasyonumuzun sadece kendi ilgili olduğu ırk için yapmayı amaçladıklarını değil değil, ama Kangal Çoban Köpeği'nden başlayarak, Akbaş Çoban Köpeği, Kars Çoban Köpeği, Anadolu Tazısı ve Osmanlı döneminden beri Anadolu'ya mal olmuş bir çok av köpeği ırkı için de yapmayı amaçladıklarını destekleyecektir. Anlaşılacağı gibi federasyonumuzun bütçesi ve imkanları henüz çok küçük ve kısıtlı, ama hedefleri ülke ve milletimizin ufku ve amaçları kadar büyüktür.

Tüm bu sebepler ile detaylara girmeden ama yine de çok kısa anlatamadığımız bu amaçlara ancak doğru tutum ve davranış içinde elele çalışarak ulaşabiliriz. Ancak, amaçlarımıza ulaşmayı hedeflerken doğruluk ve dürüstlükten taviz veremeyiz ve bazı küçük hesaplarına uymayan çalışmalarımızı desteklemek şöyle dursun, aksine kösteklemek çabası içinde olan hiç kimse ya da guruba da müsamaha gösteremeyiz! Bunların aramızda, içimizde bulunmalarına asla izin vermeyeceğiz. Diğer taraftan, özverili tavır ile, ilgilendiği ırk, ırk gurubu ve ülkemize ait ırklar için bizimle çalışmak isteyen herkese, her derneğe federasyonumuzun kapısı sonuna kadar açıktır ve hep açık olacaktır.

Köpekle ilgilenen, bizi izleyen, bizimle doğruluk ve dürüstlük ilkeleri içinde çalışmak isteyen herkese sonsuz selam ve sevgilerimizle


K.I.F. ÜYELERÝ adına K.I.F. YÖNETÝM KURULU
 
http://www.kif.gen.tr/fci.asp
Başlık: Ynt: K I F < Köpek ırkları ve Köpek Bilimleri Federasyonu >
Gönderen: Ali İŞLEMECİ - 09 Aralık 2008, 07:50:00
.
 
(http://img73.imageshack.us/img73/3935/turkey2tb5.gif)

 STANDARTLAR, KURALLAR
 
Mera Yarışması  

Kontinental Fermalı Irkları için Ulusal Mera Yarışmaları ve Av Sınavları Resmi Kuralları ve Yönetmelik Maddeleri 2008
 
     Genel düzenlemeler :

Ýlkbahar mera yarışmaları
Av vurulmayan mera yarışmaları
Sonbahar mera yarışmaları
Av Sınavı (Karada ve suda çalışma)
Çok yönlü av sınavı.
 
GENEL DÜZENLEMELER :

Amaç:

1.1.Kontinental fermalı ırkları için, KIF tarafından düzenlenmiş olan, Ulusal Mera Yarışmaları ve Av Sınavlarının amacı, ırkına has bir şekilde etkili avlanan, çeşitli ırkların gelişimi için genetik olarak  soyunu en iyi sürdürecek köpeklerin seçimine temel yardımı teşkil etmek ve yüksek kalitede köpeklere ilgiyi teşvik etmek.

ORGANÝZASYON  :

1.2. Kontinental fermalı ırkları için, KIF tarafından düzenlenmiş  olan, Ulusal Mera Yarışmaları ve Av Sınavları,  federasyona üye yetiştirici dernekleri, bölgesel köpekseverler derneği ve av köpeği kullanıcıları dernekleri tarafından organize edilir ve FCI üyesi olan KIF tarafından onaylanır.

1.3. Ulusal Mera Yarışmaları ve Av Sınavlarını organize etmek isteyen bir dernek, her yıl Eylül ayının sonuna kadar KIF’a başvurur ve gelecek yıl yapmayı planladığı yarışma tarihini ve yarışma tipini bildirir( KIF Yarışma Kuralları’na dahil bir yarışma olması şarttır.) ve bu yarışma ile ilgili harcını yatırır.

1.4 Mera yarışmaları veya av sınavları önce KIF tarafından onaylanır. Yarışma sahasının bakımı yarışma öncesinden yapılmış olacaktır.

KATILIM :

1.5. Kontinental fermalı ırkları için, KIF tarafından düzenlenmiş olan, Ulusal Mera Yarışmaları ve Av Sınavları, KIF’ın soy kütüğü defterine kayıtlı her safkan kontinental fermalı ırklara açıktır.

1.6. Katılımın dışında kalma gerektiren sebepler;

 Köpeğin aşılarında eksiklik(yetersizlik) bulunması, köpeğin agresif olması, köpeğin bulaşıcı bir hastalığı olması, dişi köpeğin kızanda olması, monorchid veya cryptorchid köpekler, köpekte testis körelmesi durumu, FCI ve KIF’a  muhalif olarak bilinen bir derneğe üye kişiye ait köpekler veya KIF yönetimi tarafından yarışma dışı bırakılan kişiler.

Dopingli köpekler yarışmadan çıkarılır ve bunların sahipleri disiplin kuruluna sevk edilirler.

1.7. Katılım, bunun önceden bildirilmesi şartıyla, bir ırk veya belli sayıdaki katılımcıyla sınırlandırılabilir.

1.8.  Organizasyon derneği katılımcı köpeklerin sayısına, bunu daha önceden bildirmek şartıyla, limit koyabilir.

1.9. Katılımda yaş veya cinsiyet sınırlaması olmayabilir.

1.10. Yarışmaya giriş başvurusu, organizasyon derneği tarafından saptanan ve bildirilen son katılım tarihi ile sınırlandırılacaktır ve bu  tarihten sonra gelen katılımlar kabul edilmeyeceklerdir.

1.11. Katılımlar, belirlenen katılım ücreti ödenmediği sürece kabul edilmez. Yarışma ücreti, yarışmacının son katılım süresinden  7(yedi) gün önce yarışmadan çekildiğini açıklamadığı taktirde geri ödenmez.

HAKEMLER :

1.12.  Kontinental fermalı ırkları için, KIF tarafından düzenlenmiş olan, Ulusal Mera Yarışmaları ve Av Sınavların’da, o günkü yarışmada hakemlik yapabilecek niteliklere uygun kişilerle, mevcut ülkedeki hakem listesinde adı bulunan kişilere hakem olarak izin verilir. Yabancı hakemler, ülkelerinin ulusal köpek organizasyonları yönetimi tarafından izin alındığı takdirde, yönetim gösterebilirler. Bu  izin, KIF tarafından  makul bir zaman kala talep edilir.

1.13. Organizasyonu yapan kuruluş, hakemlerin yolculuk, konaklama masrafları ve günlük hakem ücretlerini ödemekle yükümlüdür.

1.14. Bir hakem, sahibi olduğu, ortak sahibi olduğu, eğittiği, baktığı veya hakem olarak görevlendirildiği yarışmadan önceki altı ay içinde satmış olduğu köpeğin bulunduğu yarışmada hakemlik yapamaz. Aynı uygulamalar ailesi ve arkadaşları(ortakları) içinde geçerlidir.

1.15. Hakemler, bütün ödül, ünvan ve dereceleri dağıtmak(vermek) zorunda değildirler.

1.16. Hakemler, sıralama ile ilgili görüş birliğine varamazlarsa, sıralama alınan puanlara göre yapılır.

1.17. Hakemler her ırkın karakteristik avlanma stili ve özelliklerine göre değerlendirme yaparlar.

1.18. Yarışma sonunda hakemler sonuçları bildirirken her köpek için kısa açıklama yaparlar ve sonuçlar köpeklerin yarışma karnesine yazılır.

Hakemler, her yarışma sonunda, yarışma tipini, yarışmacı sayısını, mera özelliklerini, iklim şartlarını, hakem ve stajyer hakem listesini ve başarılı sonuçlar alan köpekler ile ilgili bilgileri kapsayan,3 nüshalık, bir rapor yazarlar. Bu rapor, hakemler ve organizasyon komitesi başkanı tarafından imzalanır. Organizasyon komitesi bu raporu 30 gün içerisinde federasyona iletmek ile mükelleftir.

GRUPLARA  BÖLÜNME :

1.19. Yarışmacılar, gruplara bölünebilirler.

1.20. Gruplandırma, organizasyon derneğinin taktir yetkisindedir.

 1.21. Bir yarışmacıya ait köpekler ikiden fazla farklı gruba kayıt yapılamaz.

LÝSTE ANONSU  :

1.22 Zaman ve mera önceden bildirilir. Listede kayıtlı yarışmacıların yarışma alanında, bildirilen saatte  köpekleri ile birlikte bulunmaları yarışma dışı kalmamaları açısından mutlaka gereklidir.

YARIÞMA  :

1.23. Yarışmacılar, köpekleri kendilerini hakemler için uygun hale getirmelidirler ve onların talimatlarını takip etmelidirler.

1.24. Yarışma esnasında köpeğe tasma takılmayacaktır.

1.25. Yarışma esnasında yarışmacılar sesini ve düdüğünü mümkün olduğu kadar az kullanmalıdır.

1.26. Merada av kuşları popülasyonu az ise, yetiştirme av kuşları kullanılabilir. Bu kuşlar meraya yarışmadan belli bir süre önce, gezip koku bırakmalarını sağlamak için, salınmalıdırlar. Organizasyonu yapan kuruluş, yarışmacı sayısına yetecek sayıda kuş temin etmekle yükümlüdür. Bu sayının sağlıklı ayarlanabilmesi ancak başvuruların belli bir sure önce kapatılması ile mümkün olacaktır. Katılımcı sayısı belirlendikten sonra, federasyon hazır bulundurulması gereken kuş sayısını organizasyonu yapan kuruluşa bildirir.

1.27. Yarışmacılar, sıralarını beklerken köpeklerini başıboş ya da bağlı bırakmayacaklar, köpeklerini yanlarında veya araçlarında kafes içinde tutmak zorundadırlar, aksi halde yarışmaya alınmazlar.

1.28 PUANLAMA :

Bu yarışmaların ve av sınavlarının tümünde aynı puanlama sistemi kullanılacak, her bölümde verilecek puanlar aşağıdaki gibi olacaktır;

 1 Koku alma ve burnunu kullanma                                              15

 2- Merada gezme ve arama stili                                                 12

 3- Ferma                                                                               12

 4- Ava yanaşma                                                                       8

 5- Patrone etmek                                                                     6

 6- Sürat ve devamlılık                                                               10

 7- Tüfek sesine tepki                                                                 3

 8- Ýtaat                                                                                   3

 9- Handler ile birlikte çalışma                                                       3 

10- Çalışma isteği                                                                      10

11- Uçurulan kuşa tepki                                                               3

12- Tavşana hareketsiz kalma(kovalamama)                                     5

13- Taze tavşan izini takip                                                            5

14- Kuşun vurulmasından sonraki çalışma;

      A) Yaralı kuşu izleme                                                             5

      B) Kayıp kuşu bulma                                                                5

      C) Kuşu kan izinden takip                                                        5

15- Kürklü hayvanın vurulmasından sonraki çalışma;

      A) Yaralı hayvanı bulma                                                           5

      B) Kayıp hayvanı bulma                                                           5

      C) Kürklü hayvanı kan izinden takip                                         5

16- Derin suda çalışma                                                                   5

17- Salınan ördeği derin suda takip                                                5

18- Derin sudan ördek aportu                                                        3

19- Suda itaat                                                                                3

20- Merada itaat                                                                             3

21- Yat ve bekle komutuna itaat                                                     3

22- Kuşu aport etme tarzı                                                               5

23- Kürklü hayvanı aport etme tarzı                                                 3

24- Yaralı karaka takibi;                                                                  12

       A) Yedek kayışı ile çalışma(mecburi)                                           8

       B) Vurulmuş hayvanın yerini havlayarak bildirme

             ( mecburi değil)                                                                   5

       C) Vurulmuş hayvanın yerini gösterme

             ( mecburi değil)                                                                   5

25- Ormanda serbest çalışma                                                            5

26- Sıkta çalışma                                                                              5

27- Ýz takip ederek tilki aportu                                                         6

28- Engel atlayarak tilki aportu                                                         5

29- Podyumda duruş                                                                        2

Hakemler, sıralamayı alınan puanların toplamına göre yaparlar. Bu toplama göre sıralama aşağıdaki gibi yapılır;

a)     Toplam puanın %85’ini alan 1.

b)     Toplam puanın %75’ini alan 2.

c)     Toplam puanın %65’ini alan 3.

 

Burnunu kullanma, avlanma tarzı, ferma, su çalışması, aport bölümlerinden puan alamayan köpekler hiçbir ödül ve ünvan alamazlar.

 

Toplam puanın %50’sini alan köpeklere CQN( Certificat de Qualites naturelles) Doğal Yetenek Ödülü verilir. Bu ödül aynı zamanda doğru ferma verip eksik eğitim nedeni ile başarısız olan köpeklere de verilebilir.

 

Ulusal yarışmalarda, CAC-TR( Certificat d’Aptitude au Championnat de Travail) Türkiye Çalışan Köpekler Þampiyonluğu Adaylığı Ünvanı veya R-CACT-TR, Türkiye Çalışan Köpekler Þampiyonluğu Yedek Adaylığı Ünvanı verilebilir. Uluslararası yarışmalarda bu ödüllerin uluslararası olanları verilir. Bu ödüller ancak her kategoride( Ýngiliz ırkları ve Kontinental fermalı ırklar) 6 köpekten fazla katılım olması halinde uygulanır.

 

Organizasyon komitesi, köpeklerini başarıyla yöneten yarışmacılara ödül verebilir.

ANLAÞMAZLIKLAR :

1.29. K.I.F, kural ve yönetmelik maddelerinde tartışma yaşandığı durumlarda bu kuralların ve yönetmelik maddelerinin FCI kuralları ve yönetmeliklerine aykırılık göstermemesine dikkat edecektir.

BU KURALLARIN VE YÖNETMELÝK MADDELERÝNÝN KAPSAMLARI  :

1.30. Bu kurallar ve yönetmelik maddeleri KIF tarafından düzenlenen  ve Kontinental (çok amaçlı) fermalı ırkları için yapılan tüm Ulusal Mera Yarışmaları veya AvSınavları için uygulanır.

ÇEVÝRÝLER  :

1.31. Anlaşmazlık durumlarında, sadece orijinal Türkçe metin geçerli olacaktır.

ONAY :

1.32. Kurallar ve yönetmelik maddeleri KIF Yönetim Kurulu tarafından  Ýstanbul’da onaylanmıştır.

 
 
Başlık: Ynt: K I F < Köpek ırkları ve Köpek Bilimleri Federasyonu >
Gönderen: Ali İŞLEMECİ - 09 Aralık 2008, 07:54:50
 .

(http://img73.imageshack.us/img73/3935/turkey2tb5.gif)

 STANDARTLAR, KURALLAR


ÝLKBAHAR MERA YARIÞMALARI :

2.1 Ýlkbahar Mera Yarışmaları, 12-18 ay arasındaki Kontinental fermalı ırkları için bir mera çalışmasıdır. Bu yarışmada av hayvanlarına tüfek atılmayacaktır.

MERA :

2.2. Köpeğin yeteneklerini gösterilebileceği ve yeterli sayıda keklik bulunan herhangi bir arazi kabul edilir.

AV HAYVANLARI  :

2.3. Ýlkbahar mera yarışması özellikle kınalı ve çil keklik üzerine yapılır. Bu arada, diğer av hayvanlarına verilen iyi fermalar puanlamada gözönüne alınabilir, kuş kovalamadan başka hatalar dikkate alınmayacaktır. Köpek en azından doğru bir keklik ferması göstermedikçe dereceye giremez.

YARIÞMA :

2.4. Ýlkbahar mera yarışmalarında köpekler  tek olarak yarıştırılır.

2.5. Ýlk yarışma, rüzgarın en uygun olacağı şekilde, av şartlarını taşıyan bir merada, köpek elenme gerektiren bir  hata yapmadığı ve mera yarışması standartlarına aykırı düşmedikçe 15 dakika süresince yapılmalıdır.

2.6. Yarışmaların süresi hakem gerekli gördüğü kadardır. Hakemler, köpekleri son derece umut verici olarak yarıştı diye nitelendirebilir ancak puanlama şansı bulamayabilir. Hakemler bunu iki kezden fazla yapamazlar, hatta ilk denemeden sonra yarışmayı sonlandırmalıdırlar.

2.7. Her yarışmanın başlangıcında, ilk bir(1) dakika meraya alışma zamanıdır ve fermaların geçerli sayıldığı bu süre zarfında hatalar elenmeye sebep olmaz.

2.8. Yarışma esnasında mera değiştirme esnasında köpeğin yarışmasına ara verilecektir. Yeni meraya ilk varıldığında köpeğin yaptığı zigzag aramada ilk sağa ve sola gidişte parlayan kuşlar hata kabul edilmez. Yarışma yeniden başladığında köpeğin kasti olarak fermasız uçurduğu kuşlar elenme sebebi olacaktır.

2.9. Yarışmanın bitiş düdüğünden sonra, köpek sahibinin kontrolü dışında olmadıkça ve çağırıldığında hemen yarışmacının yanına gelirse, yaptığı hatalar  dikkate alınmaz.

2.10. En azından bir fermada atış yapılır, köpeğin bu atıştan ürkmesi(kaçması) elenme sebebi sayılır.

2.11.Yarışmacı, köpeği ferma verdiğinde, köpeğini bağlamalı ve hakemlerin yanına gitmelidir.

2.12.Yarışma çiftler halinde yapıldığı durumlarda, iki yarışmacı aynı anda yan yana yarışmaya girmelidirler ve hakemlerin gözetimi altında olmalıdırlar.

2.13. DEÐERLENDÝRME :

1- Koku alma ve burnunu kullanma: Burnu havada, hızlı arama, sağlam ferma, yaralı ve canlı hayvanı ayırdetme puanlamada gözönüne alınır.

2- Merada gezme ve arama stili: Enerjik, ırkının özelliklerine uygun, araziyi ve rüzgarı doğru kullanarak, merayı dikine veya handlerin etrafında değil enine gezerek araması esastır.

2- Merada gezme ve arama stili: Enerjik, ırkının özelliklerine uygun, araziyi ve rüzgarı doğru kullanarak, merayı dikine veya handlerin etrafında değil enine gezerek araması esastır.

3- Ferma: Köpek kuşu bulup ferma verdiğinde handler gelene ve yaklaş komutu verilene kadar veya kuş kendiliğinden hareket edene kadar hareketsiz kalmak zorundadır. Fermanı ırkın özelliklerine uygun ve sağlam olması istenir. Birkaç boş ferma veren köpek elenir.

4- Çalışma isteği: Köpeğin, handlerın desteğine fazla gerek duymadan istekli avlanması çok önemlidir.

5- Handler ile koordinasyonlu çalışma: Bu bölüm verimli avcılık şartlarının başında gelir, avcıya değil de kendisine avlanan köpeğin av köpeği olarak değeri yoktur. Avcı ile ortaklaşa çalışmak genetik olarak yavrulara geçen bir özelliktir. Dolayısı ile avcı ile koordinasyon içinde olmayan köpeklere üretim izni verilmez.

6- Tüfek sesine reaksiyon: Tüfek atıldıktan sonra hareketsiz kalan, oturan veya yere yatıp handlerın komutunu bekleyen köpekler en yüksek notu alırlar. Silah sesinden ürküp kaçan köpekler elenir.

7- Tavşan izinde çalışma: Köpeğin tavşanı görmeden istekli ve kararlı olarak izinden gitmesi değerlendirilir. 300 metre takip eden köpek en yüksek puanı alır.

8- Ýtaat: Köpeklerin handlerların komutlarına, düdük veya el işaretleri, istisnasız ve tereddütsüz uymaları beklenir. Köpeklerin sınav süresince sakin ve kontrol altında olmaları önemlidir. Saldırgan köpekler diskalifiye olurlar.

KARAR / DERECELENDÝRME :

2.14. En az bir tamamlanmış ferma vermeyen köpeğe ödül verilmez.

*  Ferma köpek kuşun kokusunu aldığında ve durduğunda başlar. Daha sonra köpekten, komutlu bir yaklaşma ve kuşu uçurması istenir.Bu şekilde hareket etmeden, kuş kalktığında ve tüfek atıldığında durması beklenir. Köpek,yarışmacı tarafından bağlanmadıkça ferma son bulmaz.

* Eğer komutlu bir yaklaşma gerekiyorsa, köpek bunu tereddütsüz, kolayca ve özellikle yarışmacının önünde,  kuşla teması kaybetmeden yapmalıdır. Yaklaşma, enerjik, amaçlı ve etkili olduğu sürece, uzun mesafeli bir yaklaşma da kabul edilebilir. Yaklaşma komutunun reddi puan kaybına sebep olur. Eğer komutlu bir parlatma isteniyorsa, köpek kuşu direkt bir hareketle göstermeli, ve özellikle yarışmacının komutu ile ve hakemlerin izninden sonra parlatmalıdır. Yarışmacı, parlatma komutunu vereceği yerde durmalıdır, hareket enerjik, amaçlı ve etkili olmalıdır. Parlatma komutuna itaatsizlik puan kaybına sebep olur.

2.15. Hakemler, derecelendirmeyi verilen ferma sayısına göre değil bu fermaların niteliğine göre değerlendirmelidirler. Hakemler, esasen ırk standartlarına uygunluk, av hırsı, koku alma kabiliyeti ve itaat konularını gözönünde tutmalıdırlar.

2.16 Mera aktif, zeki, ve sistematik olarak aranmalıdır. Bu, düdük yardımı ile yapılmamalıdır.

2.17. Meranın tamamı aranmalı, kuşu bulmak için her yol denenmelidir.

2.18. Kuşların kovalanması, puan kaybına sebep olur. Köpeğin  av hayvanı olmayan diğer kuşları kovalaması fakat yarışmacının ilk komutuyla geri dönüp yarışmaya devam etmesi puan kaybettirmez.

2.19. Kuşun uçurulması anında ve silah sesinde, köpeğin maksimum şekilde sabit kalması istenir, aksi halde puan kırılacaktır.

2.20. Çiftler halindeki yarışmalarda hakemler anında patrone eden köpeğe daha yüksek puan vereceklerdir. Kendiliğinden veya komutla, ferma veren diğer köpeğe uymak(patrone ferma) zorunluluktur.Fermadaki diğer köpeğe uymamak veya fermasını engellemeye direnmek (sürünerek, alakasız yer araması, yetersiz eğitim, sonuçsuz ferma.) puan kaybına sebep olacaktır.

Köpeklerin aldıkları sonuçlar ‘’SOY KÜTÜÐÜ BELGESÝ’’ne işlenecektir.

2.21.

Puan kayıpları ;

a. aportu isteksiz yapmak, yarım bırakmak
b. fermayı bozup kuşu kaldırmak,
c. kuş kalktıktan sonra kovalamak,
d. patrone yapmamak,
e. avcı ile bağlantılı çalışmamak,

( Yukarıdaki puan kayıpları 1 Ocak 2009 itibari ile yapılacak yarışmalarda diskalifiye sebebi olacaktır)

Elenme sebepleri  ;

a. Eğer köpek agresif ise,
b. Eğer köpek dopingli ise,
c. Eğer köpek kuşu kovalayacak şekilde yarışmacının kontrolü dışında ise (değerlendirme yapılması mümkün olamayacak derecede)
d. Eğer köpek kuşları kasıtlı uçuruyor ise,
e. Eğer köpek diğer köpeğin fermasını ısrarlı bir şekilde bozmaya çalışıyorsa,
f. Eğer köpek tüfekten korkuyor ise,
g. Eğer köpek yarışma esnasında gürültülü ise (havlıyorsa),
h. Eğer köpek bu mera yarışmasının standartlarına uymuyor ise.

2.22 . Yarışmanın kapanışında hakemler, ayrılmadan önce, sonuçları açıklamalı ve sıralama listesini organizasyona vermelidirler.
 
.
Başlık: Ynt: K I F < Köpek ırkları ve Köpek Bilimleri Federasyonu >
Gönderen: Ali İŞLEMECİ - 09 Aralık 2008, 08:00:15
 .

(http://img73.imageshack.us/img73/3935/turkey2tb5.gif)

 STANDARTLAR, KURALLAR


AV VURULMAYAN MERA YARIÞMALARI :

3.1. Av vurulmayan mera yarışmaları, 12-18 ay arasındaki Kontinental fermalı ırklara açık bir mera çalışmasıdır ve daha önce ÝLKBAHAR MERA YARIÞMALARI’na katılmış ve başarılı olmuş köpekler katılabilir. . Bu çalışma, av şartlarını yansıtmalıdır. Köpek, atıştan önceki performansına göre değerlendirilir. Bu yarışmada av hayvanlarına tüfek atılmayacaktır.

MERA  :

3.2. Yarışma, av hayvanlarını gizleyecek bir bitki örtüsünü barındıran merada gerçekleştirilmelidir.

AV HAYVANLARI :

3.3 Av vurulmayan mera yarışmaları, fermalı köpeklerle, av kuşları kullanılarak yapılır. Yarışma sırasında, diğer kuşlara verilen güzel fermalar puanlandırmada kabul görür, kovalama dışındaki hatalar gözardı edilir. Köpek en az bir hayvana(kuş) ferma vermedikçe sınıflandırılmaya tabi tutulmaz. Bazı durumlarda, av hayvanı belirli bir tür ile, daha önceden programda veya ulusal kurallar ve yönetmelik maddelerinde bildirmek kaydıyla, sınırlandırılabilir.

YARIÞMA :

3.4. Av vurulmayan mera yarışmaları tek veya çiftler halinde yapılacaktır.

3.5. Ýlk yarışma, rüzgarın en uygun olacağı şekilde, av şartlarını taşıyan bir merada, köpek bir elenme gerektiren hata yapmadığı ve mera yarışması standartlarına aykırı düşmedikçe 15 dakika süresince yapılmalıdır.

3.6.Yarışmaların süresi hakem yeterliliğe hükmettiği kadardır. Hakemler, köpeklerin umut verici olarak performans gösterdiğini düşünebilir ancak puanlama şansı bulamayabilir. Hakemler bunu iki kezden fazla yapamaz, hatta ilk denemeden sonra yarışmayı  sonlandırmalıdırlar.

3.7.Her yarışmanın başlangıcında, ilk  bir(1) dakikada meraya alışmalarına müsaade edilir, fermaların puan getirdiği bu süre zarfında hatalar elenme sebebi olmaz.

3.8. Yarışma esnasında mera değiştirme esnasında köpeğin yarışmasına ara verilecektir. Yeni meraya ilk varıldığında köpeğin yaptığı zigzag aramada ilk sağa ve sola gidişte parlayan kuşlar hata kabul edilmez. Yarışma yeniden başladığında köpeğin kasti olarak fermasız uçurduğu kuşlar elenme sebebi olacaktır.

3.9. Yarışmanın bitiş düdüğünden sonra, köpek, yarışmacının kontrolü dışında olmadıkça ve çağırıldığında yanına gelirse, hatalar kabul edilmez.

3.10. En azından bir fermada tüfek atışı yapılır, köpeğin bu atıştan ürkmesi(kaçması) elenme sebebi sayılır.

3.11. Yarışmacı, köpeği ferma verdiğinde,  köpeğini bağlamalı ve hakemlerin yanına gitmelidir.

3.12. Yarışma çifler halinde yapıldığı durumlarda, iki yarışmacı da aynı anda yan- yana meraya girmelidirler ve hakemlerin gözetimi altında olmalıdırlar. Bir yarışmacının bir diğer yarışmacının köpeğini ses ve düdükle rahatsız etmesi hoşgörü ile karşılanmayacaktır ve tolere edilmeyecektir. Sessiz(gösterişsiz) bir idare gösterilmesi esastır. Ultrasonik düdüklerin kullanımı yasaktır.

3.13. DEÐERLENDÝRME :

1- Koku alma ve burnunu kullanma: Burnu havada, hızlı arama, sağlam ferma, yaralı ve canlı hayvanı ayırdetme puanlamada gözönüne alınır.

2- Merada gezme ve arama stili: Enerjik, ırkının özelliklerine uygun, araziyi ve rüzgarı doğru kullanarak, merayı dikine veya handlerin etrafında değil enine gezerek araması esastır.

2- Merada gezme ve arama stili: Enerjik, ırkının özelliklerine uygun, araziyi ve rüzgarı doğru kullanarak, merayı dikine veya handlerin etrafında değil enine gezerek araması esastır.

3- Ferma: Köpek kuşu bulup ferma verdiğinde handler gelene ve yaklaş komutu verilene kadar veya kuş kendiliğinden hareket edene kadar hareketsiz kalmak zorundadır. Fermanı ırkın özelliklerine uygun ve sağlam olması istenir. Birkaç boş ferma veren kopek elenir.

4- Patrone etmek: Kontinental ırklarda mecburi olmasa da istenilen bir özelliktir. Aynı puanı almış köpekler arasında ‘’patrone’’ yapmış olan daha yüksek puan alır.

5- Ava yanaşma: Ava kendinden emin ve kararlı şekilde yanaşan köpek en yüksek notu alır. Köpeğin yanaşması için yapılan yardımlar; tasmadan çekmek, diz ile itmek, yanaşmanın tamamlanması demektir.

6- Sürat ve devamlılık: Köpek merada ırkın özelliklerine uygun süratte gezmelidir. Köpeğin süratinin koku kabiliyeti ile orantılı olması, kuş bulma şansını arttırır.

7- Uçurulan kuşa tepki: Bu durumlarda köpeğin kuşu kovalamaması esastır. Kovalaması halinde handlerın komutu ile hemen dönmelidir. ( 1 Ocak 2009 itibari ile elenme sebebi olacaktır)

8- Kaçan tavşana tepki: Merada kaçan tavşan gören köpek hareketsiz kalmalı ve tavşanı kovalamamalıdır. ( 1 Ocak 2009 itibari ile elenme sebebi olacaktır)

9- Tüfek sesine tepki: Tüfek atıldıktan sonra hareketsiz kalan, oturan veya yere yatıp handlerın komutunu bekleyen köpekler en yüksek notu alırlar. Silah sesinden ürküp kaçan köpekler elenir.

10- Ýtaat: Köpeklerin handlerların komutlarına, düdük veya el işaretleri, istisnasız ve tereddütsüz uymaları beklenir. Köpeklerin sınav süresince sakin ve kontrol altında olmaları önemlidir. Saldırgan köpekler diskalifiye olurlar.

11- Handler ile birlikte çalışma: Bu bölüm verimli avcılık şartlarının başında gelir, avcıya değil de kendisine avlanan köpeğin avköpeği olarak değeri yoktur. Avcı ile ortaklaşa çalışmak genetik olarak yavrulara geçen bir özelliktir. Dolayısı ile avcı ile koordinasyon içinde olmayan köpeklere üretim izni verilmez.

12- Çalışma isteği: Köpeğin, handlerın desteğine fazla gerek duymadan istekli avlanması çok önemlidir.

KARAR / DERECELENDÝRME :

3.13. Daha önce 3.3 de de belirtildiği üzere, en az bir kuş ferması göstermeyen köpek dereceye giremez.

* Ferma, köpek kuşun kokusunu alıp durduğunda başlar. Daha sonra köpekten, komutlu bir yaklaşma ve kuşu uçurması istenir. Daha sonra, kuş uçurulduğunda ve tüfek atıldığında hareketsiz kalması beklenir. Köpek, yarışmacı tarafından bağlanmadıkça ferma son bulmaz.

* Eğer komutlu bir yaklaşma gerekiyorsa, köpek bunu tereddütsüz, kolayca ve sahibinin özellikle yarışmacının önünde ve kuşla teması kaybetmeden yapmalıdır. Yaklaşma, enerjik, amaçlı ve etkili olduğu sürece, uzun mesafeli bir yaklaşma da kabul edilebilir.  Yaklaşma komutunun reddi puan kaybetme sebebidir.

* Eğer komutlu bir parlatma isteniyorsa, kuşu köpek direkt bir hareketle göstermeli, ve özellikle sahibinin komutu ile ve hakemlerin izninden sonra parlatmalıdır. Yarışmacı, parlatma komutunu vereceği yerde durmalıdır, hareket enerjik, amaçlı ve etkili olmalıdır. Parlatma komutuna itaatsizlik puan kaybına sebep olur.

3.14. Hakemler, derecelendirmeyi verilen ferma sayısına göre değil bu fermaların niteliğine göre değerlendirmelidirler. Hakemler, esasen ırk standartlarına uygunluk, av hırsı, koku alma kabiliyeti ve itaat konularını gözönünde tutmalıdırlar.

3.15.Mera, aktif, zeki ve sistematik olarak aranmalıdır. Bu, düdük kullanarak yapılmamalıdır.

3.16. Meranın tamamı aranmalı, kuşu bulmak için her yol denenmelidir.

3.17. Kuşların kovalanması, puan kaybı sebebidir. Köpeğin av hayvanı olan veya olmayan diğer kuşları kovalaması yarışmacının ilk komutuyla geri dönüp yarışmaya devam etmesi durumunda puan kırılmaz.

3.18. Kuşun uçurulması anında ve silah sesinde, köpeğin maksimum şekilde sabit kalması idealidir.

3.19. Çiftler halindeki yarışmalarda hakemler anında patrone yapan köpeğe daha yüksek puan vereceklerdir. Kendiliğinden veya komutla, ferma veren diğer köpeğe uymak(patrone ferma) zorunluluktur. Fermadaki diğer köpeğe uymamak veya fermasını engellemeye direnmek (sürünerek, alakasız yer araması, yetersiz eğitim, sonuçsuz ferma.) puan kaybına sebep olacaktır. Köpeklerin aldıkları sonuçlar ‘’SOY KÜTÜÐÜ BELGESÝ’’ ne işlenecektir.

3.20. Puan kayıpları ;

a  . vurulan kuşu bulamamak,
b . aportu isteksiz yapmak, yarım bırakmak
c . fermayı bozup kuşu kaldırmak,
d . kuş kalktıktan sonra kovalamak,
e . patrone yapmamak,
f . avcı ile bağlantılı çalışmamak,

( Yukarıdaki puan kayıpları 1 Ocak 2009 itibari ile yapılacak yarışmalarda diskalifiye sebebi olacaktır)

Elenme sebepleri  

a . Eğer köpek agresif ise,
b . Eğer köpek dopingli ise,
c . Eğer köpek kuşu kovalayacak şekilde yarışmacının kontrolü dışında ise,
d . Eğer köpek kuşları kasıtlı uçuruyor ise,
e . Eğer köpek tekraren ( 3 defa) kuşu göstermeyerek farklı yöne ferma veriyor ise,
f . Eğer köpek diğer köpeğin fermasını ısrarlı bir şekilde bozmaya çalışıyorsa,
g . Eğer köpek tüfekten korkuyor ise,
h .Eğer köpek yarışma esnasında gürültülü ise (havlıyorsa),
i . Eğer köpek bu mera yarışmasının standartlarına uymuyor ise.

3.21. Yarışmanın kapanışında hakemler, ayrılmadan önce, sonuçları açıklamalı ve sıralama listesini organizasyona vermelidirler..


.
Başlık: Ynt: K I F < Köpek ırkları ve Köpek Bilimleri Federasyonu >
Gönderen: Ali İŞLEMECİ - 09 Aralık 2008, 08:29:24
 .

(http://img73.imageshack.us/img73/3935/turkey2tb5.gif)

 STANDARTLAR, KURALLAR


SONBAHAR MERA YARIÞMALARI :

4.1. 18-24 ay arasındaki Kontinental fermalı ırklara yönelik bir yarışma olan  Sonbahar Mera Yarışması köpeklerin hem mera hem de su da çalışmasının değerlendirildiği bir yarışmadır. ÝLKBAHAR MERA YARIÞMALARI’nda başarılı olmuş köpekler katılabilir. Çalışma av şartlarını yansıtmalıdır. Eğer mümkünse yarışma esnasında kuş vurulacaktır. Köpek, kuş vurulmadan önceki ve vurulduktan sonraki performansına göre değerlendirilmelidir. Kuş vurulmadan önce, köpek onu aramalı ve ferma vermelidir. Kuş vurulduktan sonra köpek, ölü veya yaralı kuşu bulmalı ve aport etmelidir. Bu yarışmada ava yarışmacı dışında biri tüfek atacaktır.

MERA ve GÖL :

4.2. Mera, av hayvanlarını gizleyecek bir bitki örtüsünü barındıracak şekilde gerçek av arazisi gibi olmalıdır. Göl en az 2500m2 olmalı ve av hayvanlarına saklanmasına uygun sazlık bulunmalıdır.

AV HAYVANLARI :

4.3 Sonbahar Mera Yarışmaları, fermalı ırklarla, av kuşları kullanılarak yapılır. Bu arada, diğer kuşlara verilen güzel fermalar puanlamaya dahil edilir, kovalama dışındaki hatalar gözardı edilir. Köpek en az bir kuşa ferma vermedikçe sınıflandırılmaya tabi tutulmaz. . Su çalışması yabani ördekle yapılır, yabani ördeğin bulunamaması durumunda, renk itibariyle yabani ördeğe benzeyen evcil ördek de kullanılabilir. Bazı durumlarda, av hayvanı belirli bir tür ile, daha önceden programda veya ulusal kurallar ve yönetmelik maddelerinde bildirmek kaydıyla, sınırlandırılabilir.

YARIÞMA  :

4.4. Sonbahar Mera Yarışmaları  tek ve çiftler halinde yapılacaktır.

4.5. Ýlk yarışma, rüzgarın en uygun olacağı şekilde, av şartlarını taşıyan bir merada, köpek elenme gerektiren bir hata yapmadığı veya yarışmanın standartlarına aykırı düşmedikçe 15 dakika süresince yapılmalıdır.

4.6 Yarışmaların süresi hakem yeterliliğe hükmettiği kadardır. Hakemler, köpeklerin umut verici olarak performans gösterdiğini düşünebilir ancak puanlama şansı bulamayabilir. Hakemler bunu iki kezden fazla yapamaz, hatta ilk denemeden sonra yarışmayı  sonlandırmalıdırlar.

4.7 Her yarışmanın başlangıcında ilk bir(1) dakika meraya alışmalarına müsaade edilir, fermaların puan getirdiği bu süre zarfında hatalar elenme sebebi olmaz

4.8. Yarışma esnasında mera değiştirme esnasında köpeğin yarışmasına ara verilecektir. Yeni meraya varıldığında köpeğin yaptığı zigzag aramada ilk sağa ve sola gidişte parlayan kuşlar hata kabul edilmez. Yarışma yeniden başladığında köpeğin kasti olarak fermasız uçurduğu kuşlar elenme sebebi olacaktır.

4.9. Yarışmanın bitiş düdüğünden sonra, köpek yarışmacının kontrolü dışında olmadıkça ve çağırıldığında yanına gelirse, hatalar dikkate alınmaz.

4.10.Yarışma esnasındaki atışlarda organizasyon tarafından belirlenen tüfekler kullanılacaktır. En azından bir fermada tüfek atışı yapılır, köpeğin bu atıştan ürkmesi(kaçması) elenme sebebidir.

4.11. Su çalışmasında herhangi bir ördek bulup aport yapmayan köpek, aport bölümünden puan almayacaktır.

4.12. . Yarışmacı, köpeği ferma verdiğinde,  köpeğini bağlamalı ve hakemlerin yanına gitmelidir.

4.13.Yarışma çiftler halinde yapıldığı durumlarda, iki köpek sahibide aynı anda yan yana yarışmaya girmelidirler ve hakemlerin gözetimi altında olmalıdırlar. Bir yarışmacının bir diğer yarışmacının köpeğini ses ve düdükle rahatsız etmesi hoşgörü ile karşılanmayacaktır ve tolere edilmeyecektir. Sessiz(gösterişsiz) bir idare gösterilmesi esastır. Ultrasonik düdüklerin kullanımı yasaktır.

4.14. DEÐERLENDÝRME :

1 - Koku alma ve burnunu kullanma : Burnu havada, hızlı arama, sağlam ferma, yaralı ve canlı hayvanı ayırdetme puanlamada gözönüne alınır.

2 - Merada gezme ve arama stili : Enerjik, ırkının özelliklerine uygun, araziyi ve rüzgarı doğru kullanarak, merayı dikine veya handlerin etrafında değil enine gezerek araması esastır.

3 - Ferma : Köpek kuşu bulup ferma verdiğinde handler gelene ve yaklaş komutu verilene kadar veya kuş kendiliğinden hareket edene kadar hareketsiz kalmak zorundadır. Fermanı ırkın özelliklerine uygun ve sağlam olması istenir. Birkaç boş ferma veren kopek elenir.

4 - Patrone etmek : Kontinental ırklarda mecburi olmasa da istenilen bir özelliktir. Aynı puanı almış köpekler arasında ‘’patrone’’ yapmış olan daha yüksek puan alır.

5 - Ava yanaşma : Ava kendinden emin ve kararlı şekilde yanaşan köpek en yüksek notu alır. Köpeğin yanaşması için yapılan yardımlar; tasmadan çekmek, diz ile itmek, yanaşmanın tamamlanması demektir.

6 - Sürat ve devamlılık : Köpek merada ırkın özelliklerine uygun süratte gezmelidir. Köpeğin süratinin koku kabiliyeti ile orantılı olması, kuş bulma şansını arttırır.

7 - Uçurulan kuşa tepki  : Bu durumlarda köpeğin kuşu kovalamaması esastır. Kovalaması halinde handlerın komutu ile hemen dönmelidir. ( 1 Ocak 2009 itibari ile elenme sebebi olacaktır)

8 - Kaçan tavşana tepki : Merada kaçan tavşan gören köpek hareketsiz kalmalı ve tavşanı kovalamamalıdır. ( 1 Ocak 2009 itibari ile elenme sebebi olacaktır ).

9 - Vurulan kuş veya tavşanı arayıp bulmak : a ) Vurulan hayvanların izinden gidip bulmak ve doğru şekilde getirmek( gevelemek, sıkmak, parçalamak ve yemek puan almayı engeller). Yaralı hayvan kokusunu takip ederken meradaki diğer yaralı olmayan hayvanların kokularını takip etmemek önemlidir, b ) Merada kayıp hayvanı bulma çalışmasında, kopek ve handler’ın görmediği bir sıklığa yeni vurlmuş kuş bırakılır ve köpekten kuşu bulması istenir, c ) Yaralı hayvanı kan izinden takip ederek bulup getirmek( schleppe -1 Ocak 2009 itibari ile uygulanacaktır ); hem kanatlı hem de tüylü hayvanla yapılan bu çalışmada 90 derecelik iki yarım dairenin dahil olduğu 200-250metrelik bir sürükleme yapılır. Başlangıç noktasına sürüklenen hayvanın tüy veya kıllarından bırakılıp buradan köpeğin takip etmesi istenir. Handler köpeği en çok 10-15 metre yönetebilir daha sonra serbest bırakıp olduğu yerde kalacaktır. Köpek sürüklenen hayvanın izinden giderek hayvanı bulacak ve oyalanmadan ve ağzından bırakmadan handler’a getirmelidir.

10 - Derin suda çalışma : Köpek handlerın komutuyla göle girer ve sazlarda salınan ördeği istekli bir şekilde arar. Suya girmeyi reddeden köpek elenir.

11 - Göle salınan ördeği takip : Bu bölümde göl kıyısından salınan ördeği kokusundan takip etmek ve açığa çıkarmak esastır. Ördeğin göle salındığı yere tüy bırakılır ve köpekten kokuyu takip etmesi istenir ( 2008 için köpeğinin ördek salınırken  görmesini isteyenler daha düşük puan alacaklardır. Bu isteğin organizasyon komitesine bildirilmesi gerekir). Handler hakemin isteği dışında köpeğe komut vermemelidir.

12 - Sudan aport : Cansız ördek suya köpeğin göreceği şekilde atılır. Handlerın yanında oturan köpek komutla suya atlayıp ördeği getirir, yere bırakmadan ve silkelenmeden handlerın komutuyla teslim eder. Canlı ördeği sazdan çıkarıp avcının vurması sonucu aport eden köpeklere bu bölüm uygulanmaz.

13 - Vurulan kanatlı veya tüylü hayvanı aport etme şekli : Aport, av köpeğinin merada çalışmasında en son safhadır ve doğru yapılması çok önemlidir. Bu bölümde hakemler köpeğin  vurulan hayvanı taşıyışını, oyalanmadan handler’a getirişini, ve oturup teslim etmesini değerlendirirler.Köpeğin kuşu sıkması, çiğnemesi puan kaybı hatta eleminasyona sebep olur.

14 - Ýtaat  : Köpeklerin handlerların komutlarına, düdük veya el işaretleri, istisnasız ve tereddütsüz uymaları beklenir. Köpeklerin sınav süresince sakin ve kontrol altında olmaları önemlidir. Saldırgan köpekler diskalifiye olurlar.

15 - Çalışma isteği : Köpeğin, handlerın desteğine fazla gerek duymadan istekli avlanması çok önemlidir.

KARAR / DERECELENDÝRME  :

4.14. 4.3. de de belirtildiği üzere, bir kuşa en az bir tamamlanmış ferma vermeyen ve kuşu aport etmeyen köpek dereceye giremeyecektir. Eğer köpeğin yarışma esnasında kuşu aport etme şansı olmadıysa, tercihen performansından hemen sonra, bozulmadan taze kalmış kuşun aport edilmesi istenir.

*  Ferma, köpek kuşun kokusunu alıp durduğunda başlar. Daha sonra köpekten, komutlu bir yaklaşma veya kuşu uçurması istenir. Daha sonra, kuş uçurulduğunda ve tüfek atıldığında hareketsiz kalması beklenir. . Köpek, yarışmacı tarafından bağlanmadıkça ferma son bulmaz.

* Eğer komutlu bir yaklaşma gerekiyorsa, köpek bunu tereddütsüz, sahibinin önünde ve kuşla teması kaybetmeden yapmalıdır Yaklaşma, enerjik, amaçlı ve etkili olduğu sürece, uzun mesafeli bir yaklaşma da kabul edilebilir.   Yaklaşma komutunun reddi puan kaybı sebebidir.

*  Eğer komutlu bir parlatma isteniyorsa, kuşu köpek direkt bir hareketle göstermeli ve özellikle yarışmacının komutu ile ve hakemlerin izninden sonra parlatmalıdır. Yarışmacı,  parlatma komutunu vereceği yerde durmalıdır. Parlatma, enerjik, amaçlı ve etkili olmalıdır. Parlatma komutuna itaatsizlik puan kaybı sebebidir.

4.15. Hakemler, derecelendirmeyi verilen ferma sayısına göre değil bu fermaların nitelğine göre değerlendirmelidirler. Hakemler, esasen ırk standartlarına uygunluk, av hırsı, koku alma kabiliyeti ve itaat konularını göz önünde tutmalıdırlar. Bundan başka, hakemler köpeğin, ölü veya yaralı kuşu ararken sergilediği performansı, kuşu buluşunu ve aportunu hesaba katacaklardır. Köpeklerin aldığı sonuçlar ‘’ SOY KÜTÜÐÜ BELGESÝ’’ne işlenecektir.

4.16. Puan kayıpları  ;

a . vurulan kuşun bulunamaması,
b . aportu isteksiz yapmak, yarım bırakmak
c . fermayı bozup kuşu kaldırması,
d . kuş kalktıktan sonra kovalaması,
e . patrone yapmamak,
f . avcı ile bağlantılı çalışmamak,

( Yukarıdaki puan kayıpları 1 Ocak 2009 itibari ile yapılacak yarışmalarda diskalifiye sebebi olacaktır   )

Elenme sebepleri ;

a . Eğer köpek agresif ise,
b . Eğer köpek dopingli ise,
c . Eğer köpek kuşu kovalayacak şekilde yarışmacının kontrolü dışında ise,
d . Eğer köpek kuşları kasıtlı uçuruyor ise( fermasız  ),
e . Eğer köpek diğer köpeğin fermasını ısrarlı bir şekilde bozmaya çalışıyorsa,
f . Eğer köpek tüfek sesinden korkuyor ise,
g . Eğer köpek kuşu aport etmeyi reddediyor ise,
h . Eğer köpek yarışma esnasında çok gürültülü ise ( havlıyorsa )
i . Eğer köpek bu mera yarışma standartlarına uymuyor ise.

4.17. Yarışmanın kapanışında hakemler, ayrılmadan önce, sonuçları açıklamalı ve sıralama listesini organizasyona vermelidirler.

AV SINAVI (Karada ve suda çalışma sınavı- HUNTING TEST):

5.1. Kontinental fermalı ırklar için karada ve suda çalışma sınavı, hem mera hem de su çalışmasıyla ilgilidir ve aynı zamanda kontinental ırklar için üretim izni sınavı yerine geçer. SONBAHAR MERA YARIÞMALARI’nda  başarılı olmuş köpekler katılabilir. Bu sınavda avcı ve köpeğin beraber çalışması değerlendirilir.  Sınav, av şartlarını yansıtmalıdır ve av sezonu içinde yapılır. Eğer mümkünse mera çalışması esnasında bir av hayvanı vurulacaktır ve aynı durum su için de geçerli olacaktır. Bu sınavda katılımcı tüfek atacaktır.

5.2 Mera çalışması süresince köpek, kuş vurulmadan önce ve sonraki performansına göre değerlendirilir. Atıştan önce köpek, hayvanı aramalı ve fermalamalıdır böylece bulunan av vurulur. Kuş vurulduktan sonra köpek, ölü veya yaralı hayvanı bulmalı ve aport etmelidir.

5.3. Su çalışması süresince köpek, ördek vurulmadan önce ve sonra göstermiş olduğu performansa göre değerlendirilir. Köpekten, su kenarı boyunca salınan ördeği(canlı)  bulması istenir. Köpek, ördeği bulmalı ve hakemlerin vurma talimatı gelinceye kadar güçlü(enerjik) bir şekilde takip etmelidir. Daha sonra köpek vurulan ördeği derin sudan aport etmelidir.

MERA :

5.4.Mera çalışması için yeteri kadar kuşun mevcut olduğu herhangi bir av arazisi uygundur.

5.5. Su çalışması için, yüzeyi en az 2500 metrekare olacak bir göl/gölet gerektirmektedir, kenarları en az 3 metre yüksekliğinde saz, kamış kaplı olmalıdır. Su köpeğin yüzebileceği derinlikte olmalıdır.

AV HAYVANLARI :

5.6. Mera çalışması av kuşları ile yapılır.

5.7. Su çalışması yabani ördekle yapılır, yabani ördeğin bulunamaması durumunda, renk itibariyle yabani ördeğe benzeyen evcil ördek de kullanılabilir.

 KARAR /  DERECELENDÝRME  :

5.8 Köpekler baraj durumu gerektiren durumlar haricinde tek tek yarışırlar.

5.9. Yarışmanın kapanışında hakemler, ayrılmadan önce, sonuçları açıklamalı ve sıralama listesini organizasyona vermelidirler. Köpekler, sınav kurallarında belirlenen ölçeklere göre aldıkları puanlar doğrultusunda derecelendirileceklerdir ve aldıkları sonuçlar ‘’ SOY KÜTÜÐÜ BELGESÝ’’ ne işlenecektir.

SINIFLANDIRMA :

5.10.En az bir kuşa ferma vermeyen köpek ödül alamayacaktır.

5.11. Aport etmeyen köpek dereceye giremez(elenir). Eğer köpeğin mera çalışması sırasında kuşu aport etme şansı olmadıysa, hemen performansı sonrasında, kuşu aport etmesi istenir.

5.12. Su çalışmasında herhangi bir ördek bulup aport yapmayan köpek, aport bölümünden puan almayacaktır.

5.13. DEÐERLENDÝRME: BU BÖLÜMÜ DÝKKATLÝ OKUYUN

1 - Koku alma ve burnunu kullanma: Burnu havada, hızlı arama, sağlam ferma, yaralı ve canlı hayvanı ayırdetme puanlamada gözönüne alınır.

2 - Merada gezme ve arama stili: Enerjik, ırkının özelliklerine uygun, araziyi ve rüzgarı doğru kullanarak, merayı dikine veya handlerin etrafında değil enine gezerek araması esastır.

3 - Ferma: Köpek kuşu bulup ferma verdiğinde handler gelene ve yaklaş komutu verilene kadar veya kuş kendiliğinden hareket edene kadar hareketsiz kalmak zorundadır. Fermanı ırkın özelliklerine uygun ve sağlam olması istenir. Birkaç boş ferma veren kopek elenir.

4  - Ava yanaşma: Ava kendinden emin ve kararlı şekilde yanaşan köpek en yüksek notu alır. Köpeğin yanaşması için yapılan yardımlar; tasmadan çekmek, diz ile itmek, yanaşmanın tamamlanması demektir.

5 - Patrone etmek: Kontinental ırklarda mecburi olmasa da istenilen bir özelliktir. Aynı puanı almış köpekler arasında ‘’patrone’’ yapmış olan daha yüksek puan alır.

6 - Uçurulan kuşa veya kaçan tavşana tepki: Bu durumlarda köpeğin kuşu veya tavşanı kovalamaması esastır. Kovalaması halinde handlerın komutu ile hemen dönmelidir. ( 1 Ocak 2009 itibari ile elenme sebebi olacaktır)

7 - Tüfek sesine tepki: Tüfek atıldıktan sonra hareketsiz kalan, oturan veya yere yatıp handlerın komutunu bekleyen köpekler en yüksek notu alırlar. Silah sesinden ürküp kaçan köpekler elenir.

8 - Vurulan kuş veya tavşanı arayıp bulmak: a) Vurulan hayvanların izinden gidip bulmak ve doğru şekilde getirmek( gevelemek, sıkmak, parçalamak ve yemek puan almayı engeller). Yaralı hayvan kokusunu takip ederken meradaki diğer yaralı olmayan hayvanların kokularını takip etmemek önemlidir, b) Merada kayıp hayvanı bulma çalışmasında, kopek ve handler’ın görmediği bir sıklığa yeni vurlmuş kuş bırakılır ve köpekten kuşu bulması istenir, c) Yaralı hayvanı kan izinden takip ederek bulup getirmek( schleppe -1 Ocak 2009 itibari ile uygulanacaktır); hem kanatlı hem de tüylü hayvanla yapılan bu çalışmada 90 derecelik iki sapmanın dahil olduğu 200-250metrelik bir sürükleme yapılır. Başlangıç noktasına sürüklenen hayvanın tüy veya kıllarından bırakılıp buradan köpeğin takip etmesi istenir. Handler köpeği en çok 10-15 metre yönetebilir daha sonra serbest bırakıp olduğu yerde kalacaktır. Köpek, sürüklenen hayvanın izinden giderek hayvanı bulmalı ve oyalanmadan ve ağzından bırakmadan handler’a getirmelidir.

9 - Vurulan kanatlı veya tüylü hayvanı aport etme şekli: Aport, av köpeğinin merada çalışmasında en son safhadır ve doğru yapılması çok önemlidir. Bu bölümde hakemler köpeğin  vurulan hayvanı taşıyışını, oyalanmadan handler’a getirişini, ve oturup teslim etmesini değerlendirirler.Köpeğin kuşu sıkması, çiğnemesi puan kaybı hatta elenmeye sebep olur.

10 - Yat ve kal: Köpeklerin komutlara itaatlerini en yüksek seviyede ölçen bu bölümde köpek handler’ın yanında bağlı olmadan yürütülür ve hakem talimatı ile yatırılır ve orada kalması komutu verilir. Handler 30metre ileride çalıların arkasında 2 el tüfek atar. Tüfek atıldığında köpeğin yerini terketmemesi esastır, sadece kafası ve vücudunun üst bölümünü kaldırmasına izin verilir.( 1 Ocak 2009 tarihi ile mecburi olacaktır, 2008 yılı içinde isteyenlere açık bir bölümdür. Bu bölüme 2008 yılı içinde katılmak istiyorsanız  lütfen organizasyon komitesine bildiriniz)

11 - Derin suda çalışma: Köpek handlerın komutuyla göle girer ve sazlarda salınan ördeği istekli bir şekilde arar. Suya girmeyi reddeden köpek elenir.

12  - Göle salınan ördeği takip: Bu bölümde göl kıyısından salınan ördeği kokusundan takip etmek ve açığa çıkarmak esastır. Ördeğin göle salındığı yere tüy bırakılır ve köpekten kokuyu takip etmesi istenir ( 2008 için köpeğinin ördek salınırken  görmesini isteyenler daha düşük puan alacaklardır. Bu isteğin organizasyon komitesine bildirilmesi gerekir). Handler hakemin isteği dışında köpeğe komut vermemelidir.

12  -  Sudan aport: Cansız ördek suya köpeğin göreceği şekilde atılır. Handlerın yanında oturan köpek komutla suya atlayıp ördeği getirir, yere bırakmadan ve silkelenmeden handlerın komutuyla verir. Canlı ördeği sazdan çıkarıp avcının vurması sonucu aport eden köpeklere bu bölüm uygulanmaz.

13 - Ýtaat: Köpeklerin handlerların komutlarına, karada ve suda, düdük veya el işaretlerine istisnasız ve tereddütsüz uymaları beklenir. Köpeklerin sınav süresince sakin ve kontrol altında olmaları önemlidir. Saldırgan köpekler diskalifiye olurlar.

14 - Handler ile birlikte çalışma: Bu bölüm verimli avcılık şartlarının başında gelir, avcıya değil de kendisine avlanan köpeğin avköpeği olarak değeri yoktur. Avcı ile ortaklaşa çalışmak genetik olarak yavrulara geçen bir özelliktir. Dolayısı ile avcı ile koordinasyon içinde olmayan köpeklere üretim izni verilmez.

15 - Çalışma isteği: Köpeğin, handlerın desteğine fazla gerek duymadan istekli avlanması çok önemlidir.

AV SINAV’ına- Karada ve suda çalışma ( Hunting Test- Field and water)      katılacakların uyması zorunlu olan kurallar ;

Bu sınav, köpek ve avcının birlikte çalışmalarının değerlendireceği bir sınavdır, katılımcıların  ;

1 -     Öncelikle geçerli avlanma izinleri ve kendi adına kayıtlı tüfek ruhsatlarına sahip olmakları,

2 -     Av şartlarına uygun( kamuflaj olmayan) kıyafetle sınava gelmeleri/ katılmaları,

3 -     Sınavda mutlaka yanyana veya süperpoze kırma tüfek kullanmaları,

4 -     Sınav süresince tüfeklerini av adabı gereği açık/kırık durumda taşıyıp, ava tüfek attıktan sonra mutlaka açık/kırık durumda bulundurmaları,

5  -     Sınav süresince merada, hakem, asistanları ve katılımcı dışında kimsenin bulunmamasına( fotoğraf ve video çekmek dahil),

6 -     Sınav sırasında, seyircilerin de, centilmenlik ve spor ahlakına uygun davranış ve anlayış içinde bulunmaları gerekmektedir. Her katılımcıya tamamladığı bölüm sonunda  açıklama yapılacaktır.

7 -     Her katılımcı su çalışmasında kullanacağı iki(2) adet ördeği beraberinde getirmelidir.

Yukarıda belirtilen kuralların dışına çıkılması halinde katılımcı sınav dışı kalır( diskalifiye olur) .

PUAN KAYIPLARI :

a . vurulan kuşun bulunamaması,
b . aportu isteksiz yapmak, yarım bırakmak
c . fermayı bozup kuşu uçurması,
d . patrone yapmamak,
e . avcı ile bağlantılı çalışmamak,
f . yukarıda istenilen çalışmalardan herhangibirini eksik yapmak.

( Yukarıdaki puan kayıpları 1 Ocak 2009 itibari ile yapılacak yarışmalarda diskalifiye sebebi olacaktır. )

ELENME SEBEPLERÝ  :

a . Eğer köpek agresif ise,
b . Eğer köpek dopingli ise,
c . Eğer köpek kuşu kovalayacak şekilde handlerın kontrolü dışında ise ve kuş kalktıktan sonra kovalıyorsa,
d . Eğer köpek tüfek sesinden korkuyor ise,
e . Eğer köpek aport etmeyi reddediyorsa,
f  . Eğer köpek bariz bir şekilde kuşa zarar veriyorsa(sert ağızlı),
g  . Eğer köpek suya girmeyi reddediyor ise.

FCI’ın ONAYLADIÐI ÝMTÝHANLARIN LÝSTESÝ :

5.14. Aşağıdaki bütün sınavların listesi, FCI tarafından resmi olarak, Av Sınavı olarak tanınmıştır. FCI üyesi olan ulusal köpek organizasyonu yönetimi tarafından yapılan talep üzerine, FCI bu sınavlara da CACIT   onayı verebilir.. Bir sınava mevcut kurallar ve yönetmelik maddelerinin özellikle 1. ve 4. bölümlerde belirlenen şartları, CACIT onayından itibaren  kati olarak uygulanacaktır.

1 -ÜLKE: ALMANYA
YARIÞMANIN ÝSMÝ : Dr. Kleemann-Zuchtausleseprüfung des Deutsch Kurzhaar Verbandes
TARÝH: 21.03.1998  SON DÜZELTMELER: YOK

2 -ÜLKE: ALMANYA
YARIÞMANIN ÝSMÝ : Internationale Kurzhaar-Prüfung des Deutsch Kurzhaar Verbandes
TARÝH: 21.03.1998 SON DÜZELTMELER: YOK

3 -ÜLKE: ALMANYA
YARIÞMANIN ÝSMÝ: Alterzuchtprüfung des Deutsch Kurzhaar Verbandes- AZP
TARÝH: 18.03.1989  SON DÜZELTMELER: YOK

4 -ÜLKE: ALMANYA
YARIÞMANIN ÝSMÝ: Hegewald-Prüfung des Vereins Deutch Drahthaar
TARÝH: --/--/----   SON DÜZELTMELER: YOK

5 - ÜLKE: ALMANYA
YARIÞMANIN ÝSMÝ: Verbands-Herbstzuchtprüfung des Jagdgebrauchshundverbandes- HZP
TARÝH: 20.03.1994   SON DÜZELTMELER: YOK

6 -ÜLKE: FRANSA
YARIÞMANIN ÝSMÝ: Brevet International de Chasse Pratique de la Société Centrale Canine
TARÝH: 1995  SON DÜZELTMELER: YOK

ÇOK ÇEÞÝTLÝ AV SINAVI ( MULTIPLE HUNTING TEST  ) :

6.1. Kontinental fermalı köpekler için Çok Çeşitli Av Sınavı, köpeklerin her tür merada çalışabilmelerini değerlendirir. Daha detaylı söylersek, mera çalışması, su çalışması, orman çalışması, tilkiyi bulma ve aport etme ve tabii ki büyük hayvanların iz(kan) takibi. Yarışma, av koşullarını yansıtmalıdır. Eğer mümkünse mera çalışmasında kuş vurulacak ve aynı durum su çalışmasında da yapılacaktır.

6.2. Mera çalışması süresince köpek, kuş vurulmadan önceki ve sonraki performansına göre değerlendirilir. Atıştan önce köpek, hayvanı aramalı ve fermalamalıdır böylece bulunan av vurulur. Kuş vurulduktan sonra köpek, ölü veya yaralı hayvanı bulmalı ve aport etmelidir.

6.3. . Su çalışması süresince köpek, ördek vurulmadan önce ve sonra göstermiş olduğu performansa göre değerlendirilir. Köpekten, su kenarı boyunca salınan ördeği(canlı)  bulması istenir. Köpek, ördeği bulmalı ve hakemlerin vurma talimatı gelinceye kadar güçlü(enerjik) bir şekilde takip etmelidir. Daha sonra köpek vurulan ördeği derin sudan aport etmelidir.

6.4. Tilki araması ve aportu esnasında köpek, av vurulduktan(bulunduktan) sonraki performansına göre değerlendirilir. Köpek,yarışmacının görüş alanı dışındaki tilkiyi bulmalı ve yarışmacının hiçbir teşviki olmaksızın aport etmelidir.

6.5. Büyük hayvanın iz(kan) takibinde köpek, av vurulduktan(bulunduktan) sonraki performansına göre değerlendirilir. Köpek izin kokusunu almalı onu takip etmeli ve bulmalıdır. Ýz en az 400 m uzunlukta, en az iki saat önceden bırakılmış, ve her yüz metrede 25ml kan olacak şekilde hazırlanmış olmalıdır.

MERA :

6.6. Arazi çalışması için, içinde yeterli miktarda küçük av hayvanları(small game) barındıran herhangi bir av merası uygundur.

6.7. Su çalışması için, yüzeyi en az 2500 metrekare olacak şekilde bir su gerektirmektedir, kenarları en az 3 metre yüksekliğinde saz, kamış vb kaplı olmalıdır. Su, köpeğin yüzebileceği derinlikte olmalıdır.

6.8. Orman çalışması için, karaca,domuz veya büyük hayvan için yeterli büyüklükte(dönüm) herhangi bir orman uygundur.

AV HAYVANLARI :

6.9. Mera çalışması av kuşları ile yapılır.

6.10. Su çalışması tercihen yabani ördekle yapılır, yabani ördeğin bulunamaması durumunda, renk itibariyle yabani ördeğe benzeyen evcil ördek de kullanılabilir.

6.11. Tilki araması ve apotru için, iyi hazırlanmış bir tilki veya aynı ölçülerde yeni öldürülmüş bir tilki kullanılır.

KARAR :

6.13.Köpekler baraj yarışması durumu haricinde tek başlarına yarışırlar.

6.14. Yarışmanın kapanışında hakemler, ayrılmadan önce, sonuçları açıklamalı ve sıralama listesini organizasyona vermelidirler.

 Köpekler, sınav regülasyonlarında belirlenen ölçeklere göre aldıkları puanlar doğrultusunda ödüllendirileceklerdir.

6.15. DEÐERLENDÝRME :

1 -  Koku alma ve burnunu kullanma: Burnu havada, hızlı arama, sağlam ferma, yaralı ve canlı hayvanı ayırdetme puanlamada gözönüne alınır.

2 - Merada gezme ve arama stili: Enerjik, ırkının özelliklerine uygun, araziyi ve rüzgarı doğru kullanarak, merayı dikine veya handlerin etrafında değil enine gezerek araması esastır.

3 - Ferma: Köpek kuşu bulup ferma verdiğinde handler gelene ve yaklaş komutu verilene kadar veya kuş kendiliğinden hareket edene kadar hareketsiz kalmak zorundadır. Fermanı ırkın özelliklerine uygun ve sağlam olması istenir. Birkaç boş ferma veren kopek elenir.

4 - Ava yanaşma: Ava kendinden emin ve kararlı şekilde yanaşan köpek en yüksek notu alır. Köpeğin yanaşması için yapılan yardımlar; tasmadan çekmek, diz ile itmek, yanaşmanın tamamlanması demektir.

5 - Patrone etmek: Kontinental ırklarda mecburi olmasa da istenilen bir özelliktir. Aynı puanı almış köpekler arasında ‘’patrone’’ yapmış olan daha yüksek puan alır.

6 - Uçurulan kuşa veya kaçan tavşana tepki: Bu durumlarda köpeğin kuşu veya tavşanı kovalamaması esastır. Kovalaması halinde handlerın komutu ile hemen dönmelidir. ( 1 Ocak 2009 itibari ile elenme sebebi olacaktır)

7 - Tüfek sesine tepki: Tüfek atıldıktan sonra hareketsiz kalan, oturan veya yere yatıp handlerın komutunu bekleyen köpekler en yüksek notu alırlar. Silah sesinden ürküp kaçan köpekler elenir.

8 - Vurulan kuş veya tavşanı arayıp bulmak: a) Vurulan hayvanların izinden gidip bulmak ve doğru şekilde getirmek( gevelemek, sıkmak, parçalamak ve yemek puan almayı engeller). Yaralı hayvan kokusunu takip ederken meradaki diğer yaralı olmayan hayvanların kokularını takip etmemek önemlidir, b) Merada kayıp hayvanı bulma çalışmasında, kopek ve handler’ın görmediği bir sıklığa yeni vurlmuş kuş bırakılır ve köpekten kuşu bulması istenir, c) Yaralı hayvanı kan izinden takip ederek bulup getirmek( schleppe -1 Ocak 2009 itibari ile uygulanacaktır); hem kanatlı hem de tüylü hayvanla yapılan bu çalışmada 90 derecelik iki sapmanın dahil olduğu 200-250metrelik bir sürükleme yapılır. Başlangıç noktasına sürüklenen hayvanın tüy veya kıllarından bırakılıp buradan köpeğin takip etmesi istenir. Handler köpeği en çok 10-15 metre yönetebilir daha sonra serbest bırakıp olduğu yerde kalacaktır. Köpek, sürüklenen hayvanın izinden giderek hayvanı bulmalı ve oyalanmadan ve ağzından bırakmadan handler’a getirmelidir.

9 - Vurulan kanatlı veya tüylü hayvanı aport etme şekli: Aport, av köpeğinin merada çalışmasında en son safhadır ve doğru yapılması çok önemlidir. Bu bölümde hakemler köpeğin  vurulan hayvanı taşıyışını, oyalanmadan handler’a getirişini, ve oturup teslim etmesini değerlendirirler.Köpeğin kuşu sıkması, çiğnemesi puan kaybı hatta elenmeye sebep olur.

10 - Yat ve kal: Köpeklerin komutlara itaatlerini en yüksek seviyede ölçen bu bölümde kopek handler’ın yanında bağlı olmadan yürütülür ve hakem talimatı ile yatırılır ve orada kalması komutu verilir. Handler 30metre ileride çalıların arkasında 2 el tüfek atar. Tüfek atıldığında köpeğin yerini terketmemesi esastır, sadece kafası ve vücudunun üst bölümünü kaldırmasına izin verilir.( 1 Ocak 2009 tarihi ile mecburi olacaktır, 2008 yılı içinde isteyenlere açık bir bölümdür. Bu bölüme 2008 yılı içinde katılmak istiyorsanız  lütfen organizasyon komitesine bildiriniz)

11 - Derin suda çalışma: Köpek handlerın komutuyla göle girer ve sazlarda salınan ördeği istekli bir şekilde arar. Suya girmeyi reddeden köpek elenir.

12  - Göle salınan ördeği takip: Bu bölümde göl kıyısından salınan ördeği kokusundan takip etmek ve açığa çıkarmak esastır. Ördeğin göle salındığı yere tüy bırakılır ve köpekten kokuyu takip etmesi istenir ( 2008 için köpeğinin ördek salınırken  görmesini isteyenler daha düşük puan alacaklardır. Bu isteğin organizasyon komitesine bildirilmesi gerekir). Handler hakemin isteği dışında köpeğe komut vermemelidir.

12 /  a -  Sudan aport: Cansız ördek suya köpeğin göreceği şekilde atılır. Handlerın yanında oturan köpek komutla suya atlayıp ördeği getirir, yere bırakmadan ve silkelenmeden handlerın komutuyla verir. Canlı ördeği sazdan çıkarıp avcının vurması sonucu aport eden köpeklere bu bölüm uygulanmaz.

13  - Ýtaat: Köpeklerin handlerların komutlarına, karada ve suda, düdük veya el işaretlerine istisnasız ve tereddütsüz uymaları beklenir. Köpeklerin sınav süresince sakin ve kontrol altında olmaları önemlidir. Saldırgan köpekler diskalifiye olurlar.

14 - Handler ile birlikte çalışma: Bu bölüm verimli avcılık şartlarının başında gelir, avcıya değil de kendisine avlanan köpeğin avköpeği olarak değeri yoktur. Avcı ile ortaklaşa çalışmak genetik olarak yavrulara geçen bir özelliktir. Dolayısı ile avcı ile koordinasyon içinde olmayan köpeklere üretim izni verilmez.

15 - Çalışma isteği: Köpeğin, handlerın desteğine fazla gerek duymadan istekli avlanması çok önemlidir.

16 - Yaralı karacayı takip: a) Suni bir karaca veya büyük av sınıfına giren bir hayvanın kan izi oluşturulur. 100. ve 300. metrelerde düz çizgiyi bozan sapmalar yapılır. 400metrelik izin sonuna vurulmuş karaca veya benzeri bir hayvan bırakılır. Hayvan sürüklenirken arkasından kan izi damlatılır. Bu hazırlık, sınavdan en az 5(beş) saat önce tamamlanmış olmalıdır. Mecburi olmayan konularda; avı yerini havlayarak bildirme veya gösterme çubuğu kullanarak yerini gösterme, iz 200metre daha uzatılacaktır.

17 - Sık bitki örtüsünde çalışma: Köpeğin sıkın içindeki hayvanları bulup dışarı çıkarması istenir, bunu yaparken ses vermesi puanını arttırır.

18 - Yakın arama: Köpeğin sık bir bitki örtüsünün olduğu merada avcının yakınında araması beklenir, bu bölüm sıka girme ile karıştırılmamalıdır.

19 - Tilkiyi izinden takip ve aport etme: 300metrelik, içinde 90 derecelik iki sapmanın olduğu bir izi takip edip tilkiye aport etmesi gerekir.

20 - Engelden atlayarak tilkiyi aport etmek: 80 cm yüksekliğinde bie engelden veya 100 cm genişliğinde bir hendekten 6kg ağırlığında bir tilkinin getirilmesi istenir. Engelin veya hendeğin etrafından dolaşılması elenmeye sebep olur. Ek olarak, sıkın içine bırakılan tilkinin aport edilmesi CQN( Certificat de Qualites Naturelles- Doğal Yetenek Ünvanı) verilmesini sağlar ancak köpek diğer bölümleri de başarı ile tamamlamış olmalıdır).

21 - Sürek avına uygun davranma: Handler’ın yanında orman kenarında sürekçilerin sürek sırasında yaptıkları gürültü ve silah seslerine tepkisinin değerlendirildiği bu bölümde hakemin talimatıyla handler da tüfek atacaktır. Sürek ve tüfek atılaması sırasında köpek sakin fakat duyarlı bir şekilde havlamadan, ses çıkarmadan ve kayışını çekmeden beklemelidir. Bu arada vurulan hayvan olmuşsa köpek handler’ın komutu ile aport etmelidir. Yaralı hayvan yoksa canlı hayvan izine gitmemelidir. Handler’ın yanında sevk kayışı olmadan bekleyen köpek, sevk kayışı bağlı olarak bekleyenden daha fazla puan alacaktır.

SINIFLANDIRMA :

6.16. En az bir kuşa ferma vermeyen köpeğe ödül verilmeyecektir.

6.17. Aport etmeyen köpeğe ödül verilmeyecektir. Eğer köpeğin arazi çalışması sırasında kuşu aport etme şansı olmadıysa, tercihan hemen performansı sonrasında  kuşu aport etmesi istenir.

6.18. Su çalışması esnasında herhangi bir ördek bulup aport etmeyen köpeğe ödül verilmeyecektir.

6.19. Tilki bulup aport etmeyen köpeğe ödül verilmeyecektir.

6.20. Ýz(kan) takibinin sonunda hayvanı bulamayan köpeğe ödül verilmeyecektir.

6.21. Elenme sebepleri :

a . Eğer köpek agresif ise,
b  . Eğer köpek dopingli ise,
c  . Eğer köpek kuşu kovalayacak şekilde yarışmacının kontrolü dışında ise,
d . Eğer köpek tüfek sesinden korkuyor ise,
e . Eğer köpek aport etmeyi reddediyorsa,
f . Eğer köpek bariz bir şekilde kuşa zarar veriyorsa(sert ağızlı),
g . Eğer köpek suya girmeyi reddediyor ise.

FCI’ın ONAYLADIÐI ÝMTÝHANLARIN LÝSTESÝ :

6.21. Aşağıdaki bütün sınavların listesi, FCI tarafından resmi olarak, Çok Çeşitli Av Sınavı olarak tanınmıştır. FCI üyesi olan ulusal köpek organizasyonu yönetimi tarafından yapılan talep üzerine, FCI bu sınavlara da CACIT onayı verebilir.. Bir sınava mevcut kurallar ve yönetmelik maddelerinin özellikle 1. ve 4. bölümlerde belirlenen şartları, CACIT onayından itibaren  kati olarak uygulanacaktır.

1 -ÜLKE: ALMANYA
YARIÞMANIN ÝSMÝ: Verbandsgebrauchsprüfung des Jagdgebrauchshunverbandes- VGP ( Çok Amaçlı Av Köpekleri Birliğinin üst seviye sınavı)
GÜN: 01.04.2000  SON DÜZELTMELER: YOK

2 -ÜLKE: ÇEK CUMHURÝYETÝTESTÝN ÝSMÝ: Zkusebni Rád Pro Zkousky Oharú (Fermalı Köpekler için Evrensel AvcılıkSınavı)
GÜN: 10.06.1996  SON DÜZELTMELER: YOK

SONUÇ :

Mera yarışmaları ve av sınavlarının amacı, av köpeklerinin doğru eğitilmesi ve kullanılması,  vurulan hayvanların bulunabilmesi, yaralı olanların en kısa zamanda bulunarak acı çekmelerinin önlenmesi ve en önemlisi bir gentilmenlik sporu olan avcılığın etiklerine uygun davranma geleneğinin devamını temin etmektir.http://www.kif.gen.tr/Kontinental.asp
Başlık: Ynt: K I F < Köpek ırkları ve Köpek Bilimleri Federasyonu >
Gönderen: Ali İŞLEMECİ - 09 Aralık 2008, 08:48:13
 .

(http://img73.imageshack.us/img73/3935/turkey2tb5.gif)

 STANDARTLAR, KURALLAR


Irk Standartları , Deutsch-Drahthaar Derneği (Alman Tel Tüylü Av Köpeği)

Kökeni  : ALMANYA

GEÇERLÝ STANDARTIN YAYINLANMA TARÝHÝ : 25.10.2000
     
KULLANIM AMACI  : Kontinental bir ırktır.her türlü merada,ormanda ve suda atış öncesi kuşu bulmak,atış sonrası da vurulan kuşu aport etmek amacıyla kullanılır.
 
     
F.C.I. SINIFLANDIRMASI : Group    7        Fermalı köpekler , Section    1.1     Kontinental Fermalı Köpekler , Ýş köpekleri
     
TARÝHSEL GELÝÞÝM : Deutsch Drahthaar sert-uzun tüylü fermalı köpeklerdendir ve ilk olarak 19. yüzyılın sonlarında Griffon Korthals’lardan türetilmişlerdir.  Bu tarihlerden sonra özellikle Hegewald (Sigismund Freiherr von Zedlitz and Neukirch)’ın iddialı ve faydalı bir Deutsch Drahthaar kanı oluşturma çabaları ile üretimine başlanmıştır. Avda çalışma performanslarına ve yetiştirilme tarzına göre en iyi uzun tüylü kopek ırkları (Pudelpointer, Griffon Korthals, German Broken Coated Pointing Dog) ve Deutsch Kurzhaar kullanılarak başarılı sonuçlar alınmıştır. Dolayısı ile su performansı ile her türlü arazi şartlarındaki avlanma yetenekleri bu sayede geliştirilmiştir. Bu olumlu özellikleri sayesinde birkaç on yıl içinde Deutsch Drahthaarlar Almanya’da ve dünyanın pek çok ülkesinde en çok aranan ve kolay eğitilen bir av köpeği ünvanına sahip olmuşlardır.
 
     
GENEL GÖRÜNÜM  : Soylu bir görünüme sahip,  tüm vücudu saran sert  ve sık tüyler, enerji dolu bir fermalı köpektir. Hareketleri güçlü,kendinden emin, uyumlu ve akıcıdır.
 
     
ÖNEMLÝ ORANLAR  : Vücudun uzunluğu ile omuz yüksekliği eşit olmalıdır. Vücut uzunluğu, omuz yüksekliğinden en fazla 3 cm fazla olabilir.
 
     
DAVRANIÞ VE MÝZAÇ : Sağlam, dayanıklı kendini kontrol edebilen, dengeli, oyun oynamayı seven, silah sesine aşırı reaksiyon göstermeyen ve agresif olmayan bir yapısı vardır.
 
     
BAÞ  : Oranlar köpeğin yaşı ve cinsiyetine bağlı olarak değişebilir. Hatları belirgindir.
 
     
KAFA BÖLGESÝ  : Kafatası: Düz, bir tarafa hafifçe yuvarlanmış, orta büyüklükte, kaş sınırları belirgin.
 
    Duruş : Belirgin, açık görünüm
 
     
YÜZ BÖLGESÝ : Burun:  Tüylerin rengine bağlı olarak belirgin derecede pigmentlidir. Burun delikleri geniştir.
 
    Somak : Uzun, geniş, kuvvetli ve derindir.
 
    Dudaklar : Kalın, tam kapanan,  sarkık olmayan dudaklara sahiptir.  Tüylerin rengine bağlı olarak belirgin derecede pigmentlidir.
 
    Çene / Dişler : Büyük dişlere sahiptir. Düzenli ve üst çenenin alt alt çene ile uyumlu olarak kapandığı kuvvetli bir çene yapısı vardır. 42  adet dişe sahiptirler.
 
    Gözler  :   Mümkün olduğu kadar koyu renktedirler ancak ne çok derin ne de çok dışa çıkık yapıda, canlı bakışlara sahip. Göz kapakları iyi pigmente olmuş ve tam kapanır.
 
    Kulaklar :   Orta büyüklükte, geniş ve yüksek yapıda, dönük değildir.
 
     
BOYUN : Orta uzunlukta, kuvvetli kaslı yapıda, hafifçe eğimli, gerdan yoktur.
 
     
VÜCUT : Üst hat:  Omuz bölgesinden hafifçe eğimli

    Omuzlar : Ýyi gelişmiştir.
      Sırt  :  Düzgün ve kas yapısı gelişmiştir
    Bel :  Kısa geniş ve kaslı.
    Sağrı :  Uzun ve geniş hafifçe eğimli ve kas yapısı gelişmiştir. Geniş bir kalça bulunur.
    Göğüs :  Geniş ve derin bir göğüs kafesi vardır ve kaburgalar kuvvetlidir, geriye doğru uzanır. Kaburgaların eğimi düzenlidir.
 
     
KUYRUK : Sırt hattını izler,  omurganın devamı olacak şekilde yatay durur, dik durmaz. Ne çok kalın ne de çok incedir. Av amaçlı olarak kuyrukları kesilir. ( kuyruk kesiminin yasaklandığı ülkelerde doğal olarak uzun bırakılır, bu durumda  diz eklemine kadar ulaşmalıdır.)
 
     
KOL VE BACAKLAR : ÖN BACAKLAR  : Önden bakıldığında kuvvetli ve birbirine paralel, yandan bakıldığında vücudun altına iyi şekilde yerleşmişlerdir. Dirseklerin yere uzaklığı omuz bölgesine olan uzaklıklarına eşittir.

   Omuzlar : Ýyi şekilde geriye yaslanmış, kas yapısı  gelişmiştir. Üst kol ile mükemmel bir uyum içindedirler.
 
    Üst kol : Mümkün olduğunca uzun iyi gelişmiş ve kaslıdır.
 
    Dirsekler : Vücuda yakın ne içe ne dışa dönüklerdir. Üst ve alt kollar arasında mükemmel bir açı vardır.
 
    Alt Kol : Öne doğru ve  kuvvetli kemiklerden oluşmuştur.
 
    Ön ayak : Yuvarlak yapıda ve iyi gelişmiş taban yastıklarına sahiptir. Paralel olarak yerleşmiş ve koşarken içe ve dışa basmazlar.
 
     
    ARKA BACAKLAR : Arkadan bakıldığında kuvvetli ve paraleldirler. Diz ve diz eklemi ile açısı mükemmeldir. Kuvvetli kemiklere sahiptir.
 
    Üst bacak  : Uzun geniş, kaslı ve kalça ile diz arasında iyi bir açı ile yerleşmiştir
 
    Diz eklemi  :  Kuvvetli ve iyi bir açıya sahiptir.
 
    Alt bacak :  Uzun , kaslı ve yapılıdır.

    Diz : Kısa ve yere dik açılıdır.
 
    Arka ayaklar :  Yuvarlak yapıda ve iyi gelişmiş tabanlara sahiptir. ve koşarken içe ve dışa dönmezler.
 
     
YÜRÜYÜÞ / HAREKET : pek çok alanı kapsar, iyi bir koşu ve harekete Paralel olarak yerleşmiştir ve koşarken içe ve dışa sahip, giderken ve gelirken parallel.
 
     
DERÝ : Gergin,  kıvrımsız, vücuda tam outran bir deriye sahiptir.
 
     
KÜRK  : TÜYLER :  Fırçamsı sert tüyler, düz ve sık.  Dış  tüyler yakalık olarak 2-4 santimetre uzunluğunda olup su geçirmez alt tüylere sahiptirler. Vücudun dış hatları uzun tüyler nedeniyle belirgin olmayabilir. Tüylerin sert ve dayanıklı olmaları köpekleri yaralanmalardan ve kötü hava şartlarından korumaktadır.bacakların altı kısımları ile göbek ve çevresi daha kısa fakat sık tüylerle kaplıdır. Baş ve kulaklarda da tüyler kısa olabilir ancak yine aynı sıklıktadır ve hiçbir zaman yumuşak tüylü değildirler. Gelişmiş göz kapakları ve kaşların tüyleri de uzundur ve sakal  olabildiğince sert kıllardan oluşur.
 
     
RENK

•  Kahvekırçıl, paftalı veya paftasız.
•  Siyahkırçıl, paftalı veya paftasız.
•  Düz kahve ve göğüste beyaz yamalı veya yamasız.
•  Açık demir kırı. Diğer renkler kabul edilmez..
 
     
VÜCUT ÖLÇÜLERÝ : Omuz yüksekliği : Erkek :      61-68 cm.   Dişi :         57-64 cm.
     
HATALAR  : Yukarıda bahsettiğimiz özelliklerden farklı olan her özellik hata olarak değerlendirilir ve hatanın derecesi şiddetini belirler.
 
     
CÝDDÝ HATALAR

•   Kısa veya dar veya sivri somak.
•   Diş yapısı bozuklukları.
•   Çok gevşek gözkapakları
•   Kambur veya çökük bel
•   Aşırı kilolu ve gelişmiş fiziki yapı.
•   Dirsekler belirgin derecede içe veya dışa dönük
•   Ördek bacaklılık,  arkadan çok yakın veya inek dizlilik  .
•   Rahvan yürüyüş ve koordinasyonsuz hareketlilik.
•   Seyrek kıl örtüsü ve alt kürkün bulunmayışı.
 
     
DÝSKALÝFÝYE SEBEBÝ HATALAR

•   Mizaçta zayıflık özellikle silahtan korkma, ava karşı çekinen, aşırı saldırgan, sinirli ve korkusundan insanı ısırabilen yapıdaki bireyler.
•   Çene kapanışının bozuk olması, üst çene önde veya alt çene önde yapı, P1 azı dişi hariç herhangi bir dişin eksikliği, köpek dişlerinin çok kısa ve sivri olması, çarpık ağız yapısı
•   Entropion, ektropion,  göz rengi farklılığı.
•   Kuyruk kökünün kıvırcık tüylü veya kısa tıknaz kuyruk.
•   Renk hataları.

     Belirgin fiziksel ve davranış problemi olan tüm köpekler diskalifiye ediliriler , N.B. Erkek köpeklerde her iki testis yerinde olmalıdır.
http://www.kif.gen.tr/Drahthaar_kural.asp
Başlık: Ynt: K I F < Köpek ırkları ve Köpek Bilimleri Federasyonu >
Gönderen: Ali İŞLEMECİ - 09 Aralık 2008, 08:57:11
 .

(http://img73.imageshack.us/img73/3935/turkey2tb5.gif)

 STANDARTLAR, KURALLAR

Irk Standartları Yarışmaları CAC-TR ve CACT-TR Kuralları  

CAC-TR  ( Türkiye Þampiyonu Adayı) Ünvanı ile ilgili bilgiler;

Bu ünvan bilindiği üzere, ırk standartlarının derecelendirilildiği yarışmalarda ırkını en iyi temsil eden köpeklere verilir.

Hakemler her yarışmada bu ünvanı vermek durumunda değildirler.

FCI kurallarına göre sadece anne ve babası veya kendisi FCI ''full pedigreeli'' köpekler bu ünvana layık görülebilir.

Federasyonumuzun düzenlediği ırk satndartları yarışmalarında bu ünvanı alan köpeklerin( kendilerinin veya ana/babalarının) ‘’full pedigree’’leri olmaması halinde ünvanları geçersiz sayılır.

CACT-TR  ( Çalışan köpekler Türkiye Þampiyonu Adayı  )  Ünvanı;

Bu ünvan, koruma, arama,kurtarma köpekleri ile fermalı ve fermasız av köpekleri, kovucu köpekler, vb. çalışan köpeklere verilir. Her gruba ait yarışmalar ve testlerde bu ünvana layık görülen bireyler belirlenir.

CAC-TR ve CACT-TR ünvanlarına 366 gün içinde 3 ( üç  ) defa layık görülen köpekler CB ( Ulusal şampiyon  ) ve CT ( Ulusal çalışan köpek şampiyonu ) olurlar.http://www.kif.gen.tr/cac_cact.asp

.